Warunki korzystania ze społeczności

Warunki korzystania z Fitness Nation i warunki uczestnictwa w promocjach Fitness Nation

A. Warunki korzystania z serwisu Fitness Nation

1 Zakres, definicje

1.1 Niniejsze Warunki korzystania z serwisu Fitness Nation GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (zwanego dalej „Operatorem”) dotyczą korzystania z portalu internetowego (zwanego dalej „Fitness Nation”) udostępnianego przez Operatora pod adresem internetowym www.fitness-nation. com i zawarte w nim oprogramowanie. Usługi świadczone przez operatora zostały szczegółowo opisane w pkt 4.

1.2 Użytkownik w rozumieniu niniejszych warunków użytkowania jest ogólnym terminem dla zarejestrowanych użytkowników i gości. Użytkownicy w rozumieniu niniejszych warunków użytkowania są wyłącznie konsumentami.

1.2.1 Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do odczytu do Fitness Nation i korzystają z niektórych funkcji technicznych.

1.2.2 Goście to użytkownicy, którzy mają dostęp tylko do odczytu do tych części Fitness Nation, które nie wymagają rejestracji.

1.2.3 Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

2 Zezwolenie na używanie

2.1 Uprawnieni użytkownicy to osoby fizyczne działające jako konsumenci. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (zwłaszcza małoletnie) mogą korzystać z Fitness Nation wyłącznie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia korzystania z Fitness Nation od złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego. Przesyłając oświadczenie o wyrażeniu zgody na niniejsze warunki użytkowania, użytkownik potwierdza, że ​​przy zawieraniu umowy użytkownika spełnia powyższe wymagania.

2.2 Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz. Jego uprawnienie do korzystania z Fitness Nation jest osobiste i niezbywalne.

3 Rejestracja, zawarcie umowy

3.1 Po pomyślnej rejestracji lub w ramach dostępu do czytania jako gość, między operatorem a użytkownikiem zostaje zawarta umowa o korzystanie z Fitness Nation w ramach ważności niniejszych warunków użytkowania.

3.2 Po wprowadzeniu swoich danych w udostępnionym w tym celu formularzu internetowym, użytkownik może dokonać rejestracji poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces rejestracji. Przesłanie danych rejestracyjnych stanowi ofertę użytkownika do zawarcia umowy użytkowania, którą operator może zaakceptować, ale nie musi akceptować. Operator może przyjąć ofertę użytkownika w ciągu pięciu dni od otrzymania zgłoszenia poprzez przesłanie elektronicznego (e-mail) potwierdzenia zamówienia lub poprzez aktywację konta użytkownika. Jeśli operator nie zaakceptuje oferty umowy użytkownika w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty.

3.3 Treść umowy jest zapisywana przez operatora, ale użytkownik nie ma do niego dostępu za pośrednictwem strony internetowej operatora po złożeniu oświadczenia o umowie.

3.4 Przed złożeniem oświadczenia umownego użytkownik może na bieżąco korygować swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy.

3.5 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

3.6 Adres e-mail służy do identyfikacji i personalizacji użytkownika. Użytkownik musi upewnić się, że adres e-mail podany podczas rejestracji online jest poprawny, aby wiadomości e-mail wysyłane przez operatora mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, użytkownik musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez operatora lub osoby trzecie, którym zlecono przetwarzanie, będą mogły zostać dostarczone.

3.7 Dane wymagane podczas rejestracji muszą być podane przez użytkownika w sposób kompletny i prawidłowy. Użytkownik jest zobowiązany do stałego aktualizowania tych danych (w tym adresów e-mail). Przesyłane dane z reguły nie są sprawdzane przez operatora pod kątem poprawności i kompletności.

4 Wydajność operatora

4.1 W ramach Fitness Nation operator udostępnia portal internetowy, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania dostarczonego przez operatora do ustawiania i/lub pobierania profili użytkowników oraz do kontaktowania się z innymi użytkownikami portalu.

4.2 W celu korzystania z Fitness Nation Operator umożliwia użytkownikowi dostęp do swojej strony internetowej oraz udostępnia mu odpowiednie oprogramowanie, które pozostaje na serwerze Operatora. Zakres funkcji oraz parametry techniczne oprogramowania zostały szerzej opisane w opisie usługi na stronie operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie i utrzymanie połączenia danych pomiędzy systemem teleinformatycznym użytkownika a serwerem operatora.

4.4 Program Fitness Nation jest oferowany w zależności od dostępności. 100-procentowa dostępność nie jest technicznie wykonalna i dlatego operator nie może zagwarantować użytkownikowi. Operator dokłada jednak wszelkich starań, aby usługa była jak najdłużej dostępna. W szczególności problemy związane z konserwacją, bezpieczeństwem lub przepustowością, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą operatora (zakłócenia w publicznych sieciach komunikacyjnych, awarie zasilania itp.) mogą prowadzić do zakłóceń lub czasowego wyłączenia usługi. Operator będzie w miarę możliwości wykonywał prace konserwacyjne poza godzinami szczytu.

4.5 Oprogramowanie jest aktualizowane przez operatora w nieregularnych odstępach czasu. W związku z tym użytkownik otrzymuje tylko prawo do korzystania z oprogramowania w aktualnej wersji. Z drugiej strony użytkownik nie ma prawa do wywołania określonego stanu oprogramowania.

5 zmian wydajności

5.1 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych usług lub oferowania innych usług, chyba że nie jest to uzasadnione dla użytkownika.

5.2 Operator zastrzega sobie również prawo do zmiany oferowanych usług lub oferowania innych usług,

 • o ile jest do tego zobowiązany ze względu na zmianę sytuacji prawnej;
 • o ile w ten sposób zastosuje się do orzeczenia sądu lub oficjalnej decyzji skierowanej przeciwko niemu;
 • w zakresie, w jakim odpowiednia zmiana jest konieczna, aby zlikwidować istniejące luki w zabezpieczeniach;
 • jeśli zmiana jest korzystna tylko dla użytkownika; lub
 • jeśli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny i nie ma znaczącego wpływu na użytkownika.

5.3 Zmiany, które mają tylko nieznaczny wpływ na funkcjonowanie Fitness Nation, nie stanowią zmian w działaniu w rozumieniu niniejszego punktu. Dotyczy to w szczególności zmian o charakterze czysto graficznym oraz samej zmiany układu funkcji.

6 Obowiązki użytkownika, odpowiedzialność za treść

6.1 Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji, które zamieszcza w Fitness Nation, w szczególności za ich prawdziwość i dopuszczalność prawną. Użytkownik zapewnia, że ​​podane przez niego dane są prawdziwe. Użytkownik zapewnia, że ​​zamieszczane przez niego treści nie naruszają niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa. W szczególności zabroniona jest publikacja

 • Treści chronione prawem autorskim w przypadku braku upoważnienia do ich wykorzystania (np. zdjęcia, na których publikację w Internecie nie wyraził zgody fotograf i/lub osoba przedstawiona);
 • fałszywe stwierdzenia dotyczące faktów;
 • posty, których celem jest osobiste zaatakowanie lub zniesławienie innych użytkowników;
 • treści rasistowskie, ksenofobiczne, dyskryminujące lub obraźliwe;
 • treści szkodliwe dla młodzieży;
 • Treści gloryfikujące przemoc;
 • linków do stron, które nie są zgodne z przepisami ustawowymi lub niniejszymi Warunkami użytkowania.

6.2 Treści publikowane w Fitness Nation mogą być przypisane wyłącznie do odpowiedniego użytkownika i nie odzwierciedlają poglądów operatora. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność treści. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za krytyczne zbadanie prawdziwości treści.

6.3 Użytkownicy ponoszą ogólną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane przy użyciu ich dostępu, o ile są za to odpowiedzialni.

6.4 Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Fitness Nation w sposób, który niekorzystnie wpływa na dostępność portalu (np. przesyłanie dużych plików, spam). Fitness Nation zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przesyłanych danych w celu zapewnienia dostępności portalu. W razie potrzeby Fitness Nation wskaże ograniczenie przesyłania danych w kontekście opisu usługi.

6.5 Użytkownik oświadcza i przyjmuje na siebie odpowiedzialność, że ma prawo do korzystania z treści wykorzystanych w swoich wpisach. W szczególności zapewnia, że ​​jego wpisy nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych i dóbr osobistych oraz praw o charakterze prawa konkurencji.

6.6 Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy danych dostępowych. Musi upewnić się, że nie są dostępne dla osób trzecich. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować operatora, jeśli istnieją oznaki, że jego dostęp jest lub był używany przez osoby trzecie.

7 Polityka kontrowersyjnych treści

Kontrowersyjna treść lub użytkownik zostanie zablokowany w aplikacjach przez moderatorów Kontrowersyjna treść obejmuje między innymi:

 • materiały erotyczne;
 • treści obsceniczne, zniesławiające, zniesławiające, oszczercze, przemocowe i/lub niezgodne z prawem lub wulgaryzmy;
 • treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność, reklamę lub inne prawa osobiste lub prawa własności, lub które są zwodnicze lub oszukańcze;
 • treści promujące używanie lub sprzedaż nielegalnych lub regulowanych substancji, wyrobów tytoniowych, amunicji i/lub broni palnej; oraz
 • hazard, w tym między innymi wszelkie kasyna online, książki sportowe, bingo lub poker.

8 Prawa operatora

8.1 Jeśli użytkownik naruszy przepisy prawa lub niniejsze warunki użytkowania lub jeśli operator ma na to konkretne wskazówki, operator ma prawo bez uprzedniego powiadomienia i dalszego badania

 • usunięcia powiązanych wpisów użytkownika,
 • zmiany wpisów w zakresie prawa redakcyjnego zgodnie z ust. 10,
 • wydać ostrzeżenie
 • zablokować dostęp użytkownika tymczasowo lub na stałe, lub
 • podjąć inne niezbędne i odpowiednie środki.

To, jaki środek podejmuje operator, zależy od indywidualnego przypadku i zależy od jego uznania.

8.2 Jeśli użytkownik zostanie zablokowany, nie może już korzystać z Fitness Nation i nie może się ponownie zarejestrować.

8.3 Operator wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów ustawowych lub niniejszego Regulaminu.

9 Przyznanie praw użytkowania przez operatora

9.1 Operator udziela użytkownikowi prostego, odwołalnego prawa, ograniczonego do czasu trwania umowy użytkowania, do korzystania z portalu internetowego udostępnionego przez operatora i zawartego w nim oprogramowania w ramach niniejszych warunków użytkowania.

9.2 Bez pisemnej zgody operatora użytkownik nie może udostępniać treści udostępnionych osobom trzecim. Użytkownik zapewnia, że ​​nie pozwala osobom trzecim na obejście dostępu do Fitness Nation.

9.3 Jeżeli użytkownik poważnie naruszy uzgodnione prawa użytkowania, operator może w trybie nadzwyczajnym zakończyć przyznanie praw użytkowania i zablokować dostęp do Fitness Nation. Wymaga to od operatora nieskutecznego ostrzeżenia w rozsądnym terminie.

9.4 Pozostałe regulacje prawne i umowne pozostają nienaruszone.

10 Przyznanie praw użytkowania przez Użytkownika

Operator jest uprawniony do wykorzystywania treści i informacji dostarczanych przez użytkowników w ramach serwisu Fitness Nation i aplikacji Fitness Nation lub do korzystania z nich osobom trzecim. Użytkownik udziela operatorowi, nieodpłatnie, a nie tylko i wyłącznie na czas trwania umowy użytkowania, niezbędne prawa użytkowania, w szczególności prawo do trwałego udostępniania i przechowywania oraz publicznego udostępniania, prawo do powielania i publikacji, jak również prawo do redagowania i rozpowszechniania oraz gwarantuje, że przysługuje Ci prawo do tego przyznania praw użytkowania.

11 Odszkodowanie

Korzystanie z Fitness Nation jest bezpłatne.

12 Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zwalnia Operatora od wszelkich roszczeń, jakie inni użytkownicy lub inne osoby trzecie wysuwają wobec Operatora z tytułu naruszenia ich praw w związku z treściami zamieszczanymi przez użytkownika lub z powodu innego korzystania przez niego z Fitness Nation. Użytkownik ponosi koszty niezbędnej obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i adwokackie, w rozsądnej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie. W przypadku wniesienia roszczenia przez osobę trzecią, użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego przekazania operatorowi wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia i obrony.

13 Odpowiedzialność operatora

Operator odpowiada wobec użytkownika za wszelkie umowne, quasi-umowne i ustawowe roszczenia, w tym deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

13.1 Operator ponosi pełną odpowiedzialność z jakiegokolwiek powodu prawnego

 • w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania urazu życia, kończyny lub zdrowia,
 • na podstawie przyrzeczenia gwarancyjnego, chyba że w tym zakresie uzgodniono inaczej,
 • z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

13.2 Jeżeli operator w wyniku zaniedbania naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z powyższą klauzulą. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na operatora zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie użytkownik może regularnie polegać .

13.3 Poza tym wykluczona jest odpowiedzialność operatora.

13.4 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności operatora za jego pomocników i przedstawicieli prawnych.

14 Kadencja, wypowiedzenie

14.1 Umowa użytkowania zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez użytkownika w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz przez operatora z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

14.2 Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

Ważnym powodem jest to, że strona wypowiadająca, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności indywidualnej sprawy i ważąc interesy obu stron, nie może oczekiwać kontynuacji stosunku umownego do uzgodnionego rozwiązania lub do upływu okresu wypowiedzenia.

Ważnym powodem jest w szczególności:

 • istotne naruszenie istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, które nie jest naprawiane lub popełniane wielokrotnie nawet po wyznaczeniu terminu i uniemożliwia lub uniemożliwia kontynuację stosunku umownego;
 • ponowna rejestracja podczas trwającego blokowania zgodnie z punktem 8.1.

14.3 Rezygnacja musi być dokonana pisemnie lub w formie tekstowej (np. e-mailem).

15 Modyfikacja warunków użytkowania

15.1 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn, chyba że nie jest to uzasadnione dla użytkownika. Operator poinformuje użytkownika na piśmie o zmianach warunków użytkowania w odpowiednim czasie. Jeżeli użytkownik nie sprzeciwi się ważności nowych warunków użytkowania w ciągu czterech tygodni od powiadomienia, zmienione warunki użytkowania uważa się za zaakceptowane przez użytkownika. W powiadomieniu operator poinformuje użytkownika o przysługującym mu prawie do sprzeciwu oraz o znaczeniu terminu na zgłoszenie sprzeciwu. Jeżeli użytkownik sprzeciwi się zmianom w wyżej wymienionym terminie, stosunek umowny nadal istnieje na pierwotnych warunkach.

15.2 Operator zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszego regulaminu,

 • o ile jest do tego zobowiązany ze względu na zmianę sytuacji prawnej;
 • o ile w ten sposób zastosuje się do orzeczenia sądu lub oficjalnej decyzji skierowanej przeciwko niemu;
 • jeżeli wprowadza dodatkowe, zupełnie nowe usługi, usługi lub elementy usług, które wymagają opisu usługi w regulaminie, chyba że w wyniku tego nastąpi niekorzystna zmiana poprzedniego stosunku użytkowania;
 • jeśli zmiana jest korzystna tylko dla użytkownika; lub
 • jeżeli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny, chyba że ma ona istotny wpływ na użytkownika. Operator zastrzega sobie również prawo

15.3 Prawo użytkownika do wypowiedzenia zgodnie z punktem 14 pozostaje nienaruszone.

16 Prawo właściwe

We wszystkich stosunkach prawnych między stronami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostaje cofnięta.

B. Regulamin Promocji Fitness Nation

1 Zakres

1.1 Niniejsze Warunki Uczestnictwa Fitness Nation GmbH, Auf dem Hövellande 6, 44269 Dortmund (zwanej dalej „Organizatorem”) dotyczą udziału konsumentów (zwanych dalej „Uczestnikami”) w kampaniach Fitness Nation, takich jak misje fotograficzne B. lub przesyłanie filmów (dalej „kampania”), które organizowane są za pośrednictwem portalu internetowego organizatora pod adresem internetowym www.fitness-nation.com (dalej „Fitness Nation”).

1.2 Promocje w rozumieniu niniejszych warunków uczestnictwa nie są powiązane z Facebookiem i nie są prowadzone ani sponsorowane przez Facebook.

1.3 Uczestnicząc po raz pierwszy w akcji, uczestnik akceptuje poniższe warunki uczestnictwa oraz warunki korzystania z Fitness Nation w aktualnej wersji.

Uwaga: Apple Inc. / Google Inc. nie jest powiązana z tymi konkursami ani nie sponsoruje tych konkursów.

2 Kwalifikowalność

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które działają jako konsumenci i które w momencie udziału mają ukończone 18 lat. Z udziału wykluczeni są pracownicy organizatora oraz ich bliscy.

3 Akcja Przepływ

Treści będą oceniane przez użytkowników Fitness Nation na czas trwania promocji. Wybrane treści uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej i aplikacji Fitness Nation oraz na fanpage’u organizatora na Facebooku. Uczestnictwo odbywa się wyłącznie poprzez funkcję upload na stronie organizatora pod adresem www.fitness-nation.com lub bezpośrednio poprzez aplikację Fitness Nation. Wygrywa uczestnik, którego treść ma najwięcej pozytywnych ocen na koniec okresu kampanii. Czas trwania akcji wynika z opisu danej akcji na stronie internetowej organizatora pod adresem www.fitness-nation.com.

4 Przyznanie prawa do użytkowania

4.1 Uczestnik wyraża zgodę na publikację wybranych przez niego treści na stronie Fitness Nation na Facebooku przy użyciu nazwy użytkownika Fitness Nation. Uczestnik nie ma prawa do określonego czasu publikacji. Uczestnik udziela organizatorowi wszelkich niezbędnych praw do korzystania z udostępnionych treści nieodpłatnie i zapewnia, że ​​jest uprawniony do udzielenia odpowiedniego prawa do korzystania.

4.2 W odniesieniu do jego ogólnych dóbr osobistych oraz prawa do własnego wizerunku, uczestnik wyraża również zgodę na nieodpłatną publikację zgłaszanych do udziału treści z podaniem swojego imienia i nazwiska, w celu zrelacjonowania organizacji i realizacji kampanii przez organizator w następujących mediach:

 • Strona internetowa www.fitness-nation.com
 • Strona internetowa www.instagram.com/fitnessnation_united
 • Drukuj medium „gazety fitness”.

5 Anulowanie akcji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji w całości lub w części w każdym czasie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kampania nie może zostać przeprowadzona prawidłowo z przyczyn, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności, takich jak siła wyższa, błędy oprogramowania i/lub sprzętu i/lub inne przyczyny techniczne i/lub prawne, mające wpływ na zarządzanie, bezpieczeństwo, integralności i/lub regularnego i prawidłowego przebiegu Promocji.

6 Prywatność

Organizator będzie zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe uczestnika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji kampanii. W przeciwnym razie obowiązują przepisy o ochronie danych organizatora.

7 proces prawny

Proces prawny jest wyłączony.