Warunki użytkowania Społeczność

A. Warunki korzystania z usługi ZIVA Fitness Nation

1 Zakres, definicje

1.1 Niniejsze Warunki użytkowania firmy ZIVA Fitness Europe GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (zwanej dalej „Operatorem”) mają zastosowanie do korzystania z portalu internetowego udostępnianego przez operatora pod adresem internetowym www.ziva-fitness-nation.de (dalej „ZIVA Fitness Nation”) i zawarte w nim oprogramowanie. Usługi świadczone przez operatora określone są w ust. 4.

1.2 Użytkownicy w rozumieniu niniejszych warunków użytkowania to ogólny termin dla zarejestrowanych użytkowników i gości. Użytkownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wyłącznie konsumenci.

1.2.1 Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość dostępu do czytania ZIVA Fitness Nation i korzystania z niektórych funkcji technicznych.

1.2.2 Goście to użytkownicy, którzy mają dostęp tylko do odczytu do tych części ZIVA Fitness Nation, które nie wymagają rejestracji.

1.2.3 Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

2 Prawo do użytkowania

2.1 Dozwolone są osoby fizyczne działające jako konsumenci. Osoby posiadające nieograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) mogą korzystać z ZIVA Fitness Nation wyłącznie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia korzystania z ZIVA Fitness Nation od przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Przesyłając oświadczenie o wyrażeniu zgody na niniejsze warunki użytkowania, użytkownik potwierdza, że ​​przy zawieraniu umowy użytkownika spełnia powyższe warunki.

2.2 Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz. Jego uprawnienie do korzystania z ZIVA Fitness Nation jest dla niego osobiste i nie podlega przeniesieniu.

3 Rejestracja, zawarcie umowy

3.1 Po pomyślnej rejestracji lub w ramach dostępu do czytania jako gość dochodzi do zawarcia umowy użytkownika między operatorem a użytkownikiem w sprawie korzystania z ZIVA Fitness Nation zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

3.2 Po wprowadzeniu swoich danych w udostępnionym w tym celu formularzu internetowym, użytkownik może się zalogować, klikając przycisk kończący proces rejestracji. Podanie danych rejestracyjnych stanowi ofertę użytkownika zawarcia umowy z użytkownikiem, którą operator może zaakceptować, ale nie musi akceptować. Operator może przyjąć ofertę użytkownika w ciągu pięciu dni od otrzymania żądania poprzez przesłane drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie zamówienia lub poprzez aktywację konta użytkownika. Jeżeli operator nie zaakceptuje umownej oferty użytkownika w wyżej wymienionym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty.

3.3 Tekst umowy jest przechowywany przez operatora, ale użytkownik nie ma do niego dostępu po przesłaniu wyjaśnień dotyczących umowy za pośrednictwem strony internetowej operatora.

3.4 Przed złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy użytkownik może na bieżąco korygować swoje dane wejściowe za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy.

3.5 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

3.6 Adres e-mail służy do identyfikacji i personalizacji użytkownika. Użytkownik musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji online jest poprawny, aby wiadomości e-mail wysyłane przez operatora mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, użytkownik musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez operatora lub osoby trzecie, którym zlecono przetwarzanie, będą mogły zostać dostarczone.

3.7 Dane wymagane podczas rejestracji muszą być kompletnie i poprawnie podane przez użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do stałego aktualizowania tych danych (w tym adresów e-mail). Przesyłane dane nie są sprawdzane przez operatora pod kątem ich poprawności i kompletności.

4 Wydajność operatora

4.1 W ramach ZIVA Fitness Nation operator udostępnia portal internetowy, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą ustawiać i / lub wywoływać profile użytkowników za pomocą oprogramowania dostarczonego przez operatora, a także kontaktować się z innymi użytkownikami portalu.

4.2 W celu korzystania z ZIVA Fitness Nation operator udostępnia użytkownikowi swoją stronę internetową i udostępnia mu odpowiednie oprogramowanie, które pozostaje na serwerze operatora. Funkcjonalność i parametry techniczne oprogramowania zostały szerzej opisane w opisie usługi na stronie internetowej operatora. Od Operatora utworzenie i utrzymanie połączenia danych pomiędzy systemem informatycznym Użytkownika a serwerem Operatora nie jest należne.

4.4 ZIVA Fitness Nation jest oferowany w zależności od dostępności. Dostępność na poziomie 100 procent nie jest technicznie wykonalna i dlatego nie może być zagwarantowana użytkownikowi przez operatora. Operator stara się jednak, aby usługa była jak najbardziej stała. W szczególności problemy związane z konserwacją, bezpieczeństwem lub przepustowością, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą operatora (zakłócenia w publicznych sieciach komunikacyjnych, awarie zasilania itp.) mogą skutkować zakłóceniami lub czasowym zaprzestaniem świadczenia usług. W miarę możliwości operator będzie wykonywał prace konserwacyjne w okresach niskiego zużycia.

4.5 Oprogramowanie będzie aktualizowane przez operatora w nieregularnych odstępach czasu. W związku z tym użytkownik otrzymuje tylko jedno prawo do korzystania z oprogramowania w jego aktualnej wersji. Użytkownik nie ma roszczeń do osiągnięcia określonego stanu oprogramowania.

5 Zmiany w wydajności

5.1 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych usług lub oferowania innych usług, chyba że nie jest to uzasadnione dla użytkownika.

5.2 Operator zastrzega sobie Ponadto proponuje zmianę oferowanych usług lub oferowanie innych usług,

 • o ile jest do tego zobowiązany ze względu na zmianę sytuacji prawnej;
 • o ile w ten sposób zastosuje się do przeciwko sobie nakazu sądowego lub decyzji władz;
 • o ile odpowiednia zmiana jest konieczna, aby zlikwidować istniejące luki w zabezpieczeniach;
 • jeśli zmiana jest korzystna tylko dla użytkownika; lub
 • jeśli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny i nie ma znaczącego wpływu na użytkownika.

5.3 Zmiany mające jedynie nieistotny wpływ na funkcje ZIVA Fitness Nation nie stanowią zmian wydajności w rozumieniu niniejszego paragrafu. Dotyczy to w szczególności zmian o charakterze czysto graficznym i zwykłej zmiany kolejności funkcji.

6 Obowiązki użytkownika, odpowiedzialność za treść

6.1 Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji, które publikuje w ZIVA Fitness Nation, w szczególności za ich prawdziwość i pewność prawa. Użytkownik zapewnia, że ​​podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Użytkownik zapewnia, że ​​zamieszczone przez niego treści nie naruszają niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa. W szczególności publikacja jest zabroniona

 • treści chronione prawem autorskim, jeśli nie są uprawnione do ich wykorzystania (np. zdjęcia fotografa i/lub osoby przedstawionej nie wyraziły zgody na publikację w Internecie);
 • Fałszywe oświadczenia faktyczne;
 • Treści mające na celu osobiste atakowanie lub zniesławianie innych użytkowników;
 • treści rasistowskie, ksenofobiczne, dyskryminujące lub obraźliwe;
 • Treści zagrażające młodzieży;
 • Przemoc gloryfikacji treści;
 • Linki do stron, które nie są zgodne z prawem lub niniejszymi Warunkami użytkowania.

6.2 Treści publikowane w ZIVA Fitness Nation są przypisane wyłącznie do danego użytkownika i nie odzwierciedlają poglądów operatora. Operator nie gwarantuje poprawności treści. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie prawdziwości treści.

6.3 Użytkownicy ponoszą generalną odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonywane przy użyciu ich dostępu, o ile ponoszą odpowiedzialność.

6.4 Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z ZIVA Fitness Nation w sposób, który niekorzystnie wpływa na dostępność portalu (np. przesyłanie dużych plików, spam). ZIVA Fitness Nation zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości danych do przesyłania, aby zapewnić dostępność portalu. ZIVA Fitness Nation może wskazać ograniczenie przesyłania danych w kontekście Warunków odniesienia.

6.5 Użytkownik oświadcza i przyjmuje odpowiedzialność za posiadanie prawa do korzystania z treści wykorzystanych w jego wpisach. W szczególności zapewnia, że ​​jego wpisy nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych i dóbr osobistych oraz praw o charakterze prawa konkurencji.

6.6 Użytkownik odpowiada za poufność danych dostępowych. Musi upewnić się, że nie są one dostępne dla osób trzecich. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować operatora, jeśli istnieją oznaki, że jego dostęp jest używany przez osoby trzecie lub stał się.

7 Prawa operatora

7.1 Jeśli użytkownik naruszy przepisy prawne lub niniejsze warunki użytkowania lub jeśli operator ma szczególne wskazówki, operator ma prawo bez powiadomienia i dalszego badania

 • usunąć powiązane wpisy użytkownika,
 • Zmodyfikuj wpisy pod prawem edycji w paragrafie 9,
 • wypowiadać ostrzeżenie,
 • tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp użytkownika lub
 • podjęcie innych niezbędnych i odpowiednich środków.

Działanie operatora zależy od indywidualnego przypadku i leży w gestii operatora.

7.2 Jeśli użytkownik zostanie zbanowany, nie może już korzystać z ZIVA Fitness Nation i nie może się ponownie zarejestrować.

7.3 Operator wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko naruszeniu przez użytkownika przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

osiem Przyznanie praw użytkowania przez operatora

8.1 Operator udziela użytkownikowi prostego, odwołalnego prawa ograniczonego do czasu trwania umowy użytkowania, portalu internetowego udostępnianego przez operatora i oprogramowania w nim zawartego zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania

8.2 Bez pisemnej zgody operatora użytkownik nie może udostępniać treści udostępnionych osobom trzecim. Użytkownik zapewnia, że ​​nie uniemożliwia osobom trzecim obchodzenia dostępu do ZIVA Fitness Nation.

8.3 Jeśli użytkownik poważnie naruszy uzgodnione prawa użytkowania, operator może w trybie nadzwyczajnym zakończyć przyznanie praw użytkowania i zablokować dostęp do ZIVA Fitness Nation. Oznacza to nieskuteczne ostrzeżenie w rozsądnym terminie wyznaczonym przez operatora.

8.4 Pozostałe postanowienia prawne i umowne pozostają nienaruszone.

dziewięć Przyznanie praw użytkowania przez użytkownika

Operator ma prawo do wykorzystywania lub udostępniania osobom trzecim treści i informacji dostarczonych przez użytkownika na stronie internetowej ZIVA Fitness Nation i aplikacji ZIVA Fitness Nation. Użytkownik nie udziela operatorowi wyłącznie bezpłatnie i na czas trwania umowy użytkowania ogranicza wymagane do tego prawa użytkowania, w szczególności prawo do trwałego przechowywania i przechowywania oraz do publicznego dostępu, prawo do powielania i publikacji, a także jako prawa do przetwarzania i dystrybucji i zapewnia to prawo do korzystania z przysługujących praw.

dziesięć Wynagrodzenie

Korzystanie z ZIVA Fitness Nation jest bezpłatne dla klientów.

jedenaście Odszkodowanie

Użytkownik zwalnia operatora z wszelkich roszczeń innych użytkowników lub innych osób trzecich przeciwko operatorowi z tytułu naruszenia jego praw w związku z treściami publikowanymi przez użytkownika lub innego wykorzystania ZIVA Fitness Nation. Użytkownik ponosi koszty niezbędnej obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i prawne w rozsądnej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy naruszenie nie jest z winy użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i pełnego przekazania operatorowi, w przypadku roszczenia osoby trzeciej, wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia i obrony.

12 Odpowiedzialność operatora

Operator odpowiada wobec użytkownika za wszelkie umowne, umowne podobne i prawne, nawet deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

12.1 Operator ponosi pełną odpowiedzialność z jakiegokolwiek powodu prawnego

 • w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
 • na podstawie gwarancji, chyba że postanowiono inaczej,
 • z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

12.2 Jeżeli operator niedbale naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do typowej umownej, przewidywalnej szkody, o ile nie jest to zgodne z powyższym ustępem jest ograniczona odpowiedzialność. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na operatora zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i po spełnieniu których użytkownik może regularnie polegać.

12.3 We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność operatora jest wykluczona.

12.4 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności operatora za jego pełnomocników i przedstawicieli prawnych.

13 Czas trwania, wypowiedzenie

13.1 Umowa z Użytkownikiem zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie bez wypowiedzenia oraz przez Operatora z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

13.2 Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z przyczyn pozostaje nienaruszone.

Istnieje ważny powód, jeśli biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności indywidualnego przypadku i biorąc pod uwagę interesy obu stron, nie można racjonalnie oczekiwać, że strona rozwiązująca umowę będzie kontynuować umowę do uzgodnionego rozwiązania lub wygaśnięcia okresu wypowiedzenia.

Jednym z ważnych powodów jest w szczególności:

 • istotne naruszenie jakiegokolwiek istotnego postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które nie zostanie naprawione lub powtórzone nawet po upływie terminu i które uniemożliwia lub uniemożliwia kontynuację umowy;
 • ponowna rejestracja w trakcie trwającego zawieszenia zgodnie z sekcją 7.1.

13.3 Rezygnacja musi być dokonana pisemnie lub pisemnie (np. e-mailem).

czternaście Modyfikacja Warunków Korzystania

14.1 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyn, ponieważ nie jest to uzasadnione dla użytkownika. Operator poinformuje użytkownika w odpowiednim czasie na piśmie o zmianach warunków użytkowania. Jeżeli użytkownik nie sprzeciwi się ważności nowych warunków użytkowania w ciągu czterech tygodni od powiadomienia, zmienione warunki użytkowania uważa się za zaakceptowane przez użytkownika. Operator poinformuje użytkownika w powiadomieniu o jego prawie do sprzeciwu i znaczeniu terminu na wniesienie sprzeciwu. Jeśli użytkownik sprzeciwi się zmianom w wyżej wymienionym terminie, stosunek umowny na pierwotnych warunkach będzie kontynuowany.

14.2 Operator zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszego regulaminu

 • o ile jest do tego zobowiązany ze względu na zmianę sytuacji prawnej;
 • w zakresie, w jakim jest zgodny z nakazem sądowym lub decyzją administracyjną przeciwko niemu;
 • w zakresie, w jakim wprowadza dodatkowe, zupełnie nowe usługi, usługi lub elementy usług, które wymagają specyfikacji w Warunkach korzystania, o ile nie ma to negatywnego wpływu na poprzedni stosunek użytkowania;
 • jeśli zmiana jest korzystna tylko dla użytkownika; lub
 • jeśli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny, chyba że ma istotny wpływ na użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo do:

14.3 Prawo Użytkownika do wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 13, pozostaje nienaruszone.

15 Obowiązujące prawo

We wszystkich stosunkach prawnych między stronami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim udzielonej ochrony nie cofają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

B. Warunki uczestnictwa w akcjach ZIVA Fitness Nation

1 Zakres

1.1 Niniejsze Warunki Uczestnictwa firmy ZIVA Fitness Europe GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (zwanej dalej „Organizatorem”) mają zastosowanie do udziału konsumentów (zwanych dalej „Uczestnikami”) w akcjach ZIVA Fitness Nation, takich jak z. Obejmuje to na przykład misje fotograficzne lub przesyłanie filmów (zwane dalej „Akcją”) organizowane za pośrednictwem portalu internetowego organizatora pod adresem www.ziva-fitness-nation.de (zwanej dalej „ZIVA Fitness Nation”).

1.2 Działania w rozumieniu niniejszych warunków uczestnictwa, które nie są powiązane z Facebookiem i nie są sponsorowane ani sponsorowane przez Facebook.

1.3 Uczestnicząc po raz pierwszy w wydarzeniu, uczestnik akceptuje poniższe warunki uczestnictwa oraz warunki korzystania z ZIVA Fitness Nation w aktualnej wersji.

Uwaga: Apple Inc. / Firma Google Inc. nie jest powiązana z tymi konkursami ani nie działa jako sponsor tych konkursów.

2 Uprawnienia

Uczestnictwo jest otwarte dla osób fizycznych działających jako konsumenci, które w momencie uczestnictwa mają ukończone 18 lat. Z udziału wykluczeni są pracownicy organizatora oraz ich bliscy.

3 Kierunek działania

Treści użytkowników ZIVA Fitness Nation są oceniane na czas trwania akcji. Wybrane treści uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej i aplikacji ZIVA Fitness Nation oraz na fanpage’u organizatora na Facebooku. Uczestnictwo odbywa się wyłącznie za pośrednictwem funkcji przesyłania na stronie internetowej organizatora pod adresem www.ziva-fitness-nation.de lub bezpośrednio przez aplikację ZIVA Fitness Nation. Zwycięzcą zostaje uczestnik, którego treść ma najwięcej pozytywnych ocen na koniec każdego okresu działania. Czas trwania promocji wynika z odpowiedniego opisu akcji na stronie internetowej organizatora www.ziva-fitness-nation.de.

4 Przyznawanie praw użytkowania

4.1 Uczestnik wyraża zgodę na przeglądanie wybranych przez niego treści na stronie ZIVA Fitness Nation na Facebooku użytkownika ZIVA Fitness Nation. Uczestnikowi nie przysługuje określony czas publikacji. Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnie wszelkich niezbędnych praw do korzystania z udostępnionych treści i zapewnia, że ​​przysługuje mu odpowiednie przyznanie prawa do korzystania z tych praw.

4.2 Uczestnik deklaruje się w świetle swojego ogólnego prawa do prywatności oraz swojego prawa na własny wizerunek wyraża również zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych do udziału treści, podając nazwę w celu zrelacjonowania organizacji i realizacji akcja organizatora w następujących mediach:

 • Strona internetowa www.ziva-fitness-nation.de
 • Strona internetowa www.facebook.com/ZIVA.Fitness.Nation
 • Strona internetowa www.instagram.com/ZIVA.Fitness.Nation
 • Strona internetowa www.twitter.com/ZIVA_Fitness
 • Strona internetowa www.youtube.com/c/liftandsquatde
 • Nośnik druku „Fitnesszeitungen“.

5 Anulowanie akcji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji w dowolnym momencie w całości lub w części. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy akcja nie może zostać przeprowadzona prawidłowo z przyczyn, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności, takich jak siła wyższa, błędy w oprogramowaniu i/lub sprzęcie i/lub z innych przyczyn technicznych i/lub prawnych , które wpływają na administrację, bezpieczeństwo, integralność i/lub regularne i prawidłowe wykonywanie czynności.

6 Ochrona danych

Organizator będzie zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe uczestnika wyłącznie w celu realizacji akcji. Nawiasem mówiąc, obowiązuje polityka prywatności organizatora.

7 Środek odwoławczy

Środek prawny jest wykluczony.