AGB Shop

Regulamin z informacjami o kliencie Spis treści

Spis treści

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) firmy Fitness Nation GmbH (zwanej dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów dotyczących dostawy towarów przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej „Klientem”). ) ze Sprzedawcą w związku z podanymi przez Sprzedawcę informacjami uzupełnia jego towary wystawione w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 W przypadku umów na dostawę towarów przedstawionych w katalogu drukowanym sprzedawcy, niniejsze warunki mają zastosowanie odpowiednio, o ile nie postanowiono inaczej.

1.3 W przypadku umów na dostawę bonów niniejsze warunki mają zastosowanie odpowiednio, chyba że postanowiono inaczej.

1.4 W przypadku umów na dostawę biletów niniejsze warunki mają zastosowanie odpowiednio, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej. Niniejsze warunki regulują wyłącznie sprzedaż biletów na określone, w opisie przedmiotu sprzedającego określone wydarzenia, a nie realizację tych wydarzeń. Do realizacji imprez obowiązują wyłącznie przepisy ustawowe w relacji między klientem a organizatorem oraz, w stosownych przypadkach, odmienne warunki organizatora. O ile sprzedawca nie jest jednocześnie organizatorem, nie ponosi odpowiedzialności za należyte przeprowadzenie imprezy, za co odpowiada tylko odpowiedni organizator.

1.5 Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością gospodarczą ani zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa, która działa w wykonaniu czynności prawnej w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty Sprzedającego, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. W takim przypadku, po umieszczeniu przez Klienta wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, poprzez kliknięcie na przycisk kończący proces składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do zawartego towaru w koszyku. Ponadto Klient może złożyć Sprzedawcy ofertę telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego.

2.3 W przypadku zamówień na towary znajdujące się w katalogu drukowanym Sprzedawcy, Klient może złożyć Sprzedawcy swoją ofertę telefonicznie, faksem, e-mailem lub pocztą. W tym celu Klient może wypełnić formularz zamówienia dołączony do katalogu drukowanego Sprzedawcy i odesłać go do Sprzedawcy.

2.4 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), w takim przypadku miarodajne jest otrzymanie potwierdzenia zamówienia u klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujący jest dostęp towaru do klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wysłania oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy zostanie zachowany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi po pisemnym przesłaniu zamówienia (np. e-mailem, faksem lub listownie). Dalsze postanowienia umowy przez sprzedawcę nie są możliwe. Jeśli klient przed złożeniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i mogą zostać wywołane przez klienta za pośrednictwem jego chronionego hasłem konta użytkownika z odpowiednimi danymi logowania

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może rozpoznać ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. W ramach elektronicznego procesu zamawiania klient może korygować swoje dane wejściowe za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku, który kończy proces zamawiania.

2.7 Umowa zawierana jest w języku niemieckim i angielskim.

2.8 Przetwarzanie zamówień i kontaktowanie się odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że podany przez niego adres e-mail do realizacji zamówienia jest poprawny, aby pod tym adresem mogły być odbierane wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, będą mogły zostać dostarczone.

3.1 Konsumentom przysługuje co do zasady prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy wynikają z polityki anulowania sprzedawcy.

3.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i dostawy znajduje się poza Unią Europejską w chwili zawarcie umowy.

3.4 Zgodnie z § 312g ust. 2 pkt. 9 BGB, o ile nie uzgodniono inaczej, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o świadczenie usług związanych z zajęciami rekreacyjnymi, jeżeli umowa przewiduje określoną datę lub okres świadczenia. Po tym okresie prawo do odstąpienia od umowy jest wykluczone również w przypadku umów, które obejmują sprzedaż do obiektu biletów na zaplanowane imprezy rekreacyjne.

4.1 O ile w opisie produktu sprzedającego nie zaznaczono inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek VAT. W stosownych przypadkach dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą zostać naliczone dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść klient. Należą do nich np. koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła lub podatki importowe (np. cła). Takie koszty mogą zostać poniesione w związku z przelewem środków, nawet jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcja (opcje) płatności zostanie przekazana klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeżeli zaliczka została uzgodniona przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

4.5 Jeśli płatność jest dokonywana za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest obsługiwana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal "), z zastrzeżeniem Warunków świadczenia usługi PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - na warunkach i warunki płatności bez konta PayPal, dostępne pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5.1 Dostawa towaru odbywa się drogą na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

5.2 W przypadku towarów dostarczanych spedycją dostawa odbywa się „bez krawężnika”, tj. do najbliższego krawężnika od adresu dostawy, chyba że w informacjach o wysyłce w sklepie internetowym sprzedającego określono inaczej i chyba że uzgodniono inaczej.

5.3 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. Za zwrot kosztów stosuje się w przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy na postanowienie zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

5.4Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanych towarów przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia przez sprzedawcę towaru przewoźnikowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za wykonanie Wysyłka. Jeżeli Klient występuje jako Konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się rzeczy sprzedanej następuje co do zasady tylko z chwilą wydania towaru Klientowi lub osobie uprawnionej do odbioru. Odstępując od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru sprzedawanego konsumentom już na kliencie, gdy tylko sprzedawca dostarczy sprawę przewoźnikowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób mającej na celu zrealizowanie przesyłki , jeśli Zleceniodawca polecił spedytorowi,

5.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub nienależytej dostawy własnej. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy brak dostawy nie jest odpowiedzialny za sprzedawcę i wykonał on z wymaganą starannością konkretną transakcję zabezpieczającą z dostawcą. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby otrzymać towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a należność zostanie niezwłocznie zwrócona.

5.6 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.7 Kupony zostaną przekazane klientowi w następujący sposób:

 • przez pobranie
 • e-mailem

5.8 Bilety są wydawane klientowi w następujący sposób:

 • przez pobranie
 • e-mailem

6.1 Konsument zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów na rzecz konsumentów do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

6.2 W stosunku do przedsiębiorców sprzedający zachowuje tytuł własności dostarczonego towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.

6.3 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, jest on uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w zwykłym toku działalności. Wszelkie wynikające z tego roszczenia wobec osób trzecich zostaną z góry scedowane przez klienta na sprzedawcę w wysokości odpowiedniej wartości faktury (w tym podatku VAT). Ta cesja obowiązuje niezależnie od tego, czy zastrzeżone towary zostały odsprzedane bez lub po przetworzeniu. Klient pozostaje upoważniony do ściągania należności nawet po dokonaniu cesji. Prawo sprzedawcy do samodzielnego ściągnięcia roszczeń pozostaje nienaruszone. Sprzedający nie będzie jednak ściągał należności, dopóki klient wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec sprzedającego, nie zalega z płatnościami i nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, zastosowanie mają przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady. Odbiegając od tego:

7.1 Czy klient występuje jako przedsiębiorca,

 • sprzedający ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;
 • w przypadku towarów nowych termin przedawnienia wad wynosi rok od przejścia ryzyka;
 • w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są co do zasady wyłączone;
 • przedawnienie nie rozpoczyna się od nowa, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady nastąpi dostawa zastępcza.

7.2 Jeżeli klient występuje jako konsument, w stosunku do towarów używanych obowiązują następujące ograniczenia: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada wystąpi dopiero po upływie jednego roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można dochodzić w ustawowym terminie przedawnienia.

7.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie czasu określone w poprzednich paragrafach nie mają zastosowania

 • za rzeczy, które były używane do budowy zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem i które spowodowały jej wadę,
 • o odszkodowania i roszczenia odszkodowawcze klienta,
 • w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę.

7.4 Ponadto dla przedsiębiorców ustawowe terminy przedawnienia prawa do regresu zgodnie z § 445b BGB pozostają nienaruszone.

7.5 Jeżeli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 HGB, podlega on obowiązkowi kontroli i powiadomienia zgodnie z § 377 HGB. W przypadku niewywiązania się przez klienta z obowiązków informacyjnych w nim uregulowanych, towar uważa się za zaakceptowany.

7.6 Jeżeli klient występuje jako konsument, jest proszony o odebranie dostarczonego towaru z oczywistym uszkodzeniem transportowym do dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Nieprzestrzeganie przez klienta nie ma wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

Sprzedający odpowiada wobec klienta za wszelkie umowne, umowne i ustawowe roszczenia, w tym deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

8.1 Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z jakiegokolwiek powodu prawnego

 • w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
 • na podstawie gwarancji, chyba że postanowiono inaczej
 • z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

8.2 Jeżeli sprzedający w sposób nieumyślny naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność ogranicza się do typowej umownie, przewidywalnej szkody, chyba że zostanie przejęta nieograniczona odpowiedzialność zgodnie z poprzednim punktem. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na sprzedawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na podstawie których klient może regularnie polegać.

8.3 Nawiasem mówiąc, odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.

8.4 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności sprzedającego za jego zastępców i przedstawicieli prawnych.

9.1 Jeżeli sprzedawca jest winien treść umowy oprócz dostawy towarów i przetwarzania towarów zgodnie z określonymi specyfikacjami klienta, klient ma operatorowi wszystkie niezbędne do przetwarzania treści, takie jak tekst, obrazy lub grafika w formaty plików określone przez operatora, formatowanie, obraz - i rozmiary plików, aby zapewnić i dać mu niezbędne prawa użytkowania. Za zakup i nabycie praw do tych treści odpowiada wyłącznie klient. Klient oświadcza i przyjmuje odpowiedzialność za posiadanie prawa do korzystania z treści przekazanych Sprzedawcy. W szczególności zapewni, że nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz dobra osobiste.

9.2 Klient zwalnia Sprzedawcę od roszczeń osób trzecich, których może on dochodzić wobec Sprzedawcy w związku z naruszeniem ich praw w wyniku umownego korzystania przez Sprzedawcę z treści Klienta. Klient ponosi również uzasadnione koszty niezbędnej obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i prawne w ustawowej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie. W przypadku reklamacji przez osobę trzecią, klient jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego przekazania sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i obrony.

9.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, jeżeli treści dostarczone przez Klienta naruszają prawne lub urzędowe zakazy lub dobre obyczaje. Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących, obraźliwych, zagrażających młodzieży i/lub gloryfikujących przemoc.

Jeżeli oprócz dostawy towaru sprzedawca opłaci treść umowy oraz montaż lub instalację towaru w siedzibie klienta oraz, w razie potrzeby, odpowiednie środki przygotowawcze (np. nadwymiar), obowiązuje następująca zasada:

10.1 Sprzedawca świadczy swoje usługi według własnego wyboru lub przez wybrany przez niego wykwalifikowany personel. Sprzedawca może również korzystać z usług osób trzecich (podwykonawców), które działają w jego imieniu. O ile w opisie usługi Sprzedawcy nie zaznaczono inaczej, Klientowi nie przysługuje prawo wyboru konkretnej osoby do zrealizowania żądanej usługi.

10.2 Klient jest zobowiązany do przekazania sprzedawcy informacji wymaganych do wykonania usługi należnej sprzedawcy w całości i zgodnie z prawdą, pod warunkiem, że ich zakup nie wchodzi w zakres obowiązków sprzedawcy wynikających z warunków umowy.

10.3 Sprzedawca skontaktuje się z Klientem po zawarciu umowy w celu umówienia terminu należnej usługi. Klient zapewni sprzedającemu lub wyznaczonym przez niego personelowi dostęp do obiektów klienta w uzgodnionym czasie.

10.4 Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta dopiero po zakończeniu prac montażowych i przekazaniu klientowi.

11.1 Vouchery wydawane przez Sprzedawcę nieodpłatnie w ramach promocji o określonym terminie ważności, których Klient nie może nabyć (zwane dalej „ Bonami Promocyjnymi ”) mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy oraz przez określony czas.

11.2 Bony akcji mogą być realizowane tylko przez konsumentów.

11.3 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji kuponowej, pod warunkiem, że odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.

11.4 Bony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenia nie są możliwe.

11.5 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

11.6 Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie bonu akcji. Wszelkie pozostałe saldo nie zostanie zwrócone przez sprzedającego.

11.7 Jeżeli wartość bonu promocyjnego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, do rozliczenia różnicy może zostać wybrana jedna z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

11.8 Saldo kuponu akcji nie jest wypłacane w gotówce ani w odsetkach.

11.9 Kupon akcji nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci towar całkowicie lub częściowo opłacony kuponem akcji w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

11.10 Kupon promocyjny może być wykorzystany wyłącznie przez osobę na nim wskazaną. Przeniesienie bonu akcji na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia merytorycznej kwalifikowalności danego posiadacza bonu.

12.1 Bony, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego (zwane dalej „bonami upominkowymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedającego, chyba że bon stanowi inaczej.

12.2 Bony podarunkowe i pozostałe środki z bonów podarunkowych można zrealizować do końca trzeciego roku następującego po roku zakupu bonu. Pozostałe kredyty zostaną przyznane klientowi do daty wygaśnięcia.

12.3 prezentowe Certyfikaty mogą być umarzane wyłącznie przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenia nie są możliwe.

12.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden bon upominkowy.

12.5 prezentowe Certyfikaty mogą być wykorzystywane wyłącznie do nabycia towarów, a nie na zakup dodatkowych świadectw prezent.

12.6 Jeżeli wartość bonu upominkowego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, do rozliczenia różnicy można użyć jednej z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

12.7 Kredyt z bonu upominkowego nie zostanie wypłacony w gotówce ani w odsetkach.

12.8 Bon podarunkowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osobę na nim wskazaną. Przeniesienie bonu podarunkowego na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia merytorycznej kwalifikowalności danego posiadacza bonu.

13.1 We wszystkich stosunkach prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa regulującego międzynarodowy zakup rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim udzielonej ochrony nie cofają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

13.2 Ponadto, w odniesieniu do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, ten wybór prawa nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedynym miejscem zamieszkania i dostawy adres znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy.

Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedawca. Jeżeli klient znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowę lub roszczenia z niej wynikające można przypisać działalność zawodowa lub handlowa. Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca jest w każdym przypadku uprawniony do wezwania sądu w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.

- Sprzedający poddał się warunkom uczestnictwa w inicjatywie e-commerce „Uczciwość w handlu”, które można przeglądać w Internecie pod adresem https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ .

16.1 Komisja UE udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozwiązywania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

16.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.