Warunki świadczenia usług online

Ogólne Warunki Handlowe Fitness Nation GmbH
Stan: 16 lutego 2021 r

W ramach usług online Fitness Nation (zwanych dalej „Usługami online”) firma Fitness Nation GmbH (dalej zwana „Operatorem”) oferuje firmom z branży fitness kompleksowy internetowy system online, który firmy fitness (zwane dalej „Partnerami Premium”) ) w obszarach zatrzymywania i rekrutacji członków oraz obejmuje inne profesjonalne usługi. Rodzaj i zakres usług online zależy od pakietów premium zarezerwowanych przez partnera premium, takich jak „Zarządzanie”, „Rozrywka”, „Wsparcie”, „Marketing”, „Sklep” i „Społeczność Fitness Nation - Członkostwo Premium”.

1 Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWU”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między operatorem a partnerem premium na usługi online i wszelkie dodatkowe usługi związane z usługami online (np. zakup lub wynajem sprzętu lub usługi realizacji) .

1.2 Niniejszym odrzuca się włączenie własnych warunków Partnera Premium, chyba że uzgodniono inaczej w formie tekstowej. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają również zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy operator wykonuje usługę/dostawę na rzecz partnera premium bez żadnych specjalnych zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub odmiennych warunkach partnera premium.

2 Przedmiot umowy

2.1 Przedmiotem umowy jest dostęp do usług online w celu zgodnego z przeznaczeniem korzystania przez partnera premium za pośrednictwem połączenia internetowego za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji do usług online za opłatą przez uzgodniony czas.

Rodzaj i zakres usług online uzależniony jest od zarezerwowanych przez partnera premium pakietów premium oraz ich zawartości w opisie usługi Fitness Nation. Dokładny zakres usług dla każdego zarezerwowanego pakietu oraz, w przypadku zamówienia, usług dodatkowych oraz wymagania systemowe wynikają z opisu usługi, który stanowi załącznik do oferty umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy opisem usługi a niniejszymi OWU zastosowanie mają postanowienia opisu usługi.

Pakiety premium można rezerwować pojedynczo lub razem. Opcjonalnie w porozumieniu z operatorem można zamówić dodatkowe usługi w związku z usługami online (w tym usługi zakupu lub realizacji sprzętu).

2.1.1 Partner premium ma techniczną możliwość dostępu do zarezerwowanych usług online, które są hostowane na serwerze operatora lub strony trzeciej na zlecenie operatora, za pomocą połączenia internetowego za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji do usług i korzystania z funkcjonalności w ramach zawartych umów przez okres obowiązywania umowy. Partner premium uzyskuje dostęp do usług online z zarezerwowanymi pakietami premium za pośrednictwem swojego osobistego, chronionego hasłem konta internetowego. Otrzymuje osobiste, chronione hasłem konto administracyjne (admin). Zarezerwowany zakres funkcji zostaje aktywowany. Administrator może tworzyć dodatkowych „użytkowników” dla pracowników partnera premium. Ci użytkownicy nie mają uprawnień administracyjnych,

2.1.2 Rdzeniem platformy jest społeczność internetowa z powiązanym sklepem internetowym i programem korzyści. Społeczność internetowa, która łączy entuzjastów fitnessu, sportowców i firmy fitness. Uprawnieni do korzystania z niej są użytkownicy zarejestrowani w społeczności. Użytkownikami są konsumenci (np. członkowie studia lub inne osoby zainteresowane sportem) lub przedsiębiorcy, tacy jak studia fitness i inne firmy z branży fitness. Członkostwo jest na ogół bezpłatne dla konsumentów i płatne dla przedsiębiorców.

2.1.3 Członkostwo Premium obejmuje możliwość pokazywania studia i publikowania harmonogramów kursów, nowości i ofert itp. Warunki korzystania dla członków społeczności (dalej „warunki korzystania”) mają odpowiednie zastosowanie do partnerów premium. W przypadku sprzeczności, niniejsze Warunki użytkowania mają pierwszeństwo przed przedstawionymi tu Ogólnymi Warunkami dla pakietu premium „Fitness Nation Community Premium Membership”.

2.1.4Partner premium będzie korzystał z usług online w zakresie możliwości technicznych w aktualnym stanie programu, jeśli zmiana będzie uzasadniona dla partnera premium, biorąc pod uwagę interes operatora. Jednak partner premium nie ma prawa do korzystania z nowej wersji programu. Operator aktywuje aktualizacje usług online na powyższych warunkach dla partnera premium. W przypadku aplikacji, które partner premium pobrał za pośrednictwem platform (iOS AppStore lub Google Playstore), operator będzie informował jedynie o takich aktualizacjach; w takich przypadkach partner premium jest odpowiedzialny za pobranie i zainstalowanie aktualizacji z odpowiedniej platformy na swoim sprzęcie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpłatna usługa aktualizacji została wyraźnie uzgodniona w umowie między partnerem premium a operatorem. W przypadku zawarcia takiej umowy operator zaimportuje wszystkie aktualizacje dla partnera premium. jeśli płatna usługa aktualizacji została wyraźnie uzgodniona w umowie między partnerem premium a operatorem. W przypadku zawarcia takiej umowy operator zaimportuje wszystkie aktualizacje dla partnera premium. jeśli płatna usługa aktualizacji została wyraźnie uzgodniona w umowie między partnerem premium a operatorem. W przypadku zawarcia takiej umowy operator zaimportuje wszystkie aktualizacje dla partnera premium.

2.1.5 Usługi online są dostępne dla partnera premium w języku niemieckim, włoskim, niderlandzkim lub angielskim, według jego wyboru.

2.1.6Konfiguracja przez operatora obejmuje instalację techniczną i aktywację systemu dla partnera premium (aktywację usług online do korzystania z zarezerwowanych pakietów premium, tj. aktywację dostępu dla partnera premium i transmisję danych dostępowych i hasła do partnera premium). Po aktywacji partner premium niezwłocznie sprawdzi, czy dostęp do usług online działa i czy usługi online mają uzgodnione funkcjonalności. Partner premium potwierdza pomyślną aktywację przyciskiem „Zaakceptuj wprowadzenie i konfigurację” w udostępnionym systemie zarządzania treścią (CMS). Jeśli podczas tego testu zostaną wykryte ograniczenia funkcjonalne, zastosowanie ma odpowiednio sekcja 8.

2.1.7 Usługi na miejscu u partnera premium nie są należne, chyba że uzgodniono inaczej.

2.1.8 Operator udostępnia Partnerowi Premium przestrzeń dyskową na serwerze wirtualnym, tj. miejsce na nośniku danych, który jest również wykorzystywany i używany przez innych Partnerów Premium, do przechowywania jego danych i treści w zakresie zgodnego z przeznaczeniem korzystania z Serwisu Internetowego usługi.

2.2 Codziennie tworzona jest kopia zapasowa zawartości przestrzeni dyskowej przeznaczonej dla partnera premium. Kopie zapasowe danych są tworzone w sposób ciągły, dzięki czemu kopie zapasowe danych dla jednego dnia tygodnia są zastępowane, gdy kopia zapasowa danych jest tworzona dla następnego dnia tego samego tygodnia. Partner może zlecić operatorowi wykonanie dziennej kopii zapasowej lub przywrócenie systemu z ostatniej dostępnej kopii zapasowej danych. Jeżeli operator nie ponosi winy za okoliczności, które powodują konieczność zwrotu lub przywrócenia, operator jest uprawniony do obliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków zgodnie z obowiązującym wówczas cennikiem.

2.3 Wsparcie partnera premium jest dostępne dla partnera premium za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu w przypadku pytań użytkowników i otrzymywania raportów o usterkach w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Nadrenii Północnej-Westfalii, od 9:00 do 18:00 (CET ). Wsparcie w zakresie pytań użytkowników jest wliczone w cenę do jednej godziny tygodniowo, wszelkie dodatkowe wsparcie użytkownika będzie naliczane zgodnie z uzgodnioną opłatą.

2.4 Operator jest uprawniony do przekazania usług w całości lub w części jednemu lub większej liczbie podwykonawców. Obowiązuje to bez uszczerbku dla praw partnera premium z Art. 28 DS-GVO, o ile ma to zastosowanie.

2.5 Usługi dodatkowe należy uzgodnić osobno i opłacić zgodnie z aktualnym cennikiem (np. szkolenia, dostosowania indywidualne) lub przy zakupie sprzętu uiścić cenę zakupu.

2.6 Usługi realizacji. Jeśli partner premium korzysta z modułu sklepu internetowego świadczonych usług internetowych lub jeśli partner premium chciałby oferować swoim klientom końcowym towary do sprzedaży w inny sposób (np. sprzedaż bezpośrednia w studio), operator oferuje w tym celu usługi realizacji zgodnie z poniższymi postanowieniami. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w niniejszym punkcie 2.6, pozostałe postanowienia niniejszych OWU mają również odpowiednie zastosowanie do obszaru usług realizacji.

2.6.1 Partner Premium ma prawo wskazać podany przez operatora adres dostawy towarów jako adres dostawy również do producentów, spedytorów itp. Rodzaj towaru oraz zakres i termin każdej planowanej dostawy muszą być uzgodnione pisemnie z partnerem premium co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem dostawy. Jeśli partner premium nie skoordynuje lub jeśli dostarczona ilość przekroczy ogłoszoną ilość, operator nie jest zobowiązany do przyjęcia dostawy; Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi partner premium.

2.6.2 Operator będzie przechowywać dostarczone towary dla partnera premium. Ze względu na codzienny napływ towaru, operator nie ma możliwości sprawdzenia jakości ani ilości dostarczonego towaru. W szczególności Operator nie jest zobowiązany do badania, czy dostarczone Klientowi towary spełniają również pożądane przez niego wymagania oraz czy zostały dostarczone w prawidłowej ilości. Operator ubezpieczy przechowywany towar od ognia/włamania, rabunku, wandalizmu/wody kranowej/burzy, gradu/szkód naturalnych do kwoty 50.000,00.

2.6.3 Partner premium może wywoływać indywidualne dostawy z magazynu towarów od operatora. Operator wyśle ​​indywidualną przesyłkę na adres partnera premium (lub jednego ze studiów prowadzonych przez partnera premium) podany podczas wywoływania.

Partner premium może również zlecić operatorowi przetwarzanie indywidualnych zamówień ze sklepu internetowego partnera premium dla swoich klientów w imieniu partnera premium.

W przypadku dostawy towarów do partnera premium lub jego klientów punkt 9.1 stosuje się odpowiednio do stosunku między stronami.

2.6.4 Niezależnie od regulacji odpowiedzialności w punkcie 14, strony wyjaśniają, że operator nie ponosi odpowiedzialności wobec klientów partnera premium jako sprzedawca dostarczonych towarów. Sprzedawca towarów jest wyłącznie partnerem premium. W związku z tym partner premium ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności w stosunku do klientów swojego sklepu internetowego.

3 Zawarcie umowy

3.1 Oferty na usługi online skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej (§ 14 BGB). Składając oświadczenie o zawarciu umowy partner premium oświadcza, że ​​działa jako przedsiębiorca.

3.2 Opisy produktów i cenniki Operatora nie są wiążące, o ile nie staną się częścią umowy lub oferty oznaczonej jako wiążąca. W szczególności świadczenie usług drogą elektroniczną przez operatora nie stanowi prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, a jedynie niewiążące żądanie skierowane do partnera premium do składania wiążących ofert zawarcia umów w obrocie elektronicznym (patrz punkt 3.3).

3.3 Operator umożliwia zawarcie umowy za pośrednictwem serwisów internetowych na różne sposoby. Partner premium może poprosić operatora o ofertę, która jest następnie wysyłana indywidualnie do partnera premium w formie tekstowej (sekcja 3.3.1). Lub partner premium składa ofertę za pomocą formularzy zamówienia udostępnionych online przez operatora (sekcja 3.3.2.). Następujące warunki mają zastosowanie do procesów opisanych w celu zawarcia umowy.

3.3.1 Umowy zawierane są poprzez ofertę i akceptację z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Na żądanie operator przesyła partnerowi premium ofertę e-mailem, faksem lub listownie. Partner premium może przyjąć tę ofertę, składając operatorowi oświadczenie o przyjęciu faksem, e-mailem lub listownie w ciągu 4 tygodni od otrzymania oferty. Do liczenia terminu nie wlicza się dnia wpływu oferty. Umowa w ramach obowiązywania niniejszych warunków wchodzi w życie po terminowej akceptacji przez partnera premium. Jeśli partner premium nie zaakceptuje oferty w tym okresie, operator nie jest już związany ofertą.

3.3.2 Ceny oraz najważniejsze informacje o produktach i usługach mogą zostać wywołane przez partnera premium podczas korzystania z formularzy zamówień dostępnych online przed złożeniem oferty. Wszystkie ceny podane są jako ceny netto i nie zawierają odpowiedniego ustawowego podatku VAT. Dotyczą one dostaw towarów ex works i dlatego nie obejmują kosztów opakowania, frachtu, opłaty pocztowej i ubezpieczenia ani innych kosztów wysyłki. Takie dodatkowe koszty zostaną wykazane osobno przed zakończeniem procesu składania zamówienia.

Umowa w obrocie elektronicznym zawierana jest w następujący sposób w przypadku korzystania z formularzy zamówienia udostępnionych online:

(1) Partner premium może wybrać towary do zakupu i/lub usługi z zakresu usług online do rezerwacji, umieszczając je w koszyku, klikając odpowiedni przycisk. Jeśli partner premium chce skompletować zamówienie, może przejść do koszyka, gdzie zostanie poprowadzony przez resztę procesu składania zamówienia. Częścią tego dalszego procesu zamawiania jest w szczególności podanie danych kontaktowych i rozliczeniowych partnera premium. Dostępne są tylko wyświetlone metody płatności. W przypadku naliczania opłat za poszczególne metody płatności, operator pokaże je osobno. Jednak dla partnera premium dostępna jest co najmniej jedna powszechna i rozsądna bezpłatna metoda płatności

(2) Po kliknięciu przycisku „Dalej” partner premium ma możliwość poprawienia błędów we wprowadzonych danych. Tam w każdej chwili można zmienić żądaną liczbę artykułów lub całkowicie usunąć wybrane towary lub usługi. Wpisy można poprawić, klikając przycisk „Edytuj”.

(3) Klikając przycisk „Zamów teraz za opłatą”, partner premium składa wiążącą ofertę zawarcia umowy na wybrane usługi lub towary online.

(4) Operator niezwłocznie potwierdza otrzymanie tej oferty, wysyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany adres e-mail. Operator deklaruje przyjęcie oferty zawarcia umowy w osobnym e-mailu. Umowa zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu tego drugiego e-maila przez partnera premium. Tekst umowy nie jest przechowywany po zawarciu umowy w celu udostępnienia jej partnerowi premium.

4 odszkodowanie; ustalenia dotyczące płatności

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej, opłata miesięczna ma być wypłacana począwszy od uzgodnionej daty rozpoczęcia. Następnie wynagrodzenie miesięczne płatne jest z góry za każdy miesiąc kalendarzowy. Jeżeli cena ma być naliczana za części miesiąca kalendarzowego, to będzie ona naliczana w wysokości 1/30 ceny miesięcznej za każdy dzień.

4.2 Opłata przygotowawcza jest płatna przy zawarciu umowy i należy ją uiścić w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Dotyczy to również innych jednorazowych opłat uzgodnionych przy zawieraniu umowy (np. za szkolenia, zakup sprzętu).

4.3 Operator jest uprawniony do emitowania reklam osób trzecich w ramach systemu oprogramowania oraz do wprowadzania na rynek powierzchni reklamowej zintegrowanej z oprogramowaniem. Dotyczy to w szczególności pakietu oprogramowania Community i Fitness Nation TV. W pakiecie oprogramowania Fitness Nation TV ewentualne wyświetlanie reklam przez operatora jest ograniczone do maksymalnie 10 minut na godzinę. Reklama partnerów produktów i marek odbywa się z reguły bez jakiejkolwiek formy zwrotu kosztów. W celu dalszego marketingu reklamowego partner premium otrzymuje procent dochodu generowanego przez operatora (np. udział w przychodach z reklam) w wysokości od 2% do 30%. Dokładna i aktualna lista powierzchni reklamowych, danych medialnych oraz partnerów reklamowych dostępna jest na stronie support.fitness-nation.comdostępny. Operator ma prawo do zmiany powierzchni reklamowej oraz wynagrodzenia w każdym czasie.

4.4 Wynagrodzenie ustalane jest według cen obowiązujących w chwili zawarcia umowy, chyba że uzgodniono inaczej. Podane ceny są cenami netto w euro plus ustawowy podatek obrotowy. Koszty opakowania i wysyłki, załadunku, ubezpieczenia (zwłaszcza ubezpieczenia transportowego sprzętu), ceł i opłat zostaną naliczone oddzielnie, jeśli zostaną poniesione.

4.5 Jeśli uzgodniono dodatkowe usługi, będą one rozliczane według uzgodnionej stawki godzinowej lub dziennej, chyba że uzgodniono stałą cenę (np. jednorazowa opłata instalacyjna, cena zakupu). Stawki godzinowe naliczane są w odstępach 6-minutowych). Stawka dzienna odnosi się do 8 godzin.

4.6 Jeśli partner premium utworzy własny sklep internetowy w ramach korzystania z usług online, operatorowi przysługuje procent od sprzedaży netto wygenerowanej zgodnie z umową zawartą między stronami („prowizja od sprzedaży”). Partner premium jest zobowiązany do przesyłania operatorowi miesięcznego zestawienia wszystkich sprzedaży dokonanych za pośrednictwem jego sklepu internetowego w ramach korzystania z usług online w formie tekstowej. Zasadą jest tutaj, że obrót danego miesiąca należy zgłosić operatorowi do 5 dnia następnego miesiąca. Operator obciąży partnera premium prowizją od sprzedaży wraz z kolejną fakturą miesięczną.

4.7 Regularne wynagrodzenie bieżące jest płatne bez rabatu po otrzymaniu faktury.

4.8 W przypadku uzgodnienia metody płatności polecenie zapłaty (polecenie zapłaty), operator jest nieodwołalnie upoważniony do pobrania kwoty faktury ze wskazanego konta partnera premium. Jeżeli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane z powodu niewystarczających środków na rachunku lub z powodu podania błędnych danych bankowych, lub jeśli partner premium sprzeciwi się obciążeniu, chociaż nie jest do tego uprawniony, musi ponieść opłaty powstałe w wyniku obciążenia zwrotnego z odpowiedniego banku, jeśli jest za to odpowiedzialny.

4.9 Płatność uważa się za otrzymaną, gdy równowartość zostanie zaksięgowana na koncie operatora. W przypadku zwłoki w płatności operatorowi przysługują odsetki za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej. Ustawowe prawa operatora w przypadku zwłoki w płatności ze strony partnera premium pozostają nienaruszone.

4.10 W przypadku dostaw/usług do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które operator nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi partner premium. Należą do nich na przykład koszty przelewów pieniężnych dokonywanych przez banki (np. opłaty za przelewy, opłaty za kurs wymiany walut) lub cła importowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą również powstać w związku z przekazem pieniężnym, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale partner premium dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.11 Roszczenia partnera premium mogą być potrącane z roszczeniami operatora tylko wtedy, gdy roszczenia partnera premium są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. Nie dotyczy to sytuacji, gdy roszczenie wzajemne opiera się na dodatkowych kosztach usunięcia wad lub dodatkowej produkcji.

5 Współpraca i obowiązki Partnera Premium

5.1Partner premium zapewnia, że ​​współpraca wymagana do wykonania usług umownych jest dostępna w odpowiednim czasie na jego własny koszt. W szczególności dostarczy operatorowi w odpowiednim czasie informacje wymagane do świadczenia usług umownych i zapewni, że jego sprzęt, niezbędny system operacyjny, niezbędna przeglądarka, jego dostęp do Internetu, połączenie online i wstępna instalacja niezbędne oprogramowanie jest w stanie zgodnym z umową. Zapewnia operatorowi bezproblemowy dostęp do swojego routera na miejscu w studiu lub innym uzgodnionym miejscu wykonania oraz umożliwia dostęp do niezbędnych prac technicznych przez operatora. Partner Premium zapewnia na własny koszt że odpowiednie źródło zasilania jest dostępne i nadaje się do użytku w odpowiednich punktach transmisji, które są wymagane do świadczenia usług online. Partner premium jest odpowiedzialny za połączenie danych między stacjami roboczymi/urządzeniami końcowymi przeznaczonymi do użytku a punktem transferu (wyjście routera z centrum danych, w którym hostowane są usługi online). Dalsze zobowiązania do współpracy mogą wynikać z opisu usługi.

5.2 Partner premium jest zobowiązany

5.3 Partner premium podejmuje odpowiednie środki ostrożności w ramach swoich obowiązków ograniczania szkód (np. poprzez terminową diagnozę usterek, regularne sprawdzanie wyników przetwarzania danych) w przypadku nieprawidłowego działania usług online.

5.4 Partner Premium jest zobowiązany do zapewnienia poprzez odpowiednie umowy ze swoimi pracownikami, że usługi online są przez nich wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i umową. Jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że są one zgodne z sekcjami od 5.1 do 5.3. Partner premium jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów handlowych i podatkowych, takich jak przestrzeganie okresów przechowywania.

5.5 Treści przechowywane przez partnera premium na przeznaczonej dla niego przestrzeni dyskowej mogą być chronione prawem autorskim i prawem o ochronie danych. Partner premium niniejszym udziela operatorowi prawa do udostępniania partnerowi premium treści przechowywanych na serwerze do zapytań przez Internet, a w szczególności do ich odtwarzania i przesyłania w tym celu oraz do możliwości ich odtwarzania w celu tworzenia kopii zapasowych danych cele. Dotyczy to odpowiednio publicznego udostępniania w przypadku zapytań osób trzecich za pośrednictwem Internetu.

6 Przyznanie prawa użytkowania

6.1 Operator udziela partnerowi premium prostego (niewyłącznego) prawa, ograniczonego na czas trwania niniejszej umowy, do dostępu do usług internetowych za pomocą środków telekomunikacyjnych (łącze internetowe) oraz do korzystania z funkcjonalności usług internetowych zgodnie z przeznaczeniem zarezerwowany zakres. Partner premium nie otrzymuje żadnych dalszych praw, w szczególności do oprogramowania lub oprogramowania operacyjnego usług online.

6.2 Wypożyczanie i inne przekazywanie lub udostępnianie osobom trzecim jest zabronione, zarówno odpłatnie, jak i bezpłatnie. Kod źródłowy/obiektowy oprogramowania nie jest dostarczany. W przypadku korzystania z aplikacji do usług online partner premium jest jednak uprawniony do zainstalowania aplikacji w kodzie obiektowym na urządzeniu na zarezerwowany czas i do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem; w tym zakresie zastosowanie ma aplikacja dołączona do odpowiedniej aplikacji lub standardowe warunki licencji operatora platformy z aplikacjami (iOS AppStore lub Google Playstore).

6.3 Partner Premium nie jest uprawniony do korzystania z usług online i/lub przestrzeni dyskowej w sposób wykraczający poza zakres dozwolony zgodnie z umową ani do korzystania z nich przez osoby trzecie lub udostępniania ich osobom trzecim.

7 Odpowiedzialność

Operator odpowiada za wszelkie umowne, quasi-umowne i ustawowe, w tym deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

7.1 Operator ponosi odpowiedzialność z dowolnego powodu prawnego bez ograniczeń w przypadku umyślnego, nieuczciwego zamiaru lub rażącego niedbalstwa, w przypadku utraty życia, utraty zdrowia lub utraty zdrowia, na podstawie przyrzeczenia gwarancyjnego, chyba że uzgodniono inaczej w tym zakresie. Ponadto odpowiedzialność operatora wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt jest nieograniczona.

7.2 Jeśli operator w sposób nieumyślny naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z punktem 7.1 powyżej. Istotne zobowiązania umowne to obowiązki, które umowa nakłada na operatora zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i których przestrzeganie partner premium może regularnie polegać.

7.3 Poza tym odpowiedzialność operatora jest wyłączona. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za wady pierwotne, chyba że spełnione są wymagania 7.1 i 7.2.

7.4 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść partnera premium nie jest związana z powyższymi postanowieniami.

7.5 Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 7.1, termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych lub zwrotów wydatków ze strony partnera premium w stosunku do operatora wynosi jeden rok od poznania okoliczności stanowiących podstawę roszczenia.

7.6 Powyższe regulacje stosuje się również w zakresie odpowiedzialności operatora za jego pomocników i przedstawicieli prawnych.

8 Gwarancja na usługi online i wypożyczony sprzęt

8.1.1 Operator gwarantuje, że usługi online i sprzęt wynajmowany partnerowi premium będą zasadniczo działać zgodnie z ustaleniami umownymi stron, jeśli będą używane zgodnie z opisem linii i innymi instrukcjami użytkowania.

8.1.2 W przypadku wad lub zakłóceń, które można przypisać operatorowi, operator może najpierw usunąć usterkę. Operator może zdecydować o późniejszym wykonaniu usługi poprzez usunięcie wady lub dostarczenie nowej, wolnej od wad usługi online lub nowego, wolnego od wad sprzętu. Późniejsze wykonanie obejmuje również dostarczenie aktualizacji lub uaktualnień, które nie zawierają wady, lub poprawki usuwającej wadę.

8.1.3 Jeśli dodatkowe świadczenie nie powiedzie się, partner premium może obniżyć cenę lub, jeśli wada nie tylko nieznacznie wpływa na umowne korzystanie z usług online lub sprzętu, rozwiązać niniejszą umowę z ważnego powodu i, jeśli to konieczne, żądać zwrotu wpłaconej zaliczki. Jednak późniejszą realizację uznaje się za nieudaną tylko wtedy, gdy partner premium dał operatorowi wystarczającą możliwość usunięcia wady w rozsądnym czasie bez osiągnięcia niezbędnego sukcesu. Przy ustalaniu terminu należy wziąć pod uwagę zapewnienie tymczasowego rozwiązania pozwalającego na obejście wady („obejście”).

8.2 Jeśli partner premium dowie się o oskarżeniu strony trzeciej, że świadczenie i/lub korzystanie z usług online narusza jego prawa własności przemysłowej lub prawa innych osób trzecich, partner premium jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania operatora. W miarę możliwości operator podejmie się na własny koszt obrony przed roszczeniami z tytułu domniemanego naruszenia praw własności oraz przeprowadzi negocjacje w celu rozstrzygnięcia sporu prawnego. Partner premium będzie wspierał operatora w tym zakresie w zakresie, w jakim jest to właściwe i sprzyja dyskusjom o obronie i ugodzie. Odpowiedzialność operatora za wady prawne pozostaje nienaruszona.

8.3Strony są świadome i przyjmują do wiadomości, że operator nie kontroluje transmisji danych za pośrednictwem środków łączności, w tym Internetu, oraz że usługi online mogą podlegać ograniczeniom, opóźnieniom i innym problemom związanym z korzystaniem z takich środków łączności. Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli korzystanie z usług online jest zakłócone przez niewłaściwą instalację, obsługę lub konserwację przez partnera premium lub osobę trzecią działającą w jego imieniu. W szczególności wyłączona jest rękojmia za wady wynikające z faktu, że (a) usługi online są wykorzystywane w warunkach, które nie odpowiadają środowisku sprzętowemu i programowemu określonemu w opisie usługi,

9 Szczególne warunki umów kupna sprzętu komputerowego

W przypadku zawarcia umowy kupna sprzętu w związku z usługami online (np. za pomocą steli dotykowej / pendrive'a HDMI / automatu sprzedającego), do umowy kupna mają zastosowanie następujące specjalne postanowienia - dodatkowo i w przypadku sprzeczności, które mają pierwszeństwo przed ogólne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków:

9.1 Warunki dostawy i wysyłki

9.1.1 Towary są dostarczane na adres dostawy wskazany przez partnera premium, chyba że uzgodniono inaczej. Partner premium zgadza się, aby wszystkie dostawy były realizowane albo przez firmę spedycyjną działającą na zlecenie operatora, albo bezpośrednio przez producenta lub hurtownika towarów zamówionych przez partnera premium („drop shipping”).

9.1.2 Operator ma prawo do dostaw częściowych, jeśli jest to uzasadnione dla partnera premium. W przypadku dopuszczalnych dostaw częściowych operator jest również uprawniony do wystawiania faktur częściowych.

9.1.3 Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy, a operator nie zawarł z dostawcą określonej transakcji zabezpieczającej pomimo niezbędnej staranności. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, partner premium zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone.

9.1.4 Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na partnera premium z chwilą dostarczenia przez operatora przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji odpowiedzialnej w inny sposób za wykonanie przesyłki. Dotyczy to również sytuacji, gdy koszty transportu ponosi operator. Ubezpieczenie transportowe jest udzielane tylko na specjalne życzenie i na koszt partnera premium. Jeśli operator jest odpowiedzialny za instalację i montaż, ryzyko przechodzi na partnera premium po zakończeniu prac instalacyjnych i montażowych oraz przekazaniu.

9.1.5 Jeśli dostawa nie jest możliwa z przyczyn leżących po stronie Partnera Premium, np. ponieważ towar nie mieści się w drzwiach wejściowych, drzwiach wejściowych lub klatce schodowej Partnera Premium lub dlatego, że Partnera Premium nie można znaleźć pod adresem dostawy przez niego określony, chociaż partner premium został poinformowany o czasie dostawy w rozsądnym terminie, partner premium ponosi koszty nieudanej dostawy i jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego odszkodowania za opóźnienie. Wynosi on 1% za każdy pełny tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż 8% wartości całkowitej dostawy lub nieodebranej części całkowitej dostawy. Strony mogą wykazać wyższą lub niższą szkodę.

9.1.6 W przypadku opóźnienia wysyłki towaru do partnera premium z przyczyn leżących po stronie partnera premium, przejście ryzyka następuje w momencie powiadomienia partnera premium, że towary są gotowe do wysyłki. Wszelkie poniesione koszty magazynowania muszą zostać poniesione przez Partnera Premium po przejściu ryzyka.

9.2 Zakup na raty

9.2.1 Jeżeli operator zapewnia partnerowi premium możliwość rozłożenia ceny zakupu na raty, do terminu płatności rat obowiązuje uzgodniony tam plan płatności. Cena zakupu - bez uszczerbku dla odsetek za zwłokę - nie podlega oprocentowaniu. Raty są płatne na rzecz operatora w terminie.

9.2.2 Jeżeli partner premium zalega z zapłatą raty, całe roszczenie z tytułu ceny zakupu pomniejszone o dokonane do tego momentu płatności staje się natychmiast wymagalne. Dotyczy to również sytuacji, gdy kupujący zalega z częściową ratą.

9.3 Zastrzeżenie tytułu

9.3.1 Operator zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych towarów, dopóki należna cena zakupu nie zostanie w pełni zapłacona; dotyczy to w szczególności przypadków określonych w punkcie 9.2. Ponadto operator zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych towarów, dopóki wszystkie jego roszczenia wynikające ze stosunku biznesowego z partnerem premium nie zostaną spełnione.

9.3.2Partner premium zobowiązuje się do prawidłowego i starannego traktowania, czyszczenia i, w razie potrzeby, naprawy zakupionych przedmiotów, aż do momentu przeniesienia własności. Natychmiast zgłosi operatorowi wszelkie uszkodzenia. Partner premium ponosi ryzyko uszkodzenia i utraty urządzenia. Dopóki cena zakupu nie zostanie w pełni zapłacona, partner premium nie pożycza, nie sprzedaje, nie wypożycza, nie zastawia ani nie rozporządza zakupionymi przedmiotami w żaden inny sposób. W przypadku, gdy osoby trzecie zamierzają przejąć zakupione przedmioty od partnera premium, niezwłocznie poinformują o tym operatora. Wszelkie koszty sądowe i pozasądowe poniesione na usunięcie załączników i zatrzymań oraz na wymianę zakupionych przedmiotów mają zostać zwrócone operatorowi przez partnera premium.

9.4 Odpowiedzialność za wady / rękojmia Jeżeli zakupiona rzecz jest wadliwa, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Niezależnie od tego zastosowanie mają następujące zasady:

9.4.1 Roszczenia z tytułu wad nie powstają w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzeń powstałych po przejściu ryzyka w wyniku nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, nadmiernego obciążenia, nieodpowiedniego wyposażenia lub w wyniku szczególnych wpływów zewnętrznych, które nie są przewidziane dla w umowie. Jeśli partner premium lub osoby trzecie dokonają niewłaściwych zmian lub prac naprawczych, roszczenia z tytułu wad i wynikających z nich konsekwencji nie przysługują, chyba że partner premium może udowodnić, że zgłoszona usterka nie była spowodowana tymi zmianami lub pracami naprawczymi.

9.4.2 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od przejścia ryzyka.

9.4.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenia okresu przedawnienia określone powyżej nie mają zastosowania

  • za rzeczy, które były używane w budynku zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość,
  • dla istniejących roszczeń o odszkodowanie i zwrot wydatków partnera premium zgodnie z 7.1,
  • w przypadku, gdy operator podstępnie zataił wadę, jak również
  • o prawo regresu zgodnie z § 478 BGB.

9.4.4 W przypadku świadczenia uzupełniającego operator ma prawo wyboru między naprawą a dostawą zastępczą.

9.4.5 Jeśli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie dokonana dostawa zastępcza, termin przedawnienia nie rozpoczyna się na nowo.

9.4.6 Jeżeli świadczenie uzupełniające zostało zrealizowane w drodze dostawy zastępczej, Partner Premium jest zobowiązany w ciągu 30 dni zwrócić operatorowi towar, który został dostarczony jako pierwszy.

9.4.7 Jeśli operator dostarczy przedmiot wolny od wad w celu świadczenia uzupełniającego, operator może żądać odszkodowania za użytkowanie od partnera premium zgodnie z § 346 ust. 1 BGB. Inne roszczenia prawne pozostają nienaruszone.

9.5 Cesja roszczeń gwarancyjnych

Operator niniejszym przenosi istniejące roszczenia z tytułu wad wobec producenta zakupionych przedmiotów dostarczonych z zastrzeżeniem tytułu własności, przekazując kartę gwarancyjną, która mogła zostać wydana na zakupione przedmioty, partnerowi premium, który akceptuje tę cesję.

9.6 Gwarancje przy zakupie automatów sprzedających

9.6.1 Jeśli partner premium zakupi od operatora automat sprzedający jako usługę dodatkową do usług online, operator udziela partnerowi premium gwarancji trwałości (§ 443 ust. 2 BGB) zgodnie z poniższymi postanowieniami, z zastrzeżeniem odmienne uzgodnienia w indywidualnych przypadkach. Roszczenia gwarancyjne partnera premium zgodnie z punktem 9.4 pozostają nienaruszone.

9.6.2 Operator gwarantuje, że dostarczone automaty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres czterech lat od przejścia ryzyka zgodnie z punktem 9.1.4 („Okres gwarancji”). Wady materiałowe lub produkcyjne automatu sprzedającego („uszkodzenia gwarancyjne”), które wystąpią w okresie gwarancyjnym, zostaną usunięte przez operatora według jego uznania poprzez naprawę lub dostawę nowych lub odnowionych części w rozsądnym terminie, w niektórych przypadkach bezpłatnie („usługi gwarancyjne”).

9.6.3Operator zapewnia partnerowi premium części zamienne lub niezbędne aktualizacje oprogramowania bezpłatnie w przypadku uszkodzeń gwarancyjnych. Niezbędne prace serwisowe operatora w celu analizy i korekty błędów (zdalnie lub w miejscu instalacji automatu) w ramach usług gwarancyjnych, a także koszty przyjazdu i wyjazdu techników, odbioru wadliwych automatów i dostawy urządzeń zastępczych nie są bezpłatne, ale zostaną naliczone przez operatora obliczonego na podstawie faktycznego zajęcia. Obowiązują uzgodnione stawki wynagrodzenia i kosztów; w przypadku braku stosownej umowy partner premiowy ponosi opłatę adekwatną do wydatku lub zwrot kosztów w odpowiednim zakresie. Inne roszczenia partnera premium w stosunku do operatora, w szczególności o odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści,

9.6.3 Roszczenia gwarancyjne Partnera Premium zgodnie z sekcją 9.6.2 powyżej nie istnieją w przypadku szkód powstałych po przejściu ryzyka w wyniku nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, nadmiernego stresu, nieodpowiedniego sprzętu lub w wyniku specjalnych wpływów zewnętrznych, które są nie wymagane umową. Roszczenia gwarancyjne Partnera Premium zgodnie z punktem 9.6.2 powyżej są również wyłączone, jeżeli automat posiada cechy świadczące o naprawach lub innych ingerencjach warsztatów nieautoryzowanych przez operatora, akcesoria nieautoryzowane przez operatora zamontowane w automacie przez Premium Partnera lub za jego namową usunięto lub usunięto numer seryjny automatu lub uczyniono go nierozpoznawalnym.

9.6.4 Roszczenia partnera premium z tytułu usług gwarancyjnych mogą być dochodzone od operatora wyłącznie w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia szkody gwarancyjnej lub w przypadku błędów, które nie są natychmiast rozpoznawalne, w ciągu dwóch miesięcy o ich odkryciu po przedstawieniu oryginału faktury z datą zakupu.

9.6.5 Gwarancja obowiązuje również w wyżej wymienionym zakresie, na okres gwarancji i na ww. innych warunkach (w tym przedstawienie dowodu zakupu w przypadku odsprzedaży) dla każdego kolejnego przyszłego właściciela automatu rezydującego w kraju siedziby partnera premium.

10 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

10.1 Umowa wchodzi w życie z chwilą zawarcia umowy i ma określony w zamówieniu termin od uzgodnionego początku terminu. Umowa może zostać rozwiązana po raz pierwszy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do końca minimalnego okresu wypowiedzenia. Ulega ona przedłużeniu na koniec okresu minimalnego lub na koniec odpowiedniego 12-miesięcznego okresu o kolejne 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziana przez jedną ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia do końca danego 12-miesięczny okres.

10.2 Prawo obu stron do nadzwyczajnego rozwiązania z ważnych powodów pozostaje nienaruszone. W szczególności operator ma prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy, jeżeli partner premium zalega z płatnością po drugim wezwaniu przez więcej niż 30 dni lub zezwolił osobom trzecim na dostęp z naruszeniem umowy.

10.3 Powiadomienia o wypowiedzeniu muszą mieć formę pisemną, przy czym wystarczające jest przesłanie pisemnych dokumentów telefonicznie (np. faksem, PDF w załączniku do wiadomości e-mail) (§ 127 ust. 2 BGB).

10.4Wraz z rozwiązaniem umowy dane dostępowe partnera premium przestają być aktywne, a dostęp do usług online zostaje zablokowany. Dane partnera Premium zostaną usunięte przez operatora nie później niż cztery tygodnie po zakończeniu umowy, chyba że operator ma prawny obowiązek ich przechowywania. W tym okresie usunięcia partner premium musi wysłać do operatora odpowiednią prośbę o zwrot, przynajmniej w formie tekstowej, jeśli i w zakresie, w jakim potrzebuje danych po zakończeniu umowy. Następnie operator udostępnia dane we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego partnerowi premium lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Operator jest uprawniony do obliczenia poniesionych z tego tytułu nakładów zgodnie z obowiązującym wówczas cennikiem i może uzależnić udostępnienie danych od

10.5 Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy partner premium musi zwrócić wypożyczony sprzęt operatorowi w ciągu 10 dni, przesyłając go z powrotem do operatora pocztą. Jeżeli sprzęt nie zostanie zwrócony w terminie, operator obciąży partnera premium za okres wstrzymania za każdy dzień kalendarzowy lub jego część wartością jednego dnia, naliczoną od uzgodnionego wynagrodzenia okresowego tytułem odszkodowania oraz kosztami spowodowanymi zwrotem opóźnienie.

10.6Jeśli partner premium korzysta z usług realizacji operatora, w przypadku rozwiązania umowy obowiązują następujące zasady: operator poinformuje partnera premium o towarach nadal przechowywanych przez operatora na koniec umowy, pod warunkiem, że ilości, których to dotyczy, nie są nieznaczne w stosunku do do zamówienia. Pozostały towar zostanie udostępniony Partnerowi Premium do odbioru lub, na jego wyraźne życzenie, wysłany za pobraniem na adres biznesowy Partnera Premium. Jeśli partner premium nie odbierze towaru i jeśli partner premium również nie zażąda wysyłki przez operatora, operator jest uprawniony do zniszczenia pozostałego towaru 30 dni po zakończeniu umowy po uprzednim powiadomieniu na ostatni znany adres partner premium;

11 Poufność

11.1 Operator i partner premium zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, tajemnic handlowych i handlowych uzyskanych w ramach stosunku umownego, w szczególności do nieprzekazywania ich osobom trzecim lub wykorzystywania ich do celów innych niż umowne.

„Informacje poufne” w rozumieniu niniejszych OW oznaczają wszelkie informacje dostarczone przez lub w imieniu Operatora lub Partnera Premium („Strona Ujawniająca”) w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku odpowiedniej drugiej stronie („Strona Otrzymująca”). ujawnione i wyraźnie określone jako poufne lub zastrzeżone w momencie ujawnienia. Żadna ze stron nie oznaczy jako poufne ani zastrzeżone żadnych informacji, które w dobrej wierze nie zostaną uznane za dane poufne lub uprzywilejowane, tajemnice handlowe lub inne dane zasługujące na takie oznaczenie lub ochronę.

11.2 Strona Otrzymująca: (a) podejmie wszelkie uzasadnione środki w celu zachowania poufności Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, (b) nie ujawni żadnych Informacji Poufnych Strony Ujawniającej żadnej osobie innej niż jej przedstawiciele, którzy mogą korzystać z Informacji Poufnych ze względu na swoją pozycję w biznesie Strony Otrzymującej muszą znać i wyrazić zgodę na umowy o zachowaniu poufności, które zapewniają co najmniej taki sam poziom ochrony Informacji Poufnych jak niniejsza Umowa, ujawniają lub udostępniają, oraz (c) ujawnią ( Informacje Poufne Strony Ujawniającej wyłącznie dla celów Umowy regulującej korzystanie z kraju użytkowania Fitness.

11.3 Ograniczenia dotyczące wykorzystywania lub ujawniania Informacji Poufnych określone w punkcie 11.2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, które: (a) zostały opracowane przez Stronę Otrzymującą bez związku z Informacjami Poufnymi lub które są zgodnie z prawem wolne z ograniczeń nałożonych przez ujawnienie takich informacji poufnych upoważnionym osobom trzecim; (b) zostały ogólnie udostępnione publicznie bez naruszenia przez Stronę Otrzymującą niniejszej Umowy; (c) były już znane Stronie Otrzymującej bez ograniczeń w momencie ujawnienia Stronie Otrzymującej; lub (d) są wolne od takich ograniczeń za pisemną zgodą Strony Ujawniającej.

11.4Jeżeli Strona Otrzymująca jest zobowiązana lub zobowiązana przez prawo lub proces prawny do ujawnienia Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca niezwłocznie powiadomi Stronę Ujawniającą, aby Strona Ujawniająca (a) mogła wystąpić o odpowiedni nakaz ochrony lub inny środek prawny ; (b) skonsultować się ze Stroną Otrzymującą, jakie działania Strona Ujawniająca może podjąć, aby uniknąć lub ograniczyć takie żądania lub zobowiązania; lub (c) odstąpić od któregokolwiek lub wszystkich warunków niniejszej Umowy.

11,5Na pisemny wniosek Strony Ujawniającej Strona Otrzymująca udostępni lub zniszczy wszelkie Informacje Poufne (Strony Ujawniającej). Obejmuje to wszelkie kopie, reprodukcje, streszczenia, analizy lub wyciągi (w formie papierowej lub elektronicznej, takiej jak poczta lub pliki komputerowe) sporządzone z Informacji Poufnych znajdujących się w posiadaniu Strony Otrzymującej. Musi to najpierw zostać potwierdzone na piśmie przez należycie (upoważnionego) przedstawiciela Strony Otrzymującej, z zastrzeżeniem następujących postanowień: (a) Jeżeli toczy się postępowanie sądowe, w którym żąda się ujawnienia Informacji Poufnych, takie materiały mogą pozostać do czasu rozstrzygnięcie postępowania lub ogłoszenie prawomocnego wyroku nie ulegają zniszczeniu;

11.6 W przypadku zawinionego naruszenia powyższych obowiązków strona otrzymująca zobowiązuje się zapłacić stronie ujawniającej odpowiednią co do wysokości karę umowną oraz w pełni weryfikowalną przez sąd jej zasadność.

12 Polityka prywatności

12.1 Dla celów niniejszej klauzuli 12 terminy „dane osobowe”, „administrator”, „podmiot przetwarzający” i „przetwarzanie” mają znaczenie nadane im przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) lub inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

12.2 W ramach świadczenia usług przez operatora może być konieczne przetwarzanie przez operatora danych osobowych jako podmiot przetwarzający dla partnera premium jako osoby odpowiedzialnej za własne systemy informatyczne. Może to mieć wpływ na usługi realizacji zgodnie z punktem 2.6 niniejszych warunków.

Przetwarzanie danych osobowych przez operatora odbywa się w sposób określony w pkt. 12.2. przypadkach wymienionych zgodnie z umową o realizację zamówienia zgodnie z Art. 28 DS-GVO, która jest dostępna tutaj dla partnera premium w formie dostępnej w momencie zawarcia umowy:

Przedmiot realizacji zamówienia w punkcie 12.2. W wymienionych przypadkach może to dotyczyć następujących kategorii osób: klientów końcowych i dostawców partnera premium lub ich pracowników, a także własnych pracowników partnera premium. Przetwarzanie zamówień dotyczy następujących rodzajów danych osobowych od osób, których dane dotyczą: podstawowe dane osobowe, dane komunikacyjne, dane podstawowe umowy, historia klienta, dane rozliczeniowe i płatnicze, dane dostępu do systemu, dane dotyczące użytkowania i rejestracji.

13 Postanowienia końcowe

13.1 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyłączeniem prawa kolizyjnego i przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

13.2 Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Operatora, chyba że z charakteru sprawy wynika, że ​​miejsce spełnienia świadczenia jest inne. Jeżeli partner premium działa jako handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy siedziba operatora. Jeżeli partner premium ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, siedziba operatora jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowę lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać profesjonaliście lub działalność komercyjna partnera premium. Jednak w powyższych przypadkach operator jest również uprawniony w każdym przypadku

13.3 Językiem umowy jest język niemiecki.

Stan: 16.02.2021