Warunki świadczenia usług online

Regulamin - Fitness Nation dla Partnerów Premium

Dzięki usługom internetowym Fitness Nation (zwanym dalej „Fitness Nation” lub „Usługami internetowymi”) firma Fitness Nation GmbH (zwana dalej „Fitness Nation”) oferuje firmom z branży fitness kompleksowy, internetowy system internetowy, który firmy fitness (zwane dalej jako „partner premium”) w obszarach lojalności i pozyskiwania klientów oraz obejmuje inne profesjonalne usługi. Rodzaj i zakres usług online zależą od pakietów premium zarezerwowanych przez partnera premium, takich jak „Fitness Nation beFit”, „Fitness Nation getFit”, „Fitness Nation beneFit”, „Fitness Nation proFit” i „Fitness Nation Community — Premia". -Członkostwo". Można je rezerwować pojedynczo lub razem.

Fitness Nation prowadzi również platformę internetową www.fitness-nation.com z obszernymi informacjami, ofertami i usługami związanymi z fitnessem. Zainteresowani mogą zarejestrować się na platformie

 • informować o ćwiczeniach fitness, żywieniu i zdrowiu,
 • zakupu produktów fitness (np. odżywek, sprzętu) w sklepie internetowym Fitness Nation,
 • Dołącz do społeczności Fitness Nation i
 • skorzystaj ze zintegrowanej wyszukiwarki, aby znaleźć studia fitness zarejestrowane na platformie.

Rdzeniem platformy jest Fitness Nation Community, społeczność internetowa, która skupia osoby zainteresowane fitnessem, sportowców i firmy zajmujące się fitnessem. Użytkownicy (członkowie) zarejestrowani w społeczności są uprawnieni do korzystania z niej. Członkami są konsumenci (dalej „sportowcy”) i przedsiębiorcy, tacy jak studia fitness i inne firmy z branży fitness (dalej również „partnerzy premium”). Przedsiębiorcy mają możliwość zostania członkiem poprzez zawarcie Umowy Partnerskiej Premium z Pakietem Premium "Fitness Nation Community - Członkostwo Premium". Dzięki pakietowi premium „Fitness Nation proFit” masz również możliwość:

1 Zakres

1.1 Zastosowanie do usług internetowych Fitness Nation

Niniejsze Ogólne Warunki (dalej „OWH”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych pomiędzy Fitness Nation a Partnerem Premium na usługi internetowe Fitness Nation oraz wszelkie dodatkowe usługi w związku z Fitness Nation.

1.2 Warunki specjalne

W przypadku odpowiedniego pakietu premium i usług dodatkowych (np. zakup sprzętu) obowiązują dodatkowe warunki specjalne (patrz punkt 10 poniżej). W przypadku sprzeczności odpowiednie postanowienia szczególne mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWH.

2 Przedmiot umowy

2.1 Przedmiotem umowy jest dostęp do Fitness Nation zgodnie z przeznaczeniem przez partnera premium za pośrednictwem połączenia internetowego za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji Fitness Nation za opłatą za uzgodniony okres.

Partner premium ma techniczną możliwość uzyskania dostępu do Fitness Nation, który jest hostowany na serwerze Fitness Nation lub stronie trzeciej na zlecenie Fitness Nation, za pośrednictwem połączenia internetowego za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji Fitness Nation w zarezerwowanym zakresie oraz do korzystania z funkcjonalności z zakresu umów umownych przez czas trwania umowy. Partner premium otrzymuje dostęp do Fitness Nation z pakietami premium zarezerwowanymi za pośrednictwem osobistego, chronionego hasłem konta online. Zarezerwowany zakres funkcji jest aktywowany.

Rodzaj i zakres usług online zależą od pakietów premium zarezerwowanych przez partnera premium. Należą do nich „Fitness Nation beFit”, „Fitness Nation getFit”, „Fitness Nation beneFit”, „Fitness Nation proFit” i „Fitness Nation Community — członkostwo premium”. Można je rezerwować pojedynczo lub razem. Opcjonalnie można zlecić dodatkowe usługi związane z Fitness Nation (w tym zakup sprzętu).

Zakres usług dla każdego zarezerwowanego pakietu oraz w przypadku zamówienia usług dodatkowych oraz wymagania systemowe wynikają z opisu usługi ………….u. Fitness Nation udostępnia usługi online w aktualnym stanie programu.

Fitness Nation jest dostępny dla Partnerów Premium w języku niemieckim lub angielskim, według własnego uznania.

Konfiguracja przez Fitness Nation obejmuje techniczną instalację i aktywację systemu dla partnera premium (aktywacja Fitness Nation do korzystania z zarezerwowanych pakietów premium). Usługi na miejscu u partnera premium nie są należne, chyba że uzgodniono inaczej.

Fitness Nation zapewnia partnerowi premium przestrzeń dyskową na serwerze do przechowywania jego danych i treści w ramach zamierzonego korzystania z Fitness Nation. Partner premium może przechowywać zawartość do ... MB. Jeśli przestrzeń do przechowywania danych nie jest już wystarczająca, Fitness Nation poinformuje partnera premium. Partner premium może zarezerwować odpowiednie kontyngenty w zależności od dostępności.

2.2 Fitness Nation świadczy usługi online z dostępnością na poziomie 98% średniej miesięcznej minus czas konserwacji. Fitness Nation może przeprowadzać konserwację między 23:00 a 3:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) przez łącznie pięć godzin w miesiącu kalendarzowym. Program Fitness Nation nie będzie dostępny do użytku podczas prac konserwacyjnych. Ponadto Fitness Nation może przerwać dostępność na określony czas w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z partnerem premium. Partner Premium nie będzie bezzasadnie odmawiać zgody na takie przerwy. prawo OWU; lepsze SLA?, prosimy o kontakt (dostępność, czasy reakcji, czasy obsługi...)

Strony rozumieją, że dostępność oznacza techniczną użyteczność Fitness Nation w punkcie transferowym do użytku przez autoryzowanych użytkowników. Dotyczy usług w punkcie przekazania wymienionych pod adresem www..../w ofercie/... Punktem transferu jest wyjście routera centrum danych, w którym hostowane jest oprogramowanie.

2.3 Wsparcie dla partnerów premium jest dostępne dla partnera premium przez e-mail i telefon w przypadku pytań użytkowników i otrzymywania raportów o błędach w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt państwowych w xxx od 9:00 do 19:00 (CET) .

2.4 Dodatkowe usługi należy uzgadniać osobno i wynagradzać według poniesionych nakładów (np. szkolenia, indywidualne dostosowania) lub zapłacić cenę zakupu przy zakupie sprzętu.

3 Zawarcie umowy

3.1 Oferty Fitness Nation są ważne tylko dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej (§ 14 BGB). Składając oświadczenie o zawarciu umowy partner premium oświadcza, że ​​działa jako przedsiębiorca.

3.2 Prezentacje produktów i cenniki Fitness Nation nie są wiążące, o ile nie stanowią części umowy lub oferty oznaczonej jako wiążąca.

3.3 Umowy zawierane są poprzez ofertę i akceptację z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków. Na żądanie Fitness Nation wyśle ​​partnerowi premium ofertę e-mailem, faksem lub listownie. Partner premium może zaakceptować tę ofertę, składając oświadczenie o przyjęciu do Fitness Nation faksem, e-mailem lub listownie w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania oferty. Przy obliczaniu terminu nie wlicza się dnia otrzymania oferty. Umowa w ramach ważności niniejszych warunków wchodzi w życie z chwilą akceptacji przez partnera premium. Jeśli partner premium nie zaakceptuje oferty w tym okresie, Fitness Nation nie jest już z nią związane.

4 wynagrodzenie; ustalenia dotyczące płatności

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie miesięczne płatne jest proporcjonalnie za pozostałą część miesiąca kalendarzowego, począwszy od dnia zawarcia umowy. Następnie miesięczne wynagrodzenie płatne jest z góry za każdy miesiąc kalendarzowy. Jeżeli cena ma być liczona za części miesiąca kalendarzowego, będzie ona obliczana jako 1/30 ceny miesięcznej za każdy dzień.

4.2 Opłatę inicjacyjną należy uiścić przy zawarciu umowy. Dotyczy to również innych jednorazowych płatności uzgodnionych przy zawarciu umowy (np. za szkolenie).

4.3 Wynagrodzenie ustalane jest według cen obowiązujących w chwili zawarcia umowy, chyba że uzgodniono inaczej. Ceny podane są w euro i nie zawierają obowiązującego ustawowego podatku od sprzedaży.

4.4 Jeśli uzgodniono dodatkowe usługi, będą one rozliczane według ustalonej stawki godzinowej lub dziennej, chyba że uzgodniono stałą cenę (np. jednorazowa opłata za uruchomienie, cena zakupu). Stawki godzinowe są naliczane za każdy rozpoczęty kwadrans (w odstępach 15-minutowych). Stawka dzienna odnosi się do 8 godzin.

koszty podróży, czas podróży?

4.5 Płatność jest należna po otrzymaniu faktury bez rabatu.

4.6 Płatność uważa się za otrzymaną po zaksięgowaniu równoważnej kwoty na koncie Fitness Nation. W przypadku zwłoki w płatności Fitness Nation przysługuje odsetki za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej odpowiedniej podstawowej stopy procentowej. Prawa Fitness Nation w przypadku zwłoki w płatności przez Partnera Premium pozostają nienaruszone.

4.7 Roszczenia partnera premium mogą zostać potrącone z roszczeń przysługujących Fitness Nation tylko wtedy, gdy roszczenia partnera premium są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

5 Współpraca i obowiązki Partnera Premium

5.1 Partner premium zapewnia, że ​​współpraca wymagana do realizacji usług umownych jest dostępna w odpowiednim czasie na jego własny koszt. W szczególności przekaże on Fitness Nation w odpowiednim czasie informacje wymagane do świadczenia usług objętych umową i zapewni, że jego sprzęt, wymagany system operacyjny, wymagana przeglądarka, jego dostęp do Internetu i połączenie internetowe są w stanie umownym.

Partner premium jest odpowiedzialny za połączenie danych między stacjami roboczymi/urządzeniami końcowymi przeznaczonymi do użytku a punktem transferu (wyjście routera centrum danych, w którym znajduje się usługa Fitness Nation).

Import danych / inne konkretne przykłady?

5.2 Partner premium jest zobowiązany

5.3 Partner Premium podejmie rozsądne środki ostrożności (np. codzienne lub co najmniej raz w tygodniu tworzenie kopii zapasowych danych, diagnostyka usterek, regularne przeglądy wyników przetwarzania danych) w przypadku nieprawidłowego działania Fitness Nation.

5.4 Partner Premium jest zobowiązany poprzez odpowiednie umowy zawarte ze swoimi pracownikami zapewnić, że Fitness Nation jest przez nich używany zgodnie z przeznaczeniem i umową. Jest również odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z punktami 5.1 do 5.3.

5.5 Treści przechowywane przez partnera premium na przeznaczonej dla niego przestrzeni dyskowej mogą być chronione prawem autorskim i prawem ochrony danych. Partner premium niniejszym przyznaje Fitness Nation prawo do udostępniania partnerowi premium treści zapisanych na serwerze w przypadku zapytań przez Internet, a w szczególności do odtwarzania i przesyłania ich w tym celu oraz umożliwienia ich odtwarzania w celu wykonania kopii zapasowej danych cele. Dotyczy to odpowiednio dostępu publicznego (np. w przypadku pakietu premium „Fitness Nation Community – Członkostwo Premium”) w przypadku zapytań osób trzecich przez Internet.

6 Przyznanie prawa do użytkowania

6.1 Fitness Nation przyznaje partnerowi premium proste (niewyłączne) prawo, ograniczone do czasu trwania niniejszej umowy, do dostępu do Fitness Nation za pomocą telekomunikacji (łącze internetowe) oraz do korzystania z funkcji oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem w zarezerwowanym zakresie . Partner Premium nie otrzymuje żadnych dalszych praw, w szczególności do oprogramowania lub oprogramowania operacyjnego.

6.2 Wypożyczanie i inne przekazywanie lub udostępnianie osobom trzecim jest niedozwolone, zarówno za opłatą, jak i bezpłatnie. Kod źródłowy/obiektowy oprogramowania nie jest dostarczany. W przypadku korzystania z aplikacji Fitness Nation partner premium jest jednak uprawniony do zainstalowania aplikacji w kodzie wynikowym na urządzeniu końcowym przez zarezerwowany czas i do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.

6.3 Fitness Nation ma wyłączne prawa do specjalnego programowania i innych indywidualnych ustawień. Partnerowi Premium przysługują prawa zgodnie z punktami 6.1 i 6.2 na czas trwania umowy. Punkt 6.4 stosuje się odpowiednio.

6.4 Partner Premium nie jest uprawniony do korzystania z Fitness Nation i/lub przestrzeni magazynowej poza użytkowaniem dozwolonym zgodnie z umową ani do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z nich lub udostępnianie ich osobom trzecim.

7 Odpowiedzialność

Fitness Nation odpowiada za wszelkie umowne, quasi-umowne i ustawowe roszczenia, w tym deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

7.1 Firma Fitness Nation ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z dowolnej przyczyny prawnej

7.2 Jeśli Fitness Nation w wyniku zaniedbania naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody, która jest typowa dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z punktem 7.1 powyżej. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na dostawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i których przestrzeganie partner premium może regularnie polegać.

7.3 Poza tym odpowiedzialność Fitness Nation jest wyłączona.

7.4 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść partnera premium nie wiąże się z powyższymi postanowieniami.

7.5 Powyższe regulacje obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności Fitness Nation za jej pełnomocników i przedstawicieli prawnych.

8 Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

8.1 Umowa wchodzi w życie z chwilą zawarcia umowy i obowiązuje na czas nieokreślony. Ma minimalny okres 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zawarciu umowy. Umowa może zostać rozwiązana po raz pierwszy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do końca minimalnego okresu wypowiedzenia. Umowa zostaje przedłużona o kolejne 12 miesięcy na koniec okresu minimalnego lub na koniec odpowiedniego 12-miesięcznego okresu, o ile nie została wcześniej wypowiedziana przez jedną ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia do końca danego okresu Okres 12 miesięcy.

Dodatkowe pakiety premium/usługi dodatkowe można zasadniczo zarezerwować lub zlecić w dowolnym momencie.

8.2 Prawo obu stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. W szczególności Fitness Nation ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy, jeśli partner premium zalega z płatnością ponad 30 dni po drugim przypomnieniu lub umożliwia osobom trzecim dostęp z naruszeniem umowy i jest za to odpowiedzialny.

8.3 Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.

8.4 Po rozwiązaniu umowy dane dostępowe partnera premium przestają być aktywne, a dostęp do Fitness Nation zostaje zablokowany. Dane partnerów Premium zostaną usunięte przez Fitness Nation nie później niż cztery tygodnie po zakończeniu umowy, chyba że Fitness Nation jest prawnie zobowiązana do przechowywania danych. Partner premium musi wyeksportować swoje dane przed zakończeniem umowy i samodzielnie wykonać ich kopię zapasową, jeśli są potrzebne po zakończeniu umowy.

9 Tajemnica

Fitness Nation i partner premium są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, tajemnic handlowych i handlowych uzyskanych w ramach stosunku umownego, w szczególności do nieprzekazywania ich osobom trzecim lub wykorzystywania ich do celów innych niż umowne.

10 Warunków specjalnych

10.1 Pakiety Premium w ramach usług Fitness Nation Online:

 • „Fitness Nation beFit”
 • „Fitness Nation getFit”
 • „Korzyść narodu fitness”
 • „Zysk fitnessu narodu”
 • „Członkostwo premium społeczności Fitness Nation”

Fitness Nation GmbH (zwana dalej „Fitness Nation”) prowadzi platformę internetową pod adresem www.fitness-nation.com , zawierającą obszerne informacje, oferty i usługi związane z fitnessem. Zainteresowani mogą zarejestrować się na platformie

 • informować o ćwiczeniach fitness, żywieniu i zdrowiu,
 • zakupu produktów fitness (np. odżywek, sprzętu) w sklepie internetowym Fitness Nation,
 • Dołącz do społeczności Fitness Nation i
 • skorzystaj ze zintegrowanej wyszukiwarki, aby znaleźć studia fitness zarejestrowane na platformie.

Rdzeniem platformy jest Fitness Nation Community, społeczność internetowa, która skupia osoby zainteresowane fitnessem, sportowców i firmy zajmujące się fitnessem. Użytkownicy (członkowie) zarejestrowani w społeczności są uprawnieni do korzystania z niej. Członkami są konsumenci (dalej „sportowcy”) i przedsiębiorcy, tacy jak studia fitness i inne firmy z branży fitness (dalej również „partnerzy premium”). Członkostwo jest na ogół bezpłatne dla sportowców, a dla przedsiębiorców odpłatnie. Przedsiębiorcy mają możliwość zostania członkiem poprzez zawarcie Umowy Partnerskiej Premium z Pakietem Premium "Fitness Nation Community - Członkostwo Premium".

[……] Odniesienie do Warunków korzystania dla sportowców

10.2 Usługi dodatkowe

Umowy zakupu w ramach usług internetowych Fitness Nation

 • Gwiazdy
 • HDMI-Stick

Inne usługi dodatkowe

11 Postanowienia końcowe

11.1 Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że Fitness Nation wyrazi zgodę na ich ważność na piśmie.

11.2 Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa kolizyjnego iz wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

11,3Miejscem realizacji jest siedziba Fitness Nation. Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest zarejestrowany biuro Fitness Nation. Jeżeli klient ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Fitness Nation, jeżeli umowę lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalność zawodowa lub handlowa klienta. W powyższych przypadkach Fitness Nation przysługuje jednak również prawo do odwołania się do sądu w siedzibie Klienta.

11.4 Językiem umowy jest język niemiecki.