AGB CMS

Regulamin - ZIVA DIGITAL dla Partnerów Premium

W ramach usług online ZIVA DIGITAL (zwany dalej „ZIVA DIGITAL” lub „Usługami online”) Fitness Nation GmbH (zwany dalej „ZIVA”) oferuje kompleksowy, internetowy system firmy Fitness Company (zwany dalej „Partnerem Premium”) w obszarach lojalności i pozyskiwania klientów oraz innych usług profesjonalnych. Pakiety premium to „ZIVAbeFit”, „ZIVAgetFit”, „ZIVAbeneFit”, „ZIVAproFit” i „ZIVA Fitness Nation Community — członkostwo premium”. Można je rezerwować pojedynczo lub razem. Dostęp do kont ZIVA DIGITAL Premium Premium, partnerów premium za pośrednictwem ich osobistego, chronionego hasłem konta.

ZIVA posiada również obszerną internetową platformę informacyjną pod adresem www.ziva-fitness-nation.de z obszernymi informacjami, ofertami i usługami związanymi z fitnessem. Zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do platformy przez około

 • informować o ćwiczeniach fitness, żywieniu i zdrowiu,
 • kup produkty fitness (takie jak Odżywianie, Sprzęt) w sklepie internetowym ZIVA,
 • Dołącz do społeczności ZIVA Fitness Nation i
 • Znajdź siłownie zarejestrowane na platformie poprzez zintegrowaną wyszukiwarkę.

Sercem platformy jest ZIVA Fitness Nation Community, internetowa społeczność skupiająca entuzjastów fitnessu, sportowców i firmy zajmujące się fitnessem. Autoryzowani użytkownicy (członkowie) są zarejestrowanymi użytkownikami społeczności. Członkami są konsumenci (zwani dalej „sportowcami”) i przedsiębiorcy, tacy jak siłownie i inne firmy z branży fitness (dalej „partnerzy premium”). Przedsiębiorcy mają możliwość zostania członkiem, podpisując umowę partnerską premium z pakietem premium ZIVA Fitness Nation Community Premium. Dzięki pakietowi premium „ZIVAproFit” masz również możliwość korzystania z zakupów dokonywanych przez członków w sklepie internetowym ZIVA za pośrednictwem [systemu bonusowego / programu lojalnościowego / programu partnerskiego?] oraz umieszczania własnych produktów promocyjnych.

1 Zakres

1.1 Zgłoszenie do usług online ZIVA DIGITAL

Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „OWH”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych między ZIVA a Partnerem Premium na usługi internetowe ZIVA DIGITAL oraz wszelkie dodatkowe usługi w związku z ZIVA DIGITAL.

1.2 Warunki specjalne

W odniesieniu do odpowiedniego pakietu premium i usług dodatkowych (np. zakup sprzętu) obowiązują specjalne warunki (patrz punkt 10.). W przypadku sprzeczności odpowiednie Warunki Szczególne mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

2 Kontrakt

2.1 Przedmiotem umowy jest dostęp do ZIVA DIGITAL zgodnie z przeznaczeniem przez partnera premium za pośrednictwem połączenia internetowego za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji ZIVA za opłatą przez uzgodniony okres.

Partner Premium otrzymuje techniczną możliwość dostępu do zarezerwowanej kwoty na ZIVA DIGITAL, który jest hostowany na serwerze ZIVA lub osoby trzeciej na zlecenie ZIVA, za pośrednictwem połączenia internetowego za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji ZIVA oraz funkcjonalności w ramach umowy Umowy na czas trwania umowy. Partner premium otrzymuje dostęp do ZIVA DIGITAL z pakietami premium zarezerwowanymi w każdym przypadku za pośrednictwem swojego osobistego, chronionego hasłem konta online. Odblokowana to zarezerwowana funkcja.

Rodzaj i zakres usług online zależą od pakietów premium zarezerwowanych przez partnera premium. Należą do nich „ZIVAbeFit”, „ZIVAgetFit”, „ZIVAbeneFit”, „ZIVAproFit” i „ZIVA Fitness Nation Community — członkostwo premium”. Można je rezerwować pojedynczo lub razem. Opcjonalne usługi dodatkowe można zamówić w związku z ZIVA DIGITAL (w tym zakup sprzętu).

Zakres usług na zarezerwowany pakiet oraz w przypadku zlecania usług dodatkowych, a także wymagania systemowe wynikają z opisu usługi ............ .u. ZIVA świadczy usługi online w aktualnym stanie programu.

ZIVA DIGITAL jest dostępna dla partnera premium według własnego uznania w języku niemieckim lub angielskim.

Konfiguracja przez ZIVA obejmuje konfigurację techniczną i aktywację systemu dla partnera premium (aktywacja ZIVA DIGITAL do korzystania z zarezerwowanych pakietów premium). Usługi na miejscu u Partnera Premium nie są należne, chyba że uzgodniono inaczej.

ZIVA pozostawia na serwerze przestrzeń dyskową partnera premium w celu przechowywania swoich danych i treści w kontekście zamierzonego wykorzystania ZIVA DIGITAL. Partner premium może przechowywać zawartość do ... MB. Jeśli przestrzeń do przechowywania danych nie będzie już wystarczająca, ZIVA poinformuje o tym partnera premium. Partner premium może zarezerwować odpowiednie kontyngenty w zależności od dostępności.

2.2 Firma ZIVA świadczy usługi online z 98% dostępnością średnio w miesiącu minus konserwacja. ZIVA jest upoważniona do wykonywania prac konserwacyjnych przez łącznie pięć godzin w miesiącu kalendarzowym między 15:00 a 3:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Podczas konserwacji ZIVA DIGITAL nie jest dostępny do użytku. Ponadto ZIVA może, w porozumieniu z partnerem premium, zawiesić dostępność na określony czas w celu wykonania konserwacji. Partner Premium nie odmówi bezzasadnie zgody na takie przerwy. Warunki prawne; lepsze SLA?, proszę Rspr. (dostępność, czasy odpowiedzi, czasy obsługi ...)

W zależności od dostępności strony rozumieją techniczną użyteczność ZIVA DIGITAL w punkcie przesyłowym do użytku przez uprawnionego użytkownika. Dotyczy usług wyszczególnionych pod adresem www..../w ofercie/...w punkcie przesiadkowym. Punkt przekazania to wyjście routera centrum danych, w którym hostowane jest oprogramowanie.

2.3 Wsparcie partnera premium jest dostępne dla partnera premium przez e-mail i telefon w przypadku pytań użytkowników i otrzymywania powiadomień o usterkach w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt państwowych w xxx od 9:00 do 19:00 (CET) dostępne .

2.4 Dodatkowe usługi muszą być uzgadniane oddzielnie i zwracane w zależności od wydatków (np. szkolenie, indywidualne dostosowania) lub ceny zakupu, którą należy zapłacić przy zakupie sprzętu.

3 Wniosek

3.1 Oferty na ZIVA DIGITAL są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa, która działa w ramach realizacji czynności prawnej w ramach wykonywania samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej (§ 14 BGB). Składając oświadczenie o zawarciu umowy, partner premium oświadcza, że ​​działa jako przedsiębiorca.

3.2 Oświadczenia dotyczące produktów i cenniki ZIVA nie są wiążące, o ile nie stanowią części umowy lub oferty oznaczonej jako wiążąca.

3.3 Umowy zawierane są przez złożenie oferty i akceptację na warunkach niniejszych Warunków. ZIVA na żądanie prześle ofertę do partnera premium e-mailem, faksem lub listownie. Oferta ta może zostać przyjęta przez partnera premium poprzez oświadczenie o akceptacji, które należy przesłać do ZIVA faksem, e-mailem lub listownie w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania oferty. Do obliczenia terminu nie wlicza się dnia dostępu do oferty. Umowa na warunkach niniejszych warunków zawierana jest wraz z terminową akceptacją przez partnera premium. Jeśli partner premium nie zaakceptuje oferty w tym terminie, ZIVA nie jest już nią związana.

4 Odszkodowanie; Zasady płatności

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej, opłata miesięczna jest uiszczana proporcjonalnie za pozostałą część miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia zawarcia umowy. Następnie opłatę miesięczną należy uiszczać z góry za każdy miesiąc kalendarzowy. Jeśli cena jest kalkulowana za części miesiąca kalendarzowego, zostanie naliczona 1/30 ceny miesięcznej za każdy dzień.

4.2 Opłata inicjacyjna jest płatna przy zawarciu umowy. Dotyczy to również innych jednorazowych płatności uzgodnionych przy zawarciu umowy (np. za szkolenia).

4.3 Wynagrodzenie ustalane jest według cen obowiązujących w chwili zawarcia umowy, chyba że uzgodniono inaczej. Ceny są cenami w euro i nie zawierają obowiązującego ustawowego podatku VAT.

4.4 Jeśli uzgodniono dodatkowe usługi, będą one naliczane według uzgodnionej stawki godzinowej lub dziennej, chyba że uzgodniono stałą cenę (na przykład jednorazowa opłata za uruchomienie, cena zakupu). Stawki godzinowe naliczane są za każdy rozpoczęty kwadrans (odstępy 15-minutowe). Stawka dzienna odnosi się do 8 godzin.

Koszty podróży, czas podróży?

4.5 Płatność należy uregulować po otrzymaniu faktury bez rabatu.

4.6 Płatność uważa się za otrzymaną, gdy tylko równowartość kwoty zostanie zaksięgowana na koncie ZIVA. W przypadku opóźnienia w płatności ZIVA ma prawo do odsetek za zwłokę iHv w wysokości 5 punktów procentowych powyżej odpowiedniej podstawowej stopy procentowej. Prawa ustawowe ZIVA w przypadku opóźnień w płatnościach przez Partnera Premium pozostają nienaruszone.

4.7 Potrącenie roszczeń partnera premium z roszczeniami wobec ZIVA jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy roszczenia partnera premium są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone.

5 Uczestnictwo i obowiązki Partnera Premium

5.1 Partner Premium zapewnia, że ​​jego udział w wykonywaniu usług kontraktowych jest dostępny w terminie na jego koszt. W szczególności przekaże ZIVA w odpowiednim czasie informacje wymagane do świadczenia usług objętych umową oraz zapewni stan umowy swojego sprzętu, wymaganego systemu operacyjnego, wymaganej przeglądarki, swojego dostępu do Internetu i połączenia internetowego.

Partner premium jest odpowiedzialny za połączenie danych między stacjami roboczymi / terminalami, których zamierza używać, a punktem transferu (wyjście routera centrum danych, w którym znajduje się ZIVA DIGITAL).

Import danych / inne konkretne przykłady?

5.2 Partner premium jest wymagany

5.3 Partner Premium podejmie rozsądne środki ostrożności (takie jak codzienne tworzenie kopii zapasowych co najmniej raz w tygodniu, diagnostyka usterek, okresowe przeglądy wyników przetwarzania danych) w przypadku nieprawidłowego działania ZIVA DIGITAL.

5.4 Partner Premium jest zobowiązany do zapewnienia, że ​​firma ZIVA DIGITAL jest używana zgodnie z przeznaczeniem i umową poprzez odpowiednie porozumienia umowne ze swoimi pracownikami. Zapewni również przestrzeganie paragrafów 5.1 do 5.3.

5.5 Treści przechowywane przez Partnera Premium w przeznaczonej dla niego przestrzeni magazynowej mogą być chronione prawami autorskimi i przepisami o ochronie danych. Partner premium niniejszym udziela firmie ZIVA prawa do udostępniania treści przechowywanych na serwerze partnerowi premium podczas jego zapytań przez Internet, a w szczególności do powielania i przesyłania ich w tym celu oraz do odtwarzania ich w celu przetwarzania danych. utworzyć kopię zapasową. Dotyczy to również publicznego udostępniania (na przykład w pakiecie premium „ZIVA Fitness Nation Community – Członkostwo Premium”) podczas wysyłania zapytań do osób trzecich przez Internet.

6 Przyznane prawa użytkowania

6.1 ZIVA udziela partnerowi premium prostego (niewyłącznego) prawa, ograniczonego w czasie do okresu obowiązywania niniejszej umowy, do dostępu do ZIVA DIGITAL za pośrednictwem telekomunikacji (połączenie internetowe) oraz do rezerwacji funkcji oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. Partner Premium nie otrzymuje żadnych dalszych praw, w szczególności oprogramowania lub oprogramowania operacyjnego.

6.2 Wypożyczanie i inne przekazywanie lub udostępnianie osobom trzecim jest niedozwolone, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Kod źródłowy/obiektowy oprogramowania nie został pozostawiony. W przypadku korzystania z Aplikacji ZIVA partner premium jest jednak uprawniony do zainstalowania aplikacji w kodzie obiektowym na zarezerwowany okres czasu na urządzeniu końcowym i korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.

6.3 Firma ZIVA ma wyłączne prawa do użytkowania w zakresie specjalnego programowania i innych indywidualnych regulacji. Na czas trwania umowy partnerowi premium przysługują prawa zgodnie z punktami 6.1 i 6.2. Sekcja 6.4 stosuje się odpowiednio.

6.4 Partner Premium nie jest uprawniony do korzystania z ZIVA DIGITAL i/lub przestrzeni magazynowej poza zakresem dozwolonym w umowie, ani do korzystania z nich przez osoby trzecie lub udostępniania ich osobom trzecim.

7 Odpowiedzialność

ZIVA odpowiada za wszelkie roszczenia umowne, umowne i prawne, a także deliktowe o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

7.1 ZIVA ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń z jakiegokolwiek powodu prawnego

7.2 Jeśli ZIVA w wyniku zaniedbania naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że zostanie przejęta nieograniczona odpowiedzialność zgodnie z punktem 7.1 powyżej. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na dostawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których spełnienie partner premium może regularnie polegać.

7.3 W pozostałym zakresie odpowiedzialność ZIVA jest wykluczona.

7.4 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Partnera Premium nie wiąże się z powyższymi postanowieniami.

7.5 Powyższe postanowienia obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności ZIVA za jej pełnomocników i przedstawicieli prawnych.

osiem Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

8.1 Umowa wchodzi w życie z chwilą zawarcia umowy i obowiązuje na czas nieokreślony. Ma minimalny okres 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zawarciu umowy. Umowa może zostać rozwiązana po raz pierwszy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do końca minimalnego okresu wypowiedzenia. Ulega ona przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy na koniec okresu minimalnego lub na koniec odpowiedniego 12-miesięcznego okresu, chyba że jedna ze stron zostanie wypowiedziana z wyprzedzeniem, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia do końca odpowiedni 12-miesięczny okres.

Inne pakiety premium / usługi dodatkowe można zawsze zarezerwować lub zamówić w dowolnym momencie.

8.2 Prawo obu stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. ZIVA jest w szczególności uprawniona do nadzwyczajnego wypowiedzenia, jeśli partner premium zalega z płatnością przez ponad 30 dni po drugim wezwaniu lub umożliwia osobom trzecim dostęp do umowy z naruszeniem umowy.

8.3 Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.

8.4 Po rozwiązaniu umowy dane dostępowe Partnera Premium przestają być aktywne, a dostęp do ZIVA DIGITAL zostaje zablokowany. Dane partnerów Premium zostaną usunięte przez ZIVA najpóźniej cztery tygodnie po rozwiązaniu umowy, o ile nie ma prawnego obowiązku prowadzenia rejestrów dla ZIVA. Partner Premium musi wyeksportować swoje dane przed rozwiązaniem umowy i zabezpieczyć je samodzielnie, jeśli są potrzebne po rozwiązaniu umowy.

dziewięć Poufność

ZIVA i Partner Premium są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, tajemnic handlowych i handlowych uzyskanych w ramach stosunku umownego, w szczególności do nieujawniania ich osobom trzecim lub wykorzystywania ich do celów innych niż umowne.

dziesięć Warunki specjalne

10.1 Pakiety Premium w ramach ZIVA DIGITAL Online Services:

 • ZIVAbeFit
 • "ZIVAgetFit"
 • „ZIVAbeneFit”
 • ZIVAproFit
 • „Członkostwo Premium ZIVA Fitness Nation Community”

Fitness Nation GmbH (zwaną dalej „ZIVA”) działa w oparciu o platformę internetową w www.ziva-fitness-nation.de z obszernych informacji, ofert i usług związanych z tematem sprawności. Zainteresowane strony mogą zajrzeć na platformę przez około

 • informować o ćwiczeniach fitness, żywieniu i zdrowiu,
 • kup produkty fitness (takie jak Odżywianie, Sprzęt) w sklepie internetowym ZIVA,
 • Dołącz do społeczności ZIVA Fitness Nation i
 • Znajdź siłownie zarejestrowane na platformie poprzez zintegrowaną wyszukiwarkę.

Sercem platformy jest ZIVA Fitness Nation Community, internetowa społeczność skupiająca entuzjastów fitnessu, sportowców i firmy zajmujące się fitnessem. Autoryzowani użytkownicy (członkowie) są zarejestrowanymi użytkownikami społeczności. Członkami są konsumenci (zwani dalej „sportowcami”) i przedsiębiorcy, tacy jak siłownie i inne firmy z branży fitness (dalej „partnerzy premium”). Dla sportowców członkostwo jest w zasadzie bezpłatne, dla przedsiębiorców odpłatne. Przedsiębiorcy mają możliwość zostania członkiem, wypełniając umowę partnerską premium z pakietem premium ZIVA Fitness Nation Community Premium.

[……] Odniesienie do warunków użytkowania dla sportowców

10.2 Korzyści

Umowy zakupu w ramach ZIVA DIGITAL Online Services

 • Gwiazdy
 • kij HDMI

Inne usługi dodatkowe

jedenaście Klauzule końcowe

11.1 Pozostaje to bez uszczerbku dla włączenia własnych warunków klienta, chyba że ZIVA DIGITAL wyrazi na to pisemną zgodę.

11.2 Wszelkie stosunki prawne stron podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz z wyłączeniem prawa regulującego międzynarodową sprzedaż towarów (CISG).

11.3 Miejscem wykonania jest siedziba ZIVA. Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba ZIVA. Jeżeli klient znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba ZIVA, jeżeli umowę lub roszczenia z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta. Jednak w powyższych przypadkach ZIVA jest w każdym przypadku również uprawniona do wezwania sądu w siedzibie klienta.

11.4 Językiem umowy jest język niemiecki.