AGB

AGB Shop

Regulamin z informacjami o kliencie Spis treści

Spis treści

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) firmy Fitness Nation GmbH (zwanej dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów dotyczących dostawy towarów przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej „Klientem”). ) ze Sprzedawcą w związku z podanymi przez Sprzedawcę informacjami uzupełnia jego towary wystawione w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 W przypadku umów na dostawę towarów przedstawionych w katalogu drukowanym sprzedawcy, niniejsze warunki mają zastosowanie odpowiednio, o ile nie postanowiono inaczej.

1.3 W przypadku umów na dostawę bonów niniejsze warunki mają zastosowanie odpowiednio, chyba że postanowiono inaczej.

1.4 W przypadku umów na dostawę biletów niniejsze warunki mają zastosowanie odpowiednio, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej. Niniejsze warunki regulują wyłącznie sprzedaż biletów na określone, w opisie przedmiotu sprzedającego określone wydarzenia, a nie realizację tych wydarzeń. Do realizacji imprez obowiązują wyłącznie przepisy ustawowe w relacji między klientem a organizatorem oraz, w stosownych przypadkach, odmienne warunki organizatora. O ile sprzedawca nie jest jednocześnie organizatorem, nie ponosi odpowiedzialności za należyte przeprowadzenie imprezy, za co odpowiada tylko odpowiedni organizator.

1.5 Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością gospodarczą ani zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa, która działa w wykonaniu czynności prawnej w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty Sprzedającego, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. W takim przypadku, po umieszczeniu przez Klienta wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, poprzez kliknięcie na przycisk kończący proces składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do zawartego towaru w koszyku. Ponadto Klient może złożyć Sprzedawcy ofertę telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego.

2.3 W przypadku zamówień na towary znajdujące się w katalogu drukowanym Sprzedawcy, Klient może złożyć Sprzedawcy swoją ofertę telefonicznie, faksem, e-mailem lub pocztą. W tym celu Klient może wypełnić formularz zamówienia dołączony do katalogu drukowanego Sprzedawcy i odesłać go do Sprzedawcy.

2.4 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), w takim przypadku miarodajne jest otrzymanie potwierdzenia zamówienia u klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujący jest dostęp towaru do klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wysłania oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy zostanie zachowany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi po pisemnym przesłaniu zamówienia (np. e-mailem, faksem lub listownie). Dalsze postanowienia umowy przez sprzedawcę nie są możliwe. Jeśli klient przed złożeniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i mogą zostać wywołane przez klienta za pośrednictwem jego chronionego hasłem konta użytkownika z odpowiednimi danymi logowania

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może rozpoznać ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. W ramach elektronicznego procesu zamawiania klient może korygować swoje dane wejściowe za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku, który kończy proces zamawiania.

2.7 Umowa zawierana jest w języku niemieckim i angielskim.

2.8 Przetwarzanie zamówień i kontaktowanie się odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że podany przez niego adres e-mail do realizacji zamówienia jest poprawny, aby pod tym adresem mogły być odbierane wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, będą mogły zostać dostarczone.

3.1 Konsumentom przysługuje co do zasady prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy wynikają z polityki anulowania sprzedawcy.

3.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i dostawy znajduje się poza Unią Europejską w chwili zawarcie umowy.

3.4 Zgodnie z § 312g ust. 2 pkt. 9 BGB, o ile nie uzgodniono inaczej, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o świadczenie usług związanych z zajęciami rekreacyjnymi, jeżeli umowa przewiduje określoną datę lub okres świadczenia. Po tym okresie prawo do odstąpienia od umowy jest wykluczone również w przypadku umów, które obejmują sprzedaż do obiektu biletów na zaplanowane imprezy rekreacyjne.

4.1 O ile w opisie produktu sprzedającego nie zaznaczono inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek VAT. W stosownych przypadkach dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą zostać naliczone dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść klient. Należą do nich np. koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła lub podatki importowe (np. cła). Takie koszty mogą zostać poniesione w związku z przelewem środków, nawet jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcja (opcje) płatności zostanie przekazana klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeżeli zaliczka została uzgodniona przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

4.5 Jeśli płatność jest dokonywana za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest obsługiwana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal "), z zastrzeżeniem Warunków świadczenia usługi PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - na warunkach i warunki płatności bez konta PayPal, dostępne pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5.1 Dostawa towaru odbywa się drogą na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

5.2 W przypadku towarów dostarczanych spedycją dostawa odbywa się „bez krawężnika”, tj. do najbliższego krawężnika od adresu dostawy, chyba że w informacjach o wysyłce w sklepie internetowym sprzedającego określono inaczej i chyba że uzgodniono inaczej.

5.3 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. Za zwrot kosztów stosuje się w przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy na postanowienie zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

5.4Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanych towarów przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia przez sprzedawcę towaru przewoźnikowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za wykonanie Wysyłka. Jeżeli Klient występuje jako Konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się rzeczy sprzedanej następuje co do zasady tylko z chwilą wydania towaru Klientowi lub osobie uprawnionej do odbioru. Odstępując od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru sprzedawanego konsumentom już na kliencie, gdy tylko sprzedawca dostarczy sprawę przewoźnikowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób mającej na celu zrealizowanie przesyłki , jeśli Zleceniodawca polecił spedytorowi,

5.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub nienależytej dostawy własnej. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy brak dostawy nie jest odpowiedzialny za sprzedawcę i wykonał on z wymaganą starannością konkretną transakcję zabezpieczającą z dostawcą. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby otrzymać towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a należność zostanie niezwłocznie zwrócona.

5.6 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.7 Kupony zostaną przekazane klientowi w następujący sposób:

 • przez pobranie
 • e-mailem

5.8 Bilety są wydawane klientowi w następujący sposób:

 • przez pobranie
 • e-mailem

6.1 Konsument zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów na rzecz konsumentów do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

6.2 W stosunku do przedsiębiorców sprzedający zachowuje tytuł własności dostarczonego towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.

6.3 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, jest on uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w zwykłym toku działalności. Wszelkie wynikające z tego roszczenia wobec osób trzecich zostaną z góry scedowane przez klienta na sprzedawcę w wysokości odpowiedniej wartości faktury (w tym podatku VAT). Ta cesja obowiązuje niezależnie od tego, czy zastrzeżone towary zostały odsprzedane bez lub po przetworzeniu. Klient pozostaje upoważniony do ściągania należności nawet po dokonaniu cesji. Prawo sprzedawcy do samodzielnego ściągnięcia roszczeń pozostaje nienaruszone. Sprzedający nie będzie jednak ściągał należności, dopóki klient wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec sprzedającego, nie zalega z płatnościami i nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, zastosowanie mają przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady. Odbiegając od tego:

7.1 Czy klient występuje jako przedsiębiorca,

 • sprzedający ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;
 • w przypadku towarów nowych termin przedawnienia wad wynosi rok od przejścia ryzyka;
 • w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są co do zasady wyłączone;
 • przedawnienie nie rozpoczyna się od nowa, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady nastąpi dostawa zastępcza.

7.2 Jeżeli klient występuje jako konsument, w stosunku do towarów używanych obowiązują następujące ograniczenia: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada wystąpi dopiero po upływie jednego roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można dochodzić w ustawowym terminie przedawnienia.

7.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie czasu określone w poprzednich paragrafach nie mają zastosowania

 • za rzeczy, które były używane do budowy zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem i które spowodowały jej wadę,
 • o odszkodowania i roszczenia odszkodowawcze klienta,
 • w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę.

7.4 Ponadto dla przedsiębiorców ustawowe terminy przedawnienia prawa do regresu zgodnie z § 445b BGB pozostają nienaruszone.

7.5 Jeżeli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 HGB, podlega on obowiązkowi kontroli i powiadomienia zgodnie z § 377 HGB. W przypadku niewywiązania się przez klienta z obowiązków informacyjnych w nim uregulowanych, towar uważa się za zaakceptowany.

7.6 Jeżeli klient występuje jako konsument, jest proszony o odebranie dostarczonego towaru z oczywistym uszkodzeniem transportowym do dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Nieprzestrzeganie przez klienta nie ma wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

Sprzedający odpowiada wobec klienta za wszelkie umowne, umowne i ustawowe roszczenia, w tym deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

8.1 Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z jakiegokolwiek powodu prawnego

 • w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
 • na podstawie gwarancji, chyba że postanowiono inaczej
 • z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

8.2 Jeżeli sprzedający w sposób nieumyślny naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność ogranicza się do typowej umownie, przewidywalnej szkody, chyba że zostanie przejęta nieograniczona odpowiedzialność zgodnie z poprzednim punktem. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na sprzedawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na podstawie których klient może regularnie polegać.

8.3 Nawiasem mówiąc, odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.

8.4 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności sprzedającego za jego zastępców i przedstawicieli prawnych.

9.1 Jeżeli sprzedawca jest winien treść umowy oprócz dostawy towarów i przetwarzania towarów zgodnie z określonymi specyfikacjami klienta, klient ma operatorowi wszystkie niezbędne do przetwarzania treści, takie jak tekst, obrazy lub grafika w formaty plików określone przez operatora, formatowanie, obraz - i rozmiary plików, aby zapewnić i dać mu niezbędne prawa użytkowania. Za zakup i nabycie praw do tych treści odpowiada wyłącznie klient. Klient oświadcza i przyjmuje odpowiedzialność za posiadanie prawa do korzystania z treści przekazanych Sprzedawcy. W szczególności zapewni, że nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz dobra osobiste.

9.2 Klient zwalnia Sprzedawcę od roszczeń osób trzecich, których może on dochodzić wobec Sprzedawcy w związku z naruszeniem ich praw w wyniku umownego korzystania przez Sprzedawcę z treści Klienta. Klient ponosi również uzasadnione koszty niezbędnej obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i prawne w ustawowej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie. W przypadku reklamacji przez osobę trzecią, klient jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego przekazania sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i obrony.

9.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, jeżeli treści dostarczone przez Klienta naruszają prawne lub urzędowe zakazy lub dobre obyczaje. Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących, obraźliwych, zagrażających młodzieży i/lub gloryfikujących przemoc.

Jeżeli oprócz dostawy towaru sprzedawca opłaci treść umowy oraz montaż lub instalację towaru w siedzibie klienta oraz, w razie potrzeby, odpowiednie środki przygotowawcze (np. nadwymiar), obowiązuje następująca zasada:

10.1 Sprzedawca świadczy swoje usługi według własnego wyboru lub przez wybrany przez niego wykwalifikowany personel. Sprzedawca może również korzystać z usług osób trzecich (podwykonawców), które działają w jego imieniu. O ile w opisie usługi Sprzedawcy nie zaznaczono inaczej, Klientowi nie przysługuje prawo wyboru konkretnej osoby do zrealizowania żądanej usługi.

10.2 Klient jest zobowiązany do przekazania sprzedawcy informacji wymaganych do wykonania usługi należnej sprzedawcy w całości i zgodnie z prawdą, pod warunkiem, że ich zakup nie wchodzi w zakres obowiązków sprzedawcy wynikających z warunków umowy.

10.3 Sprzedawca skontaktuje się z Klientem po zawarciu umowy w celu umówienia terminu należnej usługi. Klient zapewni sprzedającemu lub wyznaczonym przez niego personelowi dostęp do obiektów klienta w uzgodnionym czasie.

10.4 Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta dopiero po zakończeniu prac montażowych i przekazaniu klientowi.

11.1 Vouchery wydawane przez Sprzedawcę nieodpłatnie w ramach promocji o określonym terminie ważności, których Klient nie może nabyć (zwane dalej „ Bonami Promocyjnymi ”) mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy oraz przez określony czas.

11.2 Bony akcji mogą być realizowane tylko przez konsumentów.

11.3 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji kuponowej, pod warunkiem, że odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.

11.4 Bony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenia nie są możliwe.

11.5 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

11.6 Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie bonu akcji. Wszelkie pozostałe saldo nie zostanie zwrócone przez sprzedającego.

11.7 Jeżeli wartość bonu promocyjnego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, do rozliczenia różnicy może zostać wybrana jedna z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

11.8 Saldo kuponu akcji nie jest wypłacane w gotówce ani w odsetkach.

11.9 Kupon akcji nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci towar całkowicie lub częściowo opłacony kuponem akcji w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

11.10 Kupon promocyjny może być wykorzystany wyłącznie przez osobę na nim wskazaną. Przeniesienie bonu akcji na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia merytorycznej kwalifikowalności danego posiadacza bonu.

12.1 Bony, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego (zwane dalej „bonami upominkowymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedającego, chyba że bon stanowi inaczej.

12.2 Bony podarunkowe i pozostałe środki z bonów podarunkowych można zrealizować do końca trzeciego roku następującego po roku zakupu bonu. Pozostałe kredyty zostaną przyznane klientowi do daty wygaśnięcia.

12.3 prezentowe Certyfikaty mogą być umarzane wyłącznie przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenia nie są możliwe.

12.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden bon upominkowy.

12.5 prezentowe Certyfikaty mogą być wykorzystywane wyłącznie do nabycia towarów, a nie na zakup dodatkowych świadectw prezent.

12.6 Jeżeli wartość bonu upominkowego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, do rozliczenia różnicy można użyć jednej z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

12.7 Kredyt z bonu upominkowego nie zostanie wypłacony w gotówce ani w odsetkach.

12.8 Bon podarunkowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osobę na nim wskazaną. Przeniesienie bonu podarunkowego na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia merytorycznej kwalifikowalności danego posiadacza bonu.

13.1 We wszystkich stosunkach prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa regulującego międzynarodowy zakup rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim udzielonej ochrony nie cofają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

13.2 Ponadto, w odniesieniu do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, ten wybór prawa nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedynym miejscem zamieszkania i dostawy adres znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy.

Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedawca. Jeżeli klient znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowę lub roszczenia z niej wynikające można przypisać działalność zawodowa lub handlowa. Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca jest w każdym przypadku uprawniony do wezwania sądu w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.

- Sprzedający poddał się warunkom uczestnictwa w inicjatywie e-commerce „Uczciwość w handlu”, które można przeglądać w Internecie pod adresem https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ .

16.1 Komisja UE udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozwiązywania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

16.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.

AGB CMS

Regulamin - ZIVA DIGITAL dla Partnerów Premium

W ramach usług online ZIVA DIGITAL (zwany dalej „ZIVA DIGITAL” lub „Usługami online”) Fitness Nation GmbH (zwany dalej „ZIVA”) oferuje kompleksowy, internetowy system firmy Fitness Company (zwany dalej „Partnerem Premium”) w obszarach lojalności i pozyskiwania klientów oraz innych usług profesjonalnych. Pakiety premium to „ZIVAbeFit”, „ZIVAgetFit”, „ZIVAbeneFit”, „ZIVAproFit” i „ZIVA Fitness Nation Community — członkostwo premium”. Można je rezerwować pojedynczo lub razem. Dostęp do kont ZIVA DIGITAL Premium Premium, partnerów premium za pośrednictwem ich osobistego, chronionego hasłem konta.

ZIVA posiada również obszerną internetową platformę informacyjną pod adresem www.ziva-fitness-nation.de z obszernymi informacjami, ofertami i usługami związanymi z fitnessem. Zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do platformy przez około

 • informować o ćwiczeniach fitness, żywieniu i zdrowiu,
 • kup produkty fitness (takie jak Odżywianie, Sprzęt) w sklepie internetowym ZIVA,
 • Dołącz do społeczności ZIVA Fitness Nation i
 • Znajdź siłownie zarejestrowane na platformie poprzez zintegrowaną wyszukiwarkę.

Sercem platformy jest ZIVA Fitness Nation Community, internetowa społeczność skupiająca entuzjastów fitnessu, sportowców i firmy zajmujące się fitnessem. Autoryzowani użytkownicy (członkowie) są zarejestrowanymi użytkownikami społeczności. Członkami są konsumenci (zwani dalej „sportowcami”) i przedsiębiorcy, tacy jak siłownie i inne firmy z branży fitness (dalej „partnerzy premium”). Przedsiębiorcy mają możliwość zostania członkiem, podpisując umowę partnerską premium z pakietem premium ZIVA Fitness Nation Community Premium. Dzięki pakietowi premium „ZIVAproFit” masz również możliwość korzystania z zakupów dokonywanych przez członków w sklepie internetowym ZIVA za pośrednictwem [systemu bonusowego / programu lojalnościowego / programu partnerskiego?] oraz umieszczania własnych produktów promocyjnych.

1 Zakres

1.1 Zgłoszenie do usług online ZIVA DIGITAL

Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „OWH”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych między ZIVA a Partnerem Premium na usługi internetowe ZIVA DIGITAL oraz wszelkie dodatkowe usługi w związku z ZIVA DIGITAL.

1.2 Warunki specjalne

W odniesieniu do odpowiedniego pakietu premium i usług dodatkowych (np. zakup sprzętu) obowiązują specjalne warunki (patrz punkt 10.). W przypadku sprzeczności odpowiednie Warunki Szczególne mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

2 Kontrakt

2.1 Przedmiotem umowy jest dostęp do ZIVA DIGITAL zgodnie z przeznaczeniem przez partnera premium za pośrednictwem połączenia internetowego za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji ZIVA za opłatą przez uzgodniony okres.

Partner Premium otrzymuje techniczną możliwość dostępu do zarezerwowanej kwoty na ZIVA DIGITAL, który jest hostowany na serwerze ZIVA lub osoby trzeciej na zlecenie ZIVA, za pośrednictwem połączenia internetowego za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji ZIVA oraz funkcjonalności w ramach umowy Umowy na czas trwania umowy. Partner premium otrzymuje dostęp do ZIVA DIGITAL z pakietami premium zarezerwowanymi w każdym przypadku za pośrednictwem swojego osobistego, chronionego hasłem konta online. Odblokowana to zarezerwowana funkcja.

Rodzaj i zakres usług online zależą od pakietów premium zarezerwowanych przez partnera premium. Należą do nich „ZIVAbeFit”, „ZIVAgetFit”, „ZIVAbeneFit”, „ZIVAproFit” i „ZIVA Fitness Nation Community — członkostwo premium”. Można je rezerwować pojedynczo lub razem. Opcjonalne usługi dodatkowe można zamówić w związku z ZIVA DIGITAL (w tym zakup sprzętu).

Zakres usług na zarezerwowany pakiet oraz w przypadku zlecania usług dodatkowych, a także wymagania systemowe wynikają z opisu usługi ............ .u. ZIVA świadczy usługi online w aktualnym stanie programu.

ZIVA DIGITAL jest dostępna dla partnera premium według własnego uznania w języku niemieckim lub angielskim.

Konfiguracja przez ZIVA obejmuje konfigurację techniczną i aktywację systemu dla partnera premium (aktywacja ZIVA DIGITAL do korzystania z zarezerwowanych pakietów premium). Usługi na miejscu u Partnera Premium nie są należne, chyba że uzgodniono inaczej.

ZIVA pozostawia na serwerze przestrzeń dyskową partnera premium w celu przechowywania swoich danych i treści w kontekście zamierzonego wykorzystania ZIVA DIGITAL. Partner premium może przechowywać zawartość do ... MB. Jeśli przestrzeń do przechowywania danych nie będzie już wystarczająca, ZIVA poinformuje o tym partnera premium. Partner premium może zarezerwować odpowiednie kontyngenty w zależności od dostępności.

2.2 Firma ZIVA świadczy usługi online z 98% dostępnością średnio w miesiącu minus konserwacja. ZIVA jest upoważniona do wykonywania prac konserwacyjnych przez łącznie pięć godzin w miesiącu kalendarzowym między 15:00 a 3:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Podczas konserwacji ZIVA DIGITAL nie jest dostępny do użytku. Ponadto ZIVA może, w porozumieniu z partnerem premium, zawiesić dostępność na określony czas w celu wykonania konserwacji. Partner Premium nie odmówi bezzasadnie zgody na takie przerwy. Warunki prawne; lepsze SLA?, proszę Rspr. (dostępność, czasy odpowiedzi, czasy obsługi ...)

W zależności od dostępności strony rozumieją techniczną użyteczność ZIVA DIGITAL w punkcie przesyłowym do użytku przez uprawnionego użytkownika. Dotyczy usług wyszczególnionych pod adresem www..../w ofercie/...w punkcie przesiadkowym. Punkt przekazania to wyjście routera centrum danych, w którym hostowane jest oprogramowanie.

2.3 Wsparcie partnera premium jest dostępne dla partnera premium przez e-mail i telefon w przypadku pytań użytkowników i otrzymywania powiadomień o usterkach w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt państwowych w xxx od 9:00 do 19:00 (CET) dostępne .

2.4 Dodatkowe usługi muszą być uzgadniane oddzielnie i zwracane w zależności od wydatków (np. szkolenie, indywidualne dostosowania) lub ceny zakupu, którą należy zapłacić przy zakupie sprzętu.

3 Wniosek

3.1 Oferty na ZIVA DIGITAL są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa, która działa w ramach realizacji czynności prawnej w ramach wykonywania samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej (§ 14 BGB). Składając oświadczenie o zawarciu umowy, partner premium oświadcza, że ​​działa jako przedsiębiorca.

3.2 Oświadczenia dotyczące produktów i cenniki ZIVA nie są wiążące, o ile nie stanowią części umowy lub oferty oznaczonej jako wiążąca.

3.3 Umowy zawierane są przez złożenie oferty i akceptację na warunkach niniejszych Warunków. ZIVA na żądanie prześle ofertę do partnera premium e-mailem, faksem lub listownie. Oferta ta może zostać przyjęta przez partnera premium poprzez oświadczenie o akceptacji, które należy przesłać do ZIVA faksem, e-mailem lub listownie w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania oferty. Do obliczenia terminu nie wlicza się dnia dostępu do oferty. Umowa na warunkach niniejszych warunków zawierana jest wraz z terminową akceptacją przez partnera premium. Jeśli partner premium nie zaakceptuje oferty w tym terminie, ZIVA nie jest już nią związana.

4 Odszkodowanie; Zasady płatności

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej, opłata miesięczna jest uiszczana proporcjonalnie za pozostałą część miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia zawarcia umowy. Następnie opłatę miesięczną należy uiszczać z góry za każdy miesiąc kalendarzowy. Jeśli cena jest kalkulowana za części miesiąca kalendarzowego, zostanie naliczona 1/30 ceny miesięcznej za każdy dzień.

4.2 Opłata inicjacyjna jest płatna przy zawarciu umowy. Dotyczy to również innych jednorazowych płatności uzgodnionych przy zawarciu umowy (np. za szkolenia).

4.3 Wynagrodzenie ustalane jest według cen obowiązujących w chwili zawarcia umowy, chyba że uzgodniono inaczej. Ceny są cenami w euro i nie zawierają obowiązującego ustawowego podatku VAT.

4.4 Jeśli uzgodniono dodatkowe usługi, będą one naliczane według uzgodnionej stawki godzinowej lub dziennej, chyba że uzgodniono stałą cenę (na przykład jednorazowa opłata za uruchomienie, cena zakupu). Stawki godzinowe naliczane są za każdy rozpoczęty kwadrans (odstępy 15-minutowe). Stawka dzienna odnosi się do 8 godzin.

Koszty podróży, czas podróży?

4.5 Płatność należy uregulować po otrzymaniu faktury bez rabatu.

4.6 Płatność uważa się za otrzymaną, gdy tylko równowartość kwoty zostanie zaksięgowana na koncie ZIVA. W przypadku opóźnienia w płatności ZIVA ma prawo do odsetek za zwłokę iHv w wysokości 5 punktów procentowych powyżej odpowiedniej podstawowej stopy procentowej. Prawa ustawowe ZIVA w przypadku opóźnień w płatnościach przez Partnera Premium pozostają nienaruszone.

4.7 Potrącenie roszczeń partnera premium z roszczeniami wobec ZIVA jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy roszczenia partnera premium są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone.

5 Uczestnictwo i obowiązki Partnera Premium

5.1 Partner Premium zapewnia, że ​​jego udział w wykonywaniu usług kontraktowych jest dostępny w terminie na jego koszt. W szczególności przekaże ZIVA w odpowiednim czasie informacje wymagane do świadczenia usług objętych umową oraz zapewni stan umowy swojego sprzętu, wymaganego systemu operacyjnego, wymaganej przeglądarki, swojego dostępu do Internetu i połączenia internetowego.

Partner premium jest odpowiedzialny za połączenie danych między stacjami roboczymi / terminalami, których zamierza używać, a punktem transferu (wyjście routera centrum danych, w którym znajduje się ZIVA DIGITAL).

Import danych / inne konkretne przykłady?

5.2 Partner premium jest wymagany

5.3 Partner Premium podejmie rozsądne środki ostrożności (takie jak codzienne tworzenie kopii zapasowych co najmniej raz w tygodniu, diagnostyka usterek, okresowe przeglądy wyników przetwarzania danych) w przypadku nieprawidłowego działania ZIVA DIGITAL.

5.4 Partner Premium jest zobowiązany do zapewnienia, że ​​firma ZIVA DIGITAL jest używana zgodnie z przeznaczeniem i umową poprzez odpowiednie porozumienia umowne ze swoimi pracownikami. Zapewni również przestrzeganie paragrafów 5.1 do 5.3.

5.5 Treści przechowywane przez Partnera Premium w przeznaczonej dla niego przestrzeni magazynowej mogą być chronione prawami autorskimi i przepisami o ochronie danych. Partner premium niniejszym udziela firmie ZIVA prawa do udostępniania treści przechowywanych na serwerze partnerowi premium podczas jego zapytań przez Internet, a w szczególności do powielania i przesyłania ich w tym celu oraz do odtwarzania ich w celu przetwarzania danych. utworzyć kopię zapasową. Dotyczy to również publicznego udostępniania (na przykład w pakiecie premium „ZIVA Fitness Nation Community – Członkostwo Premium”) podczas wysyłania zapytań do osób trzecich przez Internet.

6 Przyznane prawa użytkowania

6.1 ZIVA udziela partnerowi premium prostego (niewyłącznego) prawa, ograniczonego w czasie do okresu obowiązywania niniejszej umowy, do dostępu do ZIVA DIGITAL za pośrednictwem telekomunikacji (połączenie internetowe) oraz do rezerwacji funkcji oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. Partner Premium nie otrzymuje żadnych dalszych praw, w szczególności oprogramowania lub oprogramowania operacyjnego.

6.2 Wypożyczanie i inne przekazywanie lub udostępnianie osobom trzecim jest niedozwolone, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Kod źródłowy/obiektowy oprogramowania nie został pozostawiony. W przypadku korzystania z Aplikacji ZIVA partner premium jest jednak uprawniony do zainstalowania aplikacji w kodzie obiektowym na zarezerwowany okres czasu na urządzeniu końcowym i korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.

6.3 Firma ZIVA ma wyłączne prawa do użytkowania w zakresie specjalnego programowania i innych indywidualnych regulacji. Na czas trwania umowy partnerowi premium przysługują prawa zgodnie z punktami 6.1 i 6.2. Sekcja 6.4 stosuje się odpowiednio.

6.4 Partner Premium nie jest uprawniony do korzystania z ZIVA DIGITAL i/lub przestrzeni magazynowej poza zakresem dozwolonym w umowie, ani do korzystania z nich przez osoby trzecie lub udostępniania ich osobom trzecim.

7 Odpowiedzialność

ZIVA odpowiada za wszelkie roszczenia umowne, umowne i prawne, a także deliktowe o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

7.1 ZIVA ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń z jakiegokolwiek powodu prawnego

7.2 Jeśli ZIVA w wyniku zaniedbania naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że zostanie przejęta nieograniczona odpowiedzialność zgodnie z punktem 7.1 powyżej. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na dostawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których spełnienie partner premium może regularnie polegać.

7.3 W pozostałym zakresie odpowiedzialność ZIVA jest wykluczona.

7.4 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Partnera Premium nie wiąże się z powyższymi postanowieniami.

7.5 Powyższe postanowienia obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności ZIVA za jej pełnomocników i przedstawicieli prawnych.

osiem Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

8.1 Umowa wchodzi w życie z chwilą zawarcia umowy i obowiązuje na czas nieokreślony. Ma minimalny okres 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zawarciu umowy. Umowa może zostać rozwiązana po raz pierwszy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do końca minimalnego okresu wypowiedzenia. Ulega ona przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy na koniec okresu minimalnego lub na koniec odpowiedniego 12-miesięcznego okresu, chyba że jedna ze stron zostanie wypowiedziana z wyprzedzeniem, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia do końca odpowiedni 12-miesięczny okres.

Inne pakiety premium / usługi dodatkowe można zawsze zarezerwować lub zamówić w dowolnym momencie.

8.2 Prawo obu stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. ZIVA jest w szczególności uprawniona do nadzwyczajnego wypowiedzenia, jeśli partner premium zalega z płatnością przez ponad 30 dni po drugim wezwaniu lub umożliwia osobom trzecim dostęp do umowy z naruszeniem umowy.

8.3 Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.

8.4 Po rozwiązaniu umowy dane dostępowe Partnera Premium przestają być aktywne, a dostęp do ZIVA DIGITAL zostaje zablokowany. Dane partnerów Premium zostaną usunięte przez ZIVA najpóźniej cztery tygodnie po rozwiązaniu umowy, o ile nie ma prawnego obowiązku prowadzenia rejestrów dla ZIVA. Partner Premium musi wyeksportować swoje dane przed rozwiązaniem umowy i zabezpieczyć je samodzielnie, jeśli są potrzebne po rozwiązaniu umowy.

dziewięć Poufność

ZIVA i Partner Premium są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, tajemnic handlowych i handlowych uzyskanych w ramach stosunku umownego, w szczególności do nieujawniania ich osobom trzecim lub wykorzystywania ich do celów innych niż umowne.

dziesięć Warunki specjalne

10.1 Pakiety Premium w ramach ZIVA DIGITAL Online Services:

 • ZIVAbeFit
 • "ZIVAgetFit"
 • „ZIVAbeneFit”
 • ZIVAproFit
 • „Członkostwo Premium ZIVA Fitness Nation Community”

Fitness Nation GmbH (zwaną dalej „ZIVA”) działa w oparciu o platformę internetową w www.ziva-fitness-nation.de z obszernych informacji, ofert i usług związanych z tematem sprawności. Zainteresowane strony mogą zajrzeć na platformę przez około

 • informować o ćwiczeniach fitness, żywieniu i zdrowiu,
 • kup produkty fitness (takie jak Odżywianie, Sprzęt) w sklepie internetowym ZIVA,
 • Dołącz do społeczności ZIVA Fitness Nation i
 • Znajdź siłownie zarejestrowane na platformie poprzez zintegrowaną wyszukiwarkę.

Sercem platformy jest ZIVA Fitness Nation Community, internetowa społeczność skupiająca entuzjastów fitnessu, sportowców i firmy zajmujące się fitnessem. Autoryzowani użytkownicy (członkowie) są zarejestrowanymi użytkownikami społeczności. Członkami są konsumenci (zwani dalej „sportowcami”) i przedsiębiorcy, tacy jak siłownie i inne firmy z branży fitness (dalej „partnerzy premium”). Dla sportowców członkostwo jest w zasadzie bezpłatne, dla przedsiębiorców odpłatne. Przedsiębiorcy mają możliwość zostania członkiem, wypełniając umowę partnerską premium z pakietem premium ZIVA Fitness Nation Community Premium.

[……] Odniesienie do warunków użytkowania dla sportowców

10.2 Korzyści

Umowy zakupu w ramach ZIVA DIGITAL Online Services

 • Gwiazdy
 • kij HDMI

Inne usługi dodatkowe

jedenaście Klauzule końcowe

11.1 Pozostaje to bez uszczerbku dla włączenia własnych warunków klienta, chyba że ZIVA DIGITAL wyrazi na to pisemną zgodę.

11.2 Wszelkie stosunki prawne stron podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz z wyłączeniem prawa regulującego międzynarodową sprzedaż towarów (CISG).

11.3 Miejscem wykonania jest siedziba ZIVA. Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba ZIVA. Jeżeli klient znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba ZIVA, jeżeli umowę lub roszczenia z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta. Jednak w powyższych przypadkach ZIVA jest w każdym przypadku również uprawniona do wezwania sądu w siedzibie klienta.

11.4 Językiem umowy jest język niemiecki.

Warunki użytkowania Społeczność

A. Warunki korzystania z usługi ZIVA Fitness Nation

1 Zakres, definicje

1.1 Niniejsze Warunki użytkowania firmy ZIVA Fitness Europe GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (zwanej dalej „Operatorem”) mają zastosowanie do korzystania z portalu internetowego udostępnianego przez operatora pod adresem internetowym www.ziva-fitness-nation.de (dalej „ZIVA Fitness Nation”) i zawarte w nim oprogramowanie. Usługi świadczone przez operatora określone są w ust. 4.

1.2 Użytkownicy w rozumieniu niniejszych warunków użytkowania to ogólny termin dla zarejestrowanych użytkowników i gości. Użytkownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wyłącznie konsumenci.

1.2.1 Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość dostępu do czytania ZIVA Fitness Nation i korzystania z niektórych funkcji technicznych.

1.2.2 Goście to użytkownicy, którzy mają dostęp tylko do odczytu do tych części ZIVA Fitness Nation, które nie wymagają rejestracji.

1.2.3 Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

2 Prawo do użytkowania

2.1 Dozwolone są osoby fizyczne działające jako konsumenci. Osoby posiadające nieograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) mogą korzystać z ZIVA Fitness Nation wyłącznie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia korzystania z ZIVA Fitness Nation od przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Przesyłając oświadczenie o wyrażeniu zgody na niniejsze warunki użytkowania, użytkownik potwierdza, że ​​przy zawieraniu umowy użytkownika spełnia powyższe warunki.

2.2 Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz. Jego uprawnienie do korzystania z ZIVA Fitness Nation jest dla niego osobiste i nie podlega przeniesieniu.

3 Rejestracja, zawarcie umowy

3.1 Po pomyślnej rejestracji lub w ramach dostępu do czytania jako gość dochodzi do zawarcia umowy użytkownika między operatorem a użytkownikiem w sprawie korzystania z ZIVA Fitness Nation zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

3.2 Po wprowadzeniu swoich danych w udostępnionym w tym celu formularzu internetowym, użytkownik może się zalogować, klikając przycisk kończący proces rejestracji. Podanie danych rejestracyjnych stanowi ofertę użytkownika zawarcia umowy z użytkownikiem, którą operator może zaakceptować, ale nie musi akceptować. Operator może przyjąć ofertę użytkownika w ciągu pięciu dni od otrzymania żądania poprzez przesłane drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie zamówienia lub poprzez aktywację konta użytkownika. Jeżeli operator nie zaakceptuje umownej oferty użytkownika w wyżej wymienionym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty.

3.3 Tekst umowy jest przechowywany przez operatora, ale użytkownik nie ma do niego dostępu po przesłaniu wyjaśnień dotyczących umowy za pośrednictwem strony internetowej operatora.

3.4 Przed złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy użytkownik może na bieżąco korygować swoje dane wejściowe za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy.

3.5 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

3.6 Adres e-mail służy do identyfikacji i personalizacji użytkownika. Użytkownik musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji online jest poprawny, aby wiadomości e-mail wysyłane przez operatora mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, użytkownik musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez operatora lub osoby trzecie, którym zlecono przetwarzanie, będą mogły zostać dostarczone.

3.7 Dane wymagane podczas rejestracji muszą być kompletnie i poprawnie podane przez użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do stałego aktualizowania tych danych (w tym adresów e-mail). Przesyłane dane nie są sprawdzane przez operatora pod kątem ich poprawności i kompletności.

4 Wydajność operatora

4.1 W ramach ZIVA Fitness Nation operator udostępnia portal internetowy, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą ustawiać i / lub wywoływać profile użytkowników za pomocą oprogramowania dostarczonego przez operatora, a także kontaktować się z innymi użytkownikami portalu.

4.2 W celu korzystania z ZIVA Fitness Nation operator udostępnia użytkownikowi swoją stronę internetową i udostępnia mu odpowiednie oprogramowanie, które pozostaje na serwerze operatora. Funkcjonalność i parametry techniczne oprogramowania zostały szerzej opisane w opisie usługi na stronie internetowej operatora. Od Operatora utworzenie i utrzymanie połączenia danych pomiędzy systemem informatycznym Użytkownika a serwerem Operatora nie jest należne.

4.4 ZIVA Fitness Nation jest oferowany w zależności od dostępności. Dostępność na poziomie 100 procent nie jest technicznie wykonalna i dlatego nie może być zagwarantowana użytkownikowi przez operatora. Operator stara się jednak, aby usługa była jak najbardziej stała. W szczególności problemy związane z konserwacją, bezpieczeństwem lub przepustowością, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą operatora (zakłócenia w publicznych sieciach komunikacyjnych, awarie zasilania itp.) mogą skutkować zakłóceniami lub czasowym zaprzestaniem świadczenia usług. W miarę możliwości operator będzie wykonywał prace konserwacyjne w okresach niskiego zużycia.

4.5 Oprogramowanie będzie aktualizowane przez operatora w nieregularnych odstępach czasu. W związku z tym użytkownik otrzymuje tylko jedno prawo do korzystania z oprogramowania w jego aktualnej wersji. Użytkownik nie ma roszczeń do osiągnięcia określonego stanu oprogramowania.

5 Zmiany w wydajności

5.1 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych usług lub oferowania innych usług, chyba że nie jest to uzasadnione dla użytkownika.

5.2 Operator zastrzega sobie Ponadto proponuje zmianę oferowanych usług lub oferowanie innych usług,

 • o ile jest do tego zobowiązany ze względu na zmianę sytuacji prawnej;
 • o ile w ten sposób zastosuje się do przeciwko sobie nakazu sądowego lub decyzji władz;
 • o ile odpowiednia zmiana jest konieczna, aby zlikwidować istniejące luki w zabezpieczeniach;
 • jeśli zmiana jest korzystna tylko dla użytkownika; lub
 • jeśli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny i nie ma znaczącego wpływu na użytkownika.

5.3 Zmiany mające jedynie nieistotny wpływ na funkcje ZIVA Fitness Nation nie stanowią zmian wydajności w rozumieniu niniejszego paragrafu. Dotyczy to w szczególności zmian o charakterze czysto graficznym i zwykłej zmiany kolejności funkcji.

6 Obowiązki użytkownika, odpowiedzialność za treść

6.1 Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji, które publikuje w ZIVA Fitness Nation, w szczególności za ich prawdziwość i pewność prawa. Użytkownik zapewnia, że ​​podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Użytkownik zapewnia, że ​​zamieszczone przez niego treści nie naruszają niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa. W szczególności publikacja jest zabroniona

 • treści chronione prawem autorskim, jeśli nie są uprawnione do ich wykorzystania (np. zdjęcia fotografa i/lub osoby przedstawionej nie wyraziły zgody na publikację w Internecie);
 • Fałszywe oświadczenia faktyczne;
 • Treści mające na celu osobiste atakowanie lub zniesławianie innych użytkowników;
 • treści rasistowskie, ksenofobiczne, dyskryminujące lub obraźliwe;
 • Treści zagrażające młodzieży;
 • Przemoc gloryfikacji treści;
 • Linki do stron, które nie są zgodne z prawem lub niniejszymi Warunkami użytkowania.

6.2 Treści publikowane w ZIVA Fitness Nation są przypisane wyłącznie do danego użytkownika i nie odzwierciedlają poglądów operatora. Operator nie gwarantuje poprawności treści. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie prawdziwości treści.

6.3 Użytkownicy ponoszą generalną odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonywane przy użyciu ich dostępu, o ile ponoszą odpowiedzialność.

6.4 Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z ZIVA Fitness Nation w sposób, który niekorzystnie wpływa na dostępność portalu (np. przesyłanie dużych plików, spam). ZIVA Fitness Nation zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości danych do przesyłania, aby zapewnić dostępność portalu. ZIVA Fitness Nation może wskazać ograniczenie przesyłania danych w kontekście Warunków odniesienia.

6.5 Użytkownik oświadcza i przyjmuje odpowiedzialność za posiadanie prawa do korzystania z treści wykorzystanych w jego wpisach. W szczególności zapewnia, że ​​jego wpisy nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych i dóbr osobistych oraz praw o charakterze prawa konkurencji.

6.6 Użytkownik odpowiada za poufność danych dostępowych. Musi upewnić się, że nie są one dostępne dla osób trzecich. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować operatora, jeśli istnieją oznaki, że jego dostęp jest używany przez osoby trzecie lub stał się.

7 Prawa operatora

7.1 Jeśli użytkownik naruszy przepisy prawne lub niniejsze warunki użytkowania lub jeśli operator ma szczególne wskazówki, operator ma prawo bez powiadomienia i dalszego badania

 • usunąć powiązane wpisy użytkownika,
 • Zmodyfikuj wpisy pod prawem edycji w paragrafie 9,
 • wypowiadać ostrzeżenie,
 • tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp użytkownika lub
 • podjęcie innych niezbędnych i odpowiednich środków.

Działanie operatora zależy od indywidualnego przypadku i leży w gestii operatora.

7.2 Jeśli użytkownik zostanie zbanowany, nie może już korzystać z ZIVA Fitness Nation i nie może się ponownie zarejestrować.

7.3 Operator wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko naruszeniu przez użytkownika przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

osiem Przyznanie praw użytkowania przez operatora

8.1 Operator udziela użytkownikowi prostego, odwołalnego prawa ograniczonego do czasu trwania umowy użytkowania, portalu internetowego udostępnianego przez operatora i oprogramowania w nim zawartego zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania

8.2 Bez pisemnej zgody operatora użytkownik nie może udostępniać treści udostępnionych osobom trzecim. Użytkownik zapewnia, że ​​nie uniemożliwia osobom trzecim obchodzenia dostępu do ZIVA Fitness Nation.

8.3 Jeśli użytkownik poważnie naruszy uzgodnione prawa użytkowania, operator może w trybie nadzwyczajnym zakończyć przyznanie praw użytkowania i zablokować dostęp do ZIVA Fitness Nation. Oznacza to nieskuteczne ostrzeżenie w rozsądnym terminie wyznaczonym przez operatora.

8.4 Pozostałe postanowienia prawne i umowne pozostają nienaruszone.

dziewięć Przyznanie praw użytkowania przez użytkownika

Operator ma prawo do wykorzystywania lub udostępniania osobom trzecim treści i informacji dostarczonych przez użytkownika na stronie internetowej ZIVA Fitness Nation i aplikacji ZIVA Fitness Nation. Użytkownik nie udziela operatorowi wyłącznie bezpłatnie i na czas trwania umowy użytkowania ogranicza wymagane do tego prawa użytkowania, w szczególności prawo do trwałego przechowywania i przechowywania oraz do publicznego dostępu, prawo do powielania i publikacji, a także jako prawa do przetwarzania i dystrybucji i zapewnia to prawo do korzystania z przysługujących praw.

dziesięć Wynagrodzenie

Korzystanie z ZIVA Fitness Nation jest bezpłatne dla klientów.

jedenaście Odszkodowanie

Użytkownik zwalnia operatora z wszelkich roszczeń innych użytkowników lub innych osób trzecich przeciwko operatorowi z tytułu naruszenia jego praw w związku z treściami publikowanymi przez użytkownika lub innego wykorzystania ZIVA Fitness Nation. Użytkownik ponosi koszty niezbędnej obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i prawne w rozsądnej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy naruszenie nie jest z winy użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i pełnego przekazania operatorowi, w przypadku roszczenia osoby trzeciej, wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia i obrony.

12 Odpowiedzialność operatora

Operator odpowiada wobec użytkownika za wszelkie umowne, umowne podobne i prawne, nawet deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

12.1 Operator ponosi pełną odpowiedzialność z jakiegokolwiek powodu prawnego

 • w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
 • na podstawie gwarancji, chyba że postanowiono inaczej,
 • z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

12.2 Jeżeli operator niedbale naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do typowej umownej, przewidywalnej szkody, o ile nie jest to zgodne z powyższym ustępem jest ograniczona odpowiedzialność. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na operatora zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i po spełnieniu których użytkownik może regularnie polegać.

12.3 We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność operatora jest wykluczona.

12.4 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności operatora za jego pełnomocników i przedstawicieli prawnych.

13 Czas trwania, wypowiedzenie

13.1 Umowa z Użytkownikiem zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie bez wypowiedzenia oraz przez Operatora z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

13.2 Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z przyczyn pozostaje nienaruszone.

Istnieje ważny powód, jeśli biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności indywidualnego przypadku i biorąc pod uwagę interesy obu stron, nie można racjonalnie oczekiwać, że strona rozwiązująca umowę będzie kontynuować umowę do uzgodnionego rozwiązania lub wygaśnięcia okresu wypowiedzenia.

Jednym z ważnych powodów jest w szczególności:

 • istotne naruszenie jakiegokolwiek istotnego postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które nie zostanie naprawione lub powtórzone nawet po upływie terminu i które uniemożliwia lub uniemożliwia kontynuację umowy;
 • ponowna rejestracja w trakcie trwającego zawieszenia zgodnie z sekcją 7.1.

13.3 Rezygnacja musi być dokonana pisemnie lub pisemnie (np. e-mailem).

czternaście Modyfikacja Warunków Korzystania

14.1 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyn, ponieważ nie jest to uzasadnione dla użytkownika. Operator poinformuje użytkownika w odpowiednim czasie na piśmie o zmianach warunków użytkowania. Jeżeli użytkownik nie sprzeciwi się ważności nowych warunków użytkowania w ciągu czterech tygodni od powiadomienia, zmienione warunki użytkowania uważa się za zaakceptowane przez użytkownika. Operator poinformuje użytkownika w powiadomieniu o jego prawie do sprzeciwu i znaczeniu terminu na wniesienie sprzeciwu. Jeśli użytkownik sprzeciwi się zmianom w wyżej wymienionym terminie, stosunek umowny na pierwotnych warunkach będzie kontynuowany.

14.2 Operator zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszego regulaminu

 • o ile jest do tego zobowiązany ze względu na zmianę sytuacji prawnej;
 • w zakresie, w jakim jest zgodny z nakazem sądowym lub decyzją administracyjną przeciwko niemu;
 • w zakresie, w jakim wprowadza dodatkowe, zupełnie nowe usługi, usługi lub elementy usług, które wymagają specyfikacji w Warunkach korzystania, o ile nie ma to negatywnego wpływu na poprzedni stosunek użytkowania;
 • jeśli zmiana jest korzystna tylko dla użytkownika; lub
 • jeśli zmiana ma charakter czysto techniczny lub proceduralny, chyba że ma istotny wpływ na użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo do:

14.3 Prawo Użytkownika do wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 13, pozostaje nienaruszone.

15 Obowiązujące prawo

We wszystkich stosunkach prawnych między stronami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim udzielonej ochrony nie cofają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

B. Warunki uczestnictwa w akcjach ZIVA Fitness Nation

1 Zakres

1.1 Niniejsze Warunki Uczestnictwa firmy ZIVA Fitness Europe GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (zwanej dalej „Organizatorem”) mają zastosowanie do udziału konsumentów (zwanych dalej „Uczestnikami”) w akcjach ZIVA Fitness Nation, takich jak z. Obejmuje to na przykład misje fotograficzne lub przesyłanie filmów (zwane dalej „Akcją”) organizowane za pośrednictwem portalu internetowego organizatora pod adresem www.ziva-fitness-nation.de (zwanej dalej „ZIVA Fitness Nation”).

1.2 Działania w rozumieniu niniejszych warunków uczestnictwa, które nie są powiązane z Facebookiem i nie są sponsorowane ani sponsorowane przez Facebook.

1.3 Uczestnicząc po raz pierwszy w wydarzeniu, uczestnik akceptuje poniższe warunki uczestnictwa oraz warunki korzystania z ZIVA Fitness Nation w aktualnej wersji.

Uwaga: Apple Inc. / Firma Google Inc. nie jest powiązana z tymi konkursami ani nie działa jako sponsor tych konkursów.

2 Uprawnienia

Uczestnictwo jest otwarte dla osób fizycznych działających jako konsumenci, które w momencie uczestnictwa mają ukończone 18 lat. Z udziału wykluczeni są pracownicy organizatora oraz ich bliscy.

3 Kierunek działania

Treści użytkowników ZIVA Fitness Nation są oceniane na czas trwania akcji. Wybrane treści uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej i aplikacji ZIVA Fitness Nation oraz na fanpage’u organizatora na Facebooku. Uczestnictwo odbywa się wyłącznie za pośrednictwem funkcji przesyłania na stronie internetowej organizatora pod adresem www.ziva-fitness-nation.de lub bezpośrednio przez aplikację ZIVA Fitness Nation. Zwycięzcą zostaje uczestnik, którego treść ma najwięcej pozytywnych ocen na koniec każdego okresu działania. Czas trwania promocji wynika z odpowiedniego opisu akcji na stronie internetowej organizatora www.ziva-fitness-nation.de.

4 Przyznawanie praw użytkowania

4.1 Uczestnik wyraża zgodę na przeglądanie wybranych przez niego treści na stronie ZIVA Fitness Nation na Facebooku użytkownika ZIVA Fitness Nation. Uczestnikowi nie przysługuje określony czas publikacji. Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnie wszelkich niezbędnych praw do korzystania z udostępnionych treści i zapewnia, że ​​przysługuje mu odpowiednie przyznanie prawa do korzystania z tych praw.

4.2 Uczestnik deklaruje się w świetle swojego ogólnego prawa do prywatności oraz swojego prawa na własny wizerunek wyraża również zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych do udziału treści, podając nazwę w celu zrelacjonowania organizacji i realizacji akcja organizatora w następujących mediach:

 • Strona internetowa www.ziva-fitness-nation.de
 • Strona internetowa www.facebook.com/ZIVA.Fitness.Nation
 • Strona internetowa www.instagram.com/ZIVA.Fitness.Nation
 • Strona internetowa www.twitter.com/ZIVA_Fitness
 • Strona internetowa www.youtube.com/c/liftandsquatde
 • Nośnik druku „Fitnesszeitungen“.

5 Anulowanie akcji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji w dowolnym momencie w całości lub w części. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy akcja nie może zostać przeprowadzona prawidłowo z przyczyn, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności, takich jak siła wyższa, błędy w oprogramowaniu i/lub sprzęcie i/lub z innych przyczyn technicznych i/lub prawnych , które wpływają na administrację, bezpieczeństwo, integralność i/lub regularne i prawidłowe wykonywanie czynności.

6 Ochrona danych

Organizator będzie zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe uczestnika wyłącznie w celu realizacji akcji. Nawiasem mówiąc, obowiązuje polityka prywatności organizatora.

7 Środek odwoławczy

Środek prawny jest wykluczony.