Servicevoorwaarden van de gemeenschap

Gebruiksvoorwaarden van Fitness Nation en voorwaarden voor deelname aan Fitness Nation-promoties

A. Gebruiksvoorwaarden voor Fitness Nation

1 Toepassingsgebied, definities

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden van Fitness Nation GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (hierna "Operator") zijn van toepassing op het gebruik van het online portaal (hierna "Fitness Nation") aangeboden door de Operator op het internetadres www.fitness-nation. com en de inhoud daarin inbegrepen software. De diensten die door de exploitant worden geleverd, worden nader gespecificeerd in hoofdstuk 4.

1.2 Gebruiker in de zin van deze gebruiksvoorwaarden is de generieke term voor geregistreerde gebruikers en gasten. Gebruikers in de zin van deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend consumenten.

1.2.1 Geregistreerde gebruikers hebben leestoegang tot Fitness Nation en gebruiken bepaalde technische functies.

1.2.2 Gasten zijn gebruikers die alleen leestoegang hebben tot die delen van Fitness Nation waarvoor geen registratie vereist is.

1.2.3 Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.

2 Autorisatie voor gebruik

2.1 In aanmerking komende gebruikers zijn natuurlijke personen die als consument optreden. Personen met beperkte rechtsbevoegdheid (vooral minderjarigen) mogen Fitness Nation alleen gebruiken met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. In dat geval behoudt de exploitant zich het recht voor om het gebruik van Fitness Nation afhankelijk te stellen van het overleggen van een schriftelijke toestemmingsverklaring van de wettelijke vertegenwoordiger. Door het indienen van zijn toestemmingsverklaring met deze gebruiksvoorwaarden, bevestigt de gebruiker dat hij bij het sluiten van het gebruikerscontract voldoet aan de bovengenoemde vereisten.

2.2 Elke gebruiker mag zich slechts eenmaal registreren. Zijn recht om Fitness Nation te gebruiken is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3 Registratie, contractsluiting

3.1 Met de succesvolle registratie of in het kader van de leestoegang als gast, wordt een gebruiksovereenkomst gesloten tussen de exploitant en de gebruiker voor het gebruik van Fitness Nation onder de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden.

3.2 Na het invoeren van zijn gegevens in het daarvoor bestemde online formulier, kan de gebruiker zich registreren door op de knop te klikken die het registratieproces voltooit. Het verzenden van de registratiegegevens vertegenwoordigt het aanbod van de gebruiker om het gebruikscontract af te sluiten, dat de exploitant kan accepteren, maar niet hoeft te accepteren. De exploitant kan het aanbod van de gebruiker binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvraag accepteren door een elektronische (e-mail)opdrachtbevestiging te sturen of door het gebruikersaccount te activeren. Indien de ondernemer het contractaanbod van de gebruiker niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn.

3.3 De tekst van het contract wordt door de exploitant opgeslagen, maar is na het indienen van zijn contractverklaring niet meer toegankelijk voor de gebruiker via de website van de exploitant.

3.4 Alvorens zijn contractuele verklaring in te dienen, kan de gebruiker zijn invoer continu corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

3.5 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

3.6 Het e-mailadres dient ter identificatie en personalisatie van de gebruiker. De gebruiker moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat tijdens de online registratie is opgegeven, correct is, zodat de e-mails die door de operator worden verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de gebruiker ervoor zorgen dat alle e-mails die door de exploitant of door met de verwerking belaste derden worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3.7 De bij de registratie gevraagde gegevens dienen volledig en correct door de gebruiker aangeleverd te worden. De gebruiker is verplicht deze gegevens (inclusief e-mailadressen) te allen tijde up-to-date te houden. De verzonden gegevens worden over het algemeen niet door de exploitant gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

4 Operatorprestaties

4.1 Met Fitness Nation stelt de exploitant een online portaal ter beschikking waarmee gebruikers de door de exploitant geleverde software kunnen gebruiken om gebruikersprofielen in te stellen en/of op te halen en om contact op te nemen met andere gebruikers van het portaal.

4.2 Om Fitness Nation te gebruiken, geeft de exploitant de gebruiker toegang tot zijn website en stelt hem geschikte software ter beschikking die op de server van de exploitant blijft staan. Het scala aan functies en de technische specificaties van de software worden nader beschreven in de servicebeschrijving op de website van de exploitant. De exploitant is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen en onderhouden van de dataverbinding tussen het IT-systeem van de gebruiker en de server van de exploitant.

4.4 Fitness Nation wordt aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. 100 procent beschikbaarheid is technisch niet haalbaar en de exploitant kan de gebruiker daarom ook niet garanderen. De exploitant streeft er echter naar om de dienst zo constant mogelijk beschikbaar te houden. Met name onderhouds-, beveiligings- of capaciteitsproblemen en gebeurtenissen die buiten de macht van de exploitant liggen (storingen in openbare communicatienetwerken, stroomstoringen, enz.) kunnen leiden tot storingen of tijdelijke stopzetting van de dienst. De exploitant zal de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk in de daluren uitvoeren.

4.5 De ​​software wordt met onregelmatige tussenpozen door de exploitant bijgewerkt. Dienovereenkomstig krijgt de gebruiker alleen het recht om de software in de huidige versie te gebruiken. De gebruiker daarentegen heeft niet het recht om een ​​bepaalde status van de software te bewerkstelligen.

5 prestatiewijzigingen

5.1 De ondernemer behoudt zich het recht voor de aangeboden diensten te wijzigen of andere diensten aan te bieden, tenzij dit voor de gebruiker niet redelijk is.

5.2 De exploitant behoudt zich tevens het recht voor de aangeboden diensten te wijzigen of andere diensten aan te bieden,

 • voor zover hij daartoe verplicht is door een wijziging in de rechtssituatie;
 • voor zover hij daarmee voldoet aan een tegen hem gerichte rechterlijke uitspraak of een ambtsbesluit;
 • voor zover de desbetreffende wijziging noodzakelijk is om bestaande beveiligingslacunes te dichten;
 • als de wijziging alleen voordelig is voor de gebruiker; of
 • als de wijziging van zuiver technische of procedurele aard is zonder noemenswaardige gevolgen voor de gebruiker.

5.3 Wijzigingen die slechts een onbeduidende invloed hebben op de functies van Fitness Nation vertegenwoordigen geen prestatiewijzigingen in de zin van deze clausule. Dit geldt in het bijzonder voor veranderingen van puur grafische aard en de loutere verandering in de rangschikking van functies.

6 Gebruikersverplichtingen, verantwoordelijkheid voor inhoud

6.1 Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die hij op Fitness Nation plaatst, in het bijzonder voor de waarheidsgetrouwheid en wettelijke aanvaardbaarheid ervan. De gebruiker verzekert dat de door hem verstrekte gegevens waar zijn. De gebruiker zorgt ervoor dat de door hem geplaatste inhoud deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving niet schendt. In het bijzonder is publicatie verboden

 • Auteursrechtelijk beschermde inhoud als er geen toestemming is om deze te gebruiken (bijvoorbeeld foto's waarvan de fotograaf en/of een afgebeelde persoon geen toestemming heeft gegeven voor publicatie op internet);
 • valse verklaringen van feiten;
 • berichten die tot doel hebben andere gebruikers persoonlijk aan te vallen of te belasteren;
 • racistische, xenofobe, discriminerende of beledigende inhoud;
 • inhoud die schadelijk is voor jongeren;
 • Inhoud die geweld verheerlijkt;
 • van links naar sites die niet voldoen aan de wettelijke bepalingen of deze gebruiksvoorwaarden.

6.2 De inhoud die op Fitness Nation wordt geplaatst, kan alleen worden toegewezen aan de betreffende gebruiker en geeft niet de mening van de exploitant weer. De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het kritisch onderzoeken van de waarheidsgetrouwheid van inhoud.

6.3 Gebruikers zijn in het algemeen aansprakelijk voor alle activiteiten die met hun toegang worden uitgevoerd, voor zover zij daarvoor verantwoordelijk zijn.

6.4 De gebruiker is verplicht Fitness Nation niet te gebruiken op een manier die de beschikbaarheid van de portal nadelig beïnvloedt (bijv. uploaden van grote bestanden, spam). Fitness Nation behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid geüploade gegevens te beperken om de beschikbaarheid van de portal te garanderen. Indien nodig zal Fitness Nation in het kader van de dienstbeschrijving wijzen op een beperking van het uploaden van gegevens.

6.5 De ​​gebruiker verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid dat hij het recht heeft om de inhoud die in zijn inzendingen wordt gebruikt, te gebruiken. In het bijzonder zorgt hij ervoor dat zijn inzendingen geen inbreuk maken op rechten van derden, in het bijzonder auteursrechten, merkenrecht en persoonsrechten, alsmede rechten van mededingingsrechtelijke aard.

6.6 De gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de toegangsgegevens. Hij moet ervoor zorgen dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. De gebruiker dient de exploitant onverwijld op de hoogte te stellen indien er aanwijzingen zijn dat zijn toegang door derden wordt of werd gebruikt.

7 Aanstootgevend inhoudsbeleid

Aanstootgevende inhoud of gebruiker die aanstootgevend is, wordt door moderators geblokkeerd voor apps. Aanstootgevende inhoud omvat, maar is niet beperkt tot:

 • seksueel expliciete materialen;
 • obscene, lasterlijke, lasterlijke, lasterlijke, gewelddadige en/of onwettige inhoud of godslastering;
 • inhoud die inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, publiciteit of ander persoonlijk of eigendomsrecht, of die bedrieglijk of frauduleus is;
 • inhoud die het gebruik of de verkoop van illegale of gereguleerde stoffen, tabaksproducten, munitie en/of vuurwapens promoot; en
 • gokken, inclusief maar niet beperkt tot elk online casino, sportboeken, bingo of poker.

8 Rechten van de exploitant

8.1 Indien de gebruiker wettelijke bepalingen of deze gebruiksvoorwaarden schendt, of indien de exploitant hierover concrete aanwijzingen heeft, is de exploitant gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving en nader onderzoek

 • om gerelateerde invoer van de gebruiker te verwijderen,
 • om vermeldingen te wijzigen binnen de reikwijdte van het bewerkingsrecht in overeenstemming met sectie 10,
 • een waarschuwing geven
 • om de toegang van de gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren, of
 • andere noodzakelijke en passende maatregelen te nemen.

Welke maatregel de exploitant neemt, hangt af van het individuele geval en is ter beoordeling van de exploitant.

8.2 Als een gebruiker is geblokkeerd, mag hij Fitness Nation niet meer gebruiken en mag hij zich niet opnieuw registreren.

8.3 De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen indien de gebruiker de wettelijke bepalingen of deze gebruiksvoorwaarden schendt.

9 Toekenning van gebruiksrechten door de exploitant

9.1 De exploitant verleent de gebruiker een eenvoudig, herroepelijk recht, beperkt tot de duur van het gebruikscontract, om het door de exploitant ter beschikking gestelde online portaal en de daarin opgenomen software te gebruiken in het kader van deze gebruiksvoorwaarden.

9.2 Zonder schriftelijke toestemming van de exploitant is het de gebruiker niet toegestaan ​​de ter beschikking gestelde inhoud aan derden toegankelijk te maken. De gebruiker zorgt ervoor dat hij de toegang tot Fitness Nation niet door derden laat omzeilen.

9.3 Indien de gebruiker de overeengekomen gebruiksrechten ernstig schendt, kan de exploitant de verlening van gebruiksrechten buitengewoon beëindigen en de toegang tot Fitness Nation blokkeren. Dit vereist een mislukte waarschuwing met een redelijke termijn door de exploitant.

9.4 De overige wettelijke en contractuele bepalingen blijven onaangetast.

10 Toekenning van gebruiksrechten door de gebruiker

De exploitant is gerechtigd door gebruikers verstrekte inhoud en informatie voor de website van Fitness Nation en voor de app Fitness Nation te gebruiken of door derden te laten gebruiken. De gebruiker verleent de exploitant kosteloos en niet uitsluitend en beperkt tot de duur van het gebruikscontract, de nodige gebruiksrechten, in het bijzonder het recht op permanente terbeschikkingstelling en opslag en op het toegankelijk maken voor het publiek, het recht van verveelvoudiging en publicatie alsmede het recht tot bewerking en verspreiding en garandeert recht te hebben op deze verlening van gebruiksrechten.

11 Compensatie

Fitness Nation is gratis voor klanten om te gebruiken.

12 Vrijwaring van aansprakelijkheid

De gebruiker vrijwaart de exploitant van alle aanspraken die andere gebruikers of andere derden tegen de exploitant doen gelden wegens schending van hun rechten als gevolg van door de gebruiker geplaatste inhoud of vanwege zijn ander gebruik van Fitness Nation. De gebruiker draagt ​​de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, inclusief alle gerechts- en advocaatkosten, voor een redelijk bedrag. Dit geldt niet als de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het geval van een claim door een derde partij is de gebruiker verplicht om de exploitant onverwijld, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en het verweer.

13 Aansprakelijkheid van de exploitant

De exploitant is aansprakelijk jegens de gebruiker voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, inclusief onrechtmatige vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten als volgt:

13.1 De exploitant is volledig aansprakelijk voor elke juridische reden

 • in geval van opzet of grove schuld,
 • in het geval van opzettelijk of onachtzaam letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • op basis van een garantiebelofte, tenzij ter zake anders is overeengekomen,
 • vanwege dwingende aansprakelijkheid zoals op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

13.2 Als de exploitant nalatig een essentiële contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is in overeenstemming met de bovenstaande clausule. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract oplegt aan de exploitant volgens de inhoud om het doel van het contract te bereiken, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig kan vertrouwen .

13.3 Afgezien daarvan is aansprakelijkheid van de ondernemer uitgesloten.

13.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsregelingen zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de exploitant voor zijn plaatsvervangers en wettelijke vertegenwoordigers.

14 Termijn, Beëindiging

14.1 De gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de gebruiker te allen tijde worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn en door de exploitant met een opzegtermijn van twee weken.

14.2 Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast.

Een belangrijke reden is dat van de beëindigende partij, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en met een afweging van de belangen van beide partijen, niet kan worden verwacht dat de contractuele relatie wordt voortgezet tot de overeengekomen beëindiging of tot het verstrijken van een opzegtermijn.

Een belangrijke reden is met name:

 • een significante schending van essentiële bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die niet wordt verholpen of herhaaldelijk wordt begaan, zelfs niet nadat een deadline is gesteld, en de voortzetting van de contractuele relatie onmogelijk of onredelijk maakt;
 • de hernieuwde inschrijving tijdens een lopende blokkering conform paragraaf 8.1.

14.3 Annuleringen dienen schriftelijk of in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) te geschieden.

15 Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

15.1 De exploitant behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen, tenzij dit voor de gebruiker niet redelijk is. De exploitant zal de gebruiker tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker niet binnen een termijn van vier weken na kennisgeving bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe gebruiksvoorwaarden, worden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden geacht door de gebruiker te zijn aanvaard. In de melding informeert de ondernemer de gebruiker over zijn recht van bezwaar en het belang van de bezwaartermijn. Indien de gebruiker binnen de voornoemde termijn bezwaar maakt tegen de wijzigingen, blijft de contractuele relatie bestaan ​​onder de oorspronkelijke voorwaarden.

15.2 De exploitant behoudt zich ook het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen,

 • voor zover hij daartoe verplicht is door een wijziging in de rechtssituatie;
 • voor zover hij daarmee voldoet aan een tegen hem gerichte rechterlijke uitspraak of een ambtsbesluit;
 • als het aanvullende, geheel nieuwe diensten, diensten of dienstelementen introduceert die een dienstbeschrijving in de gebruiksvoorwaarden vereisen, tenzij de vorige gebruiksrelatie daardoor nadelig wordt gewijzigd;
 • als de wijziging alleen voordelig is voor de gebruiker; of
 • als de wijziging puur technisch of procedureel is, tenzij deze een significante impact heeft op de gebruiker. De exploitant behoudt zich ook het recht voor

15.3 Het opzeggingsrecht van de gebruiker op grond van artikel 14 blijft hierdoor onaangetast.

16 Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

B. Algemene voorwaarden Fitness Nation-promotie

1 bereik

1.1 Deze deelnamevoorwaarden van Fitness Nation GmbH, Auf dem Hövellande 6, 44269 Dortmund (hierna "Organisator") zijn van toepassing op de deelname van consumenten (hierna "Deelnemers") aan Fitness Nation-campagnes zoals B. fotomissies of video-uploads (hierna "campagne"), die worden georganiseerd via het online portaal van de organisator op het internetadres www.fitness-nation.com (hierna "Fitness Nation").

1.2 Acties in de zin van deze deelnamevoorwaarden zijn niet verbonden aan Facebook en worden niet uitgevoerd of gesponsord door Facebook.

1.3 Door voor de eerste keer deel te nemen aan een campagne, accepteert de deelnemer de volgende deelnamevoorwaarden evenals de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van Fitness Nation in de huidige versie.

Opmerking: Apple Inc. / Google Inc. is niet betrokken bij of sponsort deze wedstrijden.

2 Geschiktheid

Natuurlijke personen die als consument optreden en die op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers van de organisator en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

3 actiestroom

Content wordt beoordeeld door gebruikers van Fitness Nation voor de duur van een promotie. De geselecteerde inhoud van de deelnemers wordt gepubliceerd op de website en app van Fitness Nation, evenals op de Facebook-fanpagina van de organisator. Deelname vindt uitsluitend plaats via de uploadfunctie op de website van de organisator op www.fitness-nation.com of rechtstreeks via de Fitness Nation-app. De deelnemer wiens inhoud aan het einde van de campagneperiode de meeste positieve beoordelingen heeft, wint. De duur van de campagne vloeit voort uit de beschrijving van de betreffende campagne op de website van de organisator op www.fitness-nation.com.

4 Verlening van gebruiksrecht

4.1 De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar geselecteerde inhoud kan worden gepubliceerd op de Fitness Nation Facebook-pagina met behulp van de Fitness Nation-gebruikersnaam. De deelnemer heeft geen recht op een bepaald tijdstip van publicatie. De deelnemer verleent de organisator alle noodzakelijke gebruiksrechten op de gratis ter beschikking gestelde inhoud en verzekert dat hij/zij gerechtigd is om een ​​overeenkomstig gebruiksrecht te verlenen.

4.2 Met betrekking tot zijn algemene persoonsrechten en zijn recht op een eigen afbeelding gaat de deelnemer tevens akkoord met de kosteloze publicatie van de voor deelname ingezonden content, onder vermelding van zijn naam, ten behoeve van rapportage over de organisatie en uitvoering van de campagne door de organisator in de volgende media:

 • Website www.fitness-nation.com
 • Website www.instagram.com/fitnessnation_united
 • Drukmedium "fitnesskranten".

5 Annulering van de actie

De organisator behoudt zich het recht voor om de campagne op elk moment geheel of gedeeltelijk te annuleren. Dit geldt in het bijzonder als de campagne niet naar behoren kan worden uitgevoerd om redenen waarvoor de organisator niet verantwoordelijk is, zoals overmacht, software- en/of hardwarefouten en/of andere technische en/of juridische redenen die het beheer, de beveiliging, integriteit en/of regelmatig en correct verloop van de actie.

6 Privacy

De organisator zal de persoonsgegevens van de deelnemer alleen verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de campagne. Anders zijn de gegevensbeschermingsvoorschriften van de organisator van toepassing.

7 juridische procedure

De juridische procedure is uitgesloten.