Gebruiksvoorwaarden community

A. Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van ZIVA Fitness Nation

1 Scope, definities

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden van ZIVA Fitness Europe GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (hierna "Operator" genoemd) zijn van toepassing op het gebruik van het online portaal dat wordt aangeboden door de exploitant op het internetadres www.ziva-fitness-nation .de (hierna "ZIVA Fitness Nation" genoemd) en de software die erin is opgenomen. De services die door de operator worden aangeboden, worden vermeld in sectie 4.

1.2 Gebruikers in termen van deze gebruiksvoorwaarden is de algemene term voor geregistreerde gebruikers en gasten. Gebruikers in de zin van deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts consumenten.

1.2.1 Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om ZIVA Fitness Nation te lezen en om bepaalde technische functies te gebruiken.

1.2.2 Gasten zijn gebruikers die alleen leestoegang hebben tot de delen van ZIVA Fitness Nation waarvoor geen registratie vereist is.

1.2.3 Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling doet voor doeleinden die overwegend commercieel noch zelfstandig zijn.

2 Recht op gebruik

2.1 Toegestaan ​​zijn natuurlijke personen die optreden als consumenten. Personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid (vooral minderjarigen) mogen ZIVA Fitness Nation alleen gebruiken met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. De exploitant behoudt zich het recht voor om het gebruik van ZIVA Fitness Nation afhankelijk te maken van het overleggen van een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Door zijn verklaring van toestemming voor deze gebruiksvoorwaarden in te dienen, bevestigt de gebruiker dat hij aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet bij het sluiten van het gebruikerscontract.

2.2 Elke gebruiker kan slechts één keer registreren. Zijn bevoegdheid om ZIVA Fitness Nation te gebruiken is persoonlijk voor hem en kan niet worden overgedragen.

3 Registratie, contractafsluiting

3.1 Met de succesvolle registratie of als onderdeel van de leestoegang als gast komt een gebruikersovereenkomst tot stand tussen de exploitant en de gebruiker over het gebruik van ZIVA Fitness Nation met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.

3.2 Na het invoeren van zijn gegevens in het daarvoor bestemde online formulier, kan de gebruiker inloggen door op de knop te klikken die het registratieproces voltooit. Het indienen van de registratiegegevens vertegenwoordigt het aanbod van de gebruiker om het gebruikerscontract te sluiten, dat de exploitant kan accepteren, maar niet hoeft te accepteren. De operator kan de aanbieding van de gebruiker accepteren binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvraag door een elektronische (e-mail) verzonden orderbevestiging of door activering van de gebruikersaccount. Als de operator het contractaanbod van de gebruiker niet binnen de bovengenoemde periode aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod.

3.3 De contracttekst wordt door de exploitant opgeslagen, maar kan door de gebruiker niet meer worden geopend na het indienen van zijn contractverklaring via de website van de exploitant.

3.4 Alvorens zijn contractverklaring in te dienen, kan de gebruiker zijn invoer continu corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

3.5 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

3.6 Het e-mailadres dient om de gebruiker te identificeren en te personaliseren. De gebruiker moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat door hem is opgegeven tijdens de online registratie correct is, zodat de e-mails die door de operator zijn verzonden, op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de gebruiker bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de exploitant of derden die met de verwerking zijn belast, kunnen worden afgeleverd.

3.7 De gevraagde gegevens tijdens de registratie moeten volledig en correct worden aangegeven door de gebruiker. De gebruiker is verplicht om deze gegevens (inclusief e-mailadressen) altijd up-to-date te houden. De verzonden gegevens worden door de operator niet gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

4 Prestaties van de operator

4.1 Met ZIVA Fitness Nation biedt de operator een online portal waarmee gebruikers gebruikersprofielen kunnen instellen en / of oproepen met behulp van de software die door de operator wordt aangeboden, en met andere gebruikers van de portal.

4.2Om ZIVA Fitness Nation te gebruiken, geeft de operator de gebruiker toegang tot zijn website en biedt hem passende software die op de server van de operator blijft. De functionaliteit en technische specificaties van de software worden in meer detail beschreven in de servicebeschrijving op de website van de exploitant. Van de exploitant is het maken en onderhouden van de gegevensverbinding tussen het IT-systeem van de gebruiker en de server van de exploitant niet verschuldigd.

4.4 ZIVA Fitness Nation wordt aangeboden op basis van beschikbaarheid. Een beschikbaarheid van 100 procent is technisch niet haalbaar en kan daarom niet door de gebruiker aan de gebruiker worden gegarandeerd. De operator streeft er echter naar om de service zo constant mogelijk te houden. In het bijzonder kunnen onderhouds-, beveiligings- of capaciteitsproblemen en gebeurtenissen buiten de controle van de operator (verstoringen van openbare communicatienetwerken, stroomstoringen, enz.) Leiden tot verstoring of tijdelijke stopzetting van de service. Voor zover mogelijk zal de exploitant de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in perioden van weinig gebruik.

4.5 De software zal door de operator met onregelmatige tussenpozen worden bijgewerkt. Dienovereenkomstig krijgt de gebruiker slechts één recht om de software in zijn huidige versie te gebruiken. De gebruiker heeft geen aanspraak op het bereiken van een bepaalde staat van de software.

5 Veranderingen in de prestaties

5.1 De exploitant behoudt zich het recht voor om de aangeboden diensten te wijzigen of om verschillende diensten aan te bieden, tenzij dit niet redelijk is voor de gebruiker.

5.2 De exploitant behoudt zich tevens voor om de aangeboden diensten te wijzigen of verschillende diensten aan te bieden,

 • voor zover zij daartoe verplicht is vanwege een verandering in de juridische situatie;
 • voor zover hij daarbij voldoet aan een rechterlijk bevel tegen hemzelf of een beslissing van de autoriteiten;
 • voor zover de respectieve verandering noodzakelijk is om bestaande beveiligingslacunes te dichten;
 • als de verandering alleen voordelig is voor de gebruiker; of
 • als de wijziging van puur technische of procedurele aard is zonder significante gevolgen voor de gebruiker.

5.3 Wijzigingen met slechts onbeduidende gevolgen voor de functies van ZIVA Fitness Nation vormen geen prestatiewijzigingen in de zin van deze sectie. Dit geldt in het bijzonder voor veranderingen van puur grafische aard en alleen voor het wijzigen van de volgorde van functies.

6 Taken van de gebruiker, verantwoordelijkheid voor de inhoud

6.1 Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die hij op ZIVA Fitness Nation plaatst, in het bijzonder vanwege zijn waarheidsgetrouwheid en rechtszekerheid. De gebruiker verzekert dat de door hem verstrekte gegevens overeenkomen met de waarheid. De gebruiker zorgt ervoor dat de inhoud die hij heeft gepost niet in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder is de publicatie verboden

 • auteursrechtelijk beschermde inhoud, indien niet geautoriseerd om het te gebruiken (bijvoorbeeld foto's die de fotograaf en / of een afgebeelde persoon niet hebben ingestemd met de publicatie op internet);
 • Verkeerde feitelijke verklaringen;
 • Bijdragen gericht op het persoonlijk aanvallen of belasteren van andere gebruikers;
 • Racistische, xenofobe, discriminerende of aanstootgevende inhoud;
 • Door de jeugd bedreigde inhoud;
 • Geweld van het verheerlijken van de inhoud;
 • Links naar pagina's die niet voldoen aan de wet of deze gebruiksvoorwaarden.

6.2 De inhoud die op ZIVA Fitness Nation is geplaatst, is uitsluitend toe te schrijven aan de betreffende gebruiker en weerspiegelt niet de mening van de exploitant. De exploitant garandeert niet de juistheid van de inhoud. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van inhoud.

6.3 Gebruikers zijn over het algemeen aansprakelijk voor alle activiteiten die worden gedaan met behulp van hun toegang, voor zover ze daarvoor verantwoordelijk zijn.

6.4 De gebruiker is niet verplicht om ZIVA Fitness Nation in één gebruik te gebruiken op een manier die de beschikbaarheid van de portal nadelig beïnvloedt (bijv. Het uploaden van grote bestanden, spam). ZIVA Fitness Nation behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid gegevens voor uploads te beperken om de beschikbaarheid van de portal te waarborgen. ZIVA Fitness Nation kan een beperking op gegevensuploads aangeven in de context van het referentiekader.

6.5 De gebruiker verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het hebben van het recht om de inhoud van zijn inzendingen te gebruiken. Hij ziet er met name op toe dat zijn vermeldingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met name auteursrechten, handelsmerken en persoonlijke rechten, alsmede op rechten van mededingingsrechtelijke aard.

6.6 De gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens. Hij moet ervoor zorgen dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. De gebruiker moet de exploitant onmiddellijk informeren als er aanwijzingen zijn dat zijn toegang door derden wordt gebruikt of is geworden.

7 Rechten van de exploitant

7.1 Indien de gebruiker de wettelijke voorschriften of deze gebruiksvoorwaarden schendt of indien de exploitant specifieke aanwijzingen heeft, is de exploitant gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving en nader onderzoek

 • verwijder gerelateerde items van de gebruiker,
 • Wijzig ingangen onder het bewerkingsrecht in paragraaf 9,
 • een waarschuwing uitspreken,
 • om de toegang van de gebruiker of tijdelijk of permanent te blokkeren
 • andere noodzakelijke en passende maatregelen nemen.

De actie van de operator is afhankelijk van het individuele geval en is ter beoordeling van de exploitant.

7.2 Als een gebruiker wordt geweerd, mag hij ZIVA Fitness Nation niet langer gebruiken en zich niet opnieuw registreren.

7.3 De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen schending door een gebruiker van wettelijke bepalingen of deze gebruiksvoorwaarden.

8 Verlening van gebruiksrechten door de exploitant

8.1 De exploitant verleent de gebruiker een eenvoudig, herroepelijk recht dat beperkt is tot de duur van de gebruiksovereenkomst, het online portaal dat wordt aangeboden door de exploitant en de software die erin is opgenomen volgens deze gebruiksvoorwaarden

8.2 Zonder de schriftelijke toestemming van de exploitant is het de gebruiker niet toegestaan ​​de inhoud beschikbaar te stellen aan derden. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij derden niet belet de toegang tot ZIVA Fitness Nation te omzeilen.

8.3 Indien de gebruiker de overeengekomen gebruiksrechten ernstig overtreedt, kan de exploitant het verlenen van de gebruiksrechten buitengewoon beëindigen en toegang tot ZIVA Fitness Nation blokkeren. Dit impliceert een niet-geslaagde waarschuwing met een redelijke termijn die is vastgesteld door de exploitant.

8.4 De overige wettelijke en contractuele bepalingen blijven onverminderd van kracht.

9 Verlening van gebruiksrechten door de gebruiker

De Operator heeft het recht om door de gebruiker verstrekte inhoud en informatie voor de ZIVA Fitness Nation-website en de ZIVA Fitness Nation-app te gebruiken of ter beschikking te stellen aan derden. De gebruiker verleent de exploitant niet uitsluitend en uitsluitend voor de duur van het gebruikscontract, en beperkt daartoe de gebruiksrechten, met name het recht op permanente opslag en opslag en voor openbare toegang, het reproductierecht en de publicatie als de verwerkings- en distributierechten en verzekert dit recht om rechten te gebruiken om recht te krijgen.

10 Vergoeding

Het gebruik van ZIVA Fitness Nation is gratis voor klanten.

11 Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart de operator voor alle claims die door andere gebruikers of andere derde partijen jegens de exploitant worden aangevoerd wegens schending van hun rechten door inhoud geplaatst door de gebruiker of voor enig ander gebruik van ZIVA Fitness Nation. De gebruiker neemt de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging inclusief alle gerechtelijke en juridische kosten in een redelijk bedrag op zich. Dit is niet van toepassing als de inbreuk niet aan de gebruiker te wijten is. De gebruiker is verplicht om de exploitant in geval van een claim van een derde partij onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verweer.

12 Aansprakelijkheid van de exploitant

De exploitant is jegens de gebruiker aansprakelijk voor alle contractuele, contractuele soortgelijke en wettelijke, zelfs onrechtmatige aanspraken op schadevergoeding en onkostenvergoeding als volgt:

12.1 De operator is volledig aansprakelijk voor elke juridische reden

 • in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • in geval van opzettelijke of nalatige schade aan het leven, lichaam of gezondheid,
 • op basis van een garantie, tenzij anders bepaald,
 • vanwege verplichte aansprakelijkheid zoals onder de wet op de productaansprakelijkheid.

12.2 Indien de exploitant nalatig een wezenlijke contractuele verplichting overtreedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de contractueel typische, te voorziene schade, indien niet in overeenstemming met het bovenstaande punt is de beperkte aansprakelijkheid. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract de exploitant volgens zijn inhoud oplegt ter verwezenlijking van het doel van het contract, waarvan de uitvoering de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de gebruiker deze regelmatig kan naleven vertrouwen.

12.3 In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van de exploitant uitgesloten.

12.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsregels zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de operator voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

13 Duur, beëindiging

13.1 De gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de gebruiker te allen tijde worden beëindigd zonder kennisgeving en door de exploitant met een opzegtermijn van twee weken.

13.2 Het recht op buitengewone beëindiging voor oorzaak blijft ongewijzigd.

Er is een belangrijke reden dat, met inachtneming van alle omstandigheden van het individuele geval en met afweging van de belangen van beide partijen, het opzeggingstermijn redelijkerwijs niet kan worden verwacht de overeenkomst voort te zetten tot de overeengekomen beëindiging of het einde van een opzegtermijn.

Een belangrijke reden is in het bijzonder:

 • een materiële inbreuk op enige materiële bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die niet wordt verholpen of herhaald, zelfs niet na de deadline en die de voortzetting van de overeenkomst onmogelijk of onredelijk maakt;
 • de herregistratie tijdens een doorlopende schorsing volgens paragraaf 7.1.

13.3 Annuleringen moeten schriftelijk of schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) worden gedaan.

14 Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

14.1 De Operator behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder opgave van redenen, omdat dit niet redelijk is voor de gebruiker. De exploitant zal de gebruiker tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker binnen een periode van vier weken na de kennisgeving geen bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe gebruiksvoorwaarden, worden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden geacht door de gebruiker te zijn aanvaard. De exploitant zal de gebruiker in kennis stellen van zijn recht van bezwaar en de betekenis van de oppositieperiode. Als de gebruiker bezwaar maakt tegen de wijzigingen binnen de bovengenoemde periode, blijft de contractuele relatie met de oorspronkelijke voorwaarden gelden.

14.2 De exploitant behoudt zich ook het recht voor om deze servicevoorwaarden te wijzigen

 • voor zover hij daartoe verplicht is vanwege een verandering in de juridische situatie;
 • voor zover het voldoet aan een rechterlijk bevel of een administratieve beslissing daartegen;
 • voorzover het aanvullende, volledig nieuwe diensten, diensten of dienstenelementen introduceert die een specificatie in de Gebruiksvoorwaarden vereisen, tenzij de eerdere gebruiksrelatie daardoor negatief wordt beïnvloed;
 • als de verandering alleen voordelig is voor de gebruiker; of
 • als de wijziging puur technisch of procedureel is, tenzij deze van materiële invloed is op de gebruiker. De exploitant behoudt zich het recht voor om

14.3 Het beëindigingsrecht van de Gebruiker volgens Artikel 13 blijft onverlet.

15 Toepasselijk recht

Voor alle rechtsverhoudingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

B. Deelnamevoorwaarden voor ZIVA Fitness Nation Actions

1 Scope

1.1 Deze Deelnemingsvoorwaarden van ZIVA Fitness Europe GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (hierna "Organisator") zijn van toepassing op de deelname van consumenten (hierna "Deelnemers") aan ZIVA Fitness Nation Actions zoals z. Dit omvat bijvoorbeeld foto-missies of video-uploads (hierna "Actie") georganiseerd via het online portaal van de organisator op www.ziva-fitness-nation.de (hierna "ZIVA Fitness Nation").

1.2 Acties in de zin van deze voorwaarden voor deelname zijn niet gelieerd aan Facebook en niet gesponsord of gesponsord door Facebook.

1.3 Door voor het eerst aan een evenement deel te nemen, accepteert de deelnemer de volgende deelnemingsvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van ZIVA Fitness Nation in de huidige versie.

Opmerking: Apple Inc. / Google Inc. is niet gelieerd aan of treedt op als sponsor van deze wedstrijden.

2 Geschiktheid

Deelname staat open voor natuurlijke personen die optreden als consumenten en die op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud zijn. Medewerkers van de organisator en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

3 Verloop van actie

De inhoud van ZIVA Fitness Nation-gebruikers wordt beoordeeld voor de duur van een actie. De geselecteerde inhoud van de deelnemers wordt gepubliceerd op de ZIVA Fitness Nation-website en de app, evenals op de Facebook-fanpagina van de organisator. Deelname gebeurt uitsluitend via de upload-functie op de website van de organisator op www.ziva-fitness-nation.de of rechtstreeks via de ZIVA Fitness Nation-App. De winnaar is de deelnemer wiens inhoud de meeste positieve beoordelingen heeft aan het einde van elke actieperiode. De duur van de promotie is het resultaat van de respectievelijke actiebeschrijving op de website van de organisator op www.ziva-fitness-nation.de.

4 Verlening van gebruiksrechten

4.1 De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn geselecteerde inhoud kan worden bekeken op de ZIVA Fitness Nation Facebook-pagina van de ZIVA Fitness Nation-gebruikersnaam. De deelnemer heeft geen recht op een specifiek tijdstip van publicatie. De deelnemer verleent de organisator kosteloos alle noodzakelijke gebruiksrechten voor de geleverde inhoud en zorgt ervoor dat hij recht heeft op een overeenkomstige verlening van het recht om de rechten te gebruiken.

4.2 De deelnemer verklaart zich in het licht van zijn algemene recht op privacy en ook zijn eigen recht komt overeen met een gratis publicatie van de voor deelname ingezonden inhoud, waarbij de naam wordt vermeld voor rapportage over de organisatie en uitvoering van de actie door de organisator in de volgende media:

 • Website www.ziva-fitness-nation.de
 • Website www.facebook.com/ZIVA.Fitness.Nation
 • Website www.instagram.com/ZIVA.Fitness.Nation
 • Website www.twitter.com/ZIVA_Fitness
 • Website www.youtube.com/c/liftandsquatde
 • Print medium „Fitnesszeitungen“.

5 Annulering van de actie

De organisator behoudt zich het recht voor om de actie op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk te annuleren. Dit is met name van toepassing als de actie niet correct kan worden uitgevoerd om redenen waarvoor de organisator niet verantwoordelijk is, zoals in geval van overmacht, fouten in de software en / of hardware en / of om andere technische en / of juridische redenen , die van invloed zijn op de administratie, de beveiliging, de integriteit en / of de regelmatige en correcte uitvoering van de actie.

6 Gegevensbescherming

De organisator verzamelt, verwerkt en gebruikt alleen persoonlijke gegevens van de deelnemer om de actie uit te voeren. Overigens is het privacybeleid van de organisator van toepassing.

7 Juridisch verhaal

Het rechtsmiddel is uitgesloten.