Algemene voorwaarden online shop

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Fitness Nation GmbH (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") sluit met de Verkoper met betrekking tot de Verkoper in goederen gepresenteerd in zijn online winkel. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die worden weergegeven in de gedrukte catalogus van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tot levering van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van tickets, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden regelen alleen de verkoop van tickets voor bepaalde evenementen die worden vermeld in de objectbeschrijving van de verkoper en niet de uitvoering van deze evenementen. Op de uitvoering van de evenementen zijn uitsluitend de wettelijke bepalingen in de relatie tussen de klant en de organisator alsmede eventuele afwijkende voorwaarden van de organisator van toepassing. Indien de verkoper niet tegelijkertijd organisator is, is hij niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van het evenement, waarvoor uitsluitend de betreffende organisator verantwoordelijk is.

1.5 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het aanbod ook telefonisch, per e-mail of online contactformulier aan de verkoper voorleggen.

2.3 Bij het bestellen van goederen die in de gedrukte catalogus van de verkoper staan, kan de klant zijn aanbod telefonisch, per fax, per e-mail of per post aan de verkoper doen. Om dit te doen, kan de klant het bestelformulier invullen dat bij de gedrukte catalogus van de verkoper is gevoegd en het terugsturen naar de verkoper.

2.4 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door aflevering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van bovenstaande alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden . Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen ze door de klant gratis worden opgeroepen via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens

2.6 Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.7 Duits en Engels zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsbeleid van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en op het moment van het sluiten van de overeenkomst als enige woon- en afleveradres buiten de Europese Unie liggen .

3.4 Volgens 312g lid 2 nr. 9 BGB bestaat er, tenzij anders overeengekomen, geen herroepingsrecht voor overeenkomsten voor het verlenen van diensten in verband met vrijetijdsbesteding, indien het contract een bepaalde datum of periode voor de levering bevat. Op grond hiervan is een herroepingsrecht ook uitgesloten voor contracten die betrekking hebben op de verkoop van tickets voor geplande vrijetijdsevenementen.

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en voor rekening van de klant komen, extra kosten ontstaan. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door banken (bijv. overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de geldovermaking als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie wordt gedaan, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Bij betaling met een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal") , onder de voorwaarden van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden en voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Goederen die door een expediteur worden afgeleverd, worden "free curb" geleverd, dat wil zeggen op de openbare stoep die het dichtst bij het afleveradres ligt, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online shop van de verkoper en tenzij anders is overeengekomen.

5.3 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de daaruit voortvloeiende redelijke kosten voor de verkoper dragen. Dit geldt niet voor de kosten voor de levering indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.4 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het vervoer de zending uit. Indien de klant als consument handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen pas over wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of een persoon die bevoegd is om ze in ontvangst te nemen. In afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen ook over op de klant voor consumenten zodra de verkoper de goederen aan de vervoerder overhandigt,

5.5 De ​​verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden in geval van onjuiste of ondeugdelijke levering aan zichzelf. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de niet-levering niet de verantwoordelijkheid van de verkoper is en hij met de nodige zorgvuldigheid een specifieke indekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de vergoeding onmiddellijk terugbetaald.

5.6 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.7 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • per download
 • per email

5.8 Tickets worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • per download
 • per email

6.1  Verkoper behoudt zich tegenover consumenten het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

6.2 Met betrekking tot ondernemers behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld.

6.3 Indien de klant handelt als ondernemer, heeft hij het recht om de voorbehouden goederen door te verkopen in het kader van de normale gang van zaken. De klant cedeert alle daaruit voortvloeiende vorderingen op derden voor het bedrag van de respectieve factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) bij voorbaat aan de verkoper. Deze overdracht geldt ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om de vorderingen te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te incasseren blijft onaangetast. De verkoper zal de vorderingen echter niet incasseren zolang de klant aan zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper voldoet, niet in gebreke blijft en er geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend.

Indien het gekochte artikel defect is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Niettegenstaande dit geldt het volgende:

7.1 Indien de klant handelt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het soort aanvullende prestatie;
 • bij nieuwe goederen bedraagt ​​de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de risico-overdracht;
 • bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken principieel uitgesloten;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw als een vervangende levering wordt gedaan als onderdeel van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Indien de klant als consument handelt, geldt voor gebruikte goederen het volgende met de beperking van het volgende aantal: Claims voor gebreken zijn uitgesloten als het gebrek zich pas één jaar na levering van de goederen voordoet. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden gesteld.

7.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen en verkorte termijnen vermeld in de bovenstaande leden zijn niet van toepassing

 • voor zaken die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun gebruikelijke doel en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt,
 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant, evenals:
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen.

7.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 445b BGB onaangetast.

7.5 Als de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 HGB, is hij onderworpen aan de commerciële verplichting om gebreken te onderzoeken en te melden volgens § 377 HGB. Indien de klant de aldaar geregelde meldingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht om bij de bezorger te reclameren over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

De verkoper is als volgt aansprakelijk jegens de klant voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, inclusief onrechtmatige vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten:

8.1 De verkoper is volledig aansprakelijk om welke juridische reden dan ook

 • in geval van opzet of grove schuld,
 • in het geval van opzettelijk of onachtzaam letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • op basis van een garantiebelofte, tenzij ter zake anders is overeengekomen,
 • vanwege dwingende aansprakelijkheid zoals op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

8.2 Indien de verkoper nalatig een essentiële contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is in overeenstemming met de bovenstaande clausule. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract aan de verkoper oplegt naar zijn inhoud om het doel van het contract te bereiken, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig kan vertrouwen .

8.3 Afgezien daarvan is aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.

8.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsregelingen zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn plaatsvervangers en wettelijke vertegenwoordigers.

9.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van het contract niet alleen de levering van goederen maar ook de verwerking van de goederen volgens specifieke specificaties van de klant verschuldigd is, moet de klant de exploitant alle inhoud verstrekken die nodig is voor de verwerking, zoals teksten , afbeeldingen of afbeeldingen in de bestandsformaten, opmaak, afbeelding gespecificeerd door de exploitant - en bestandsgroottes en om hem de nodige gebruiksrechten te verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de aanschaf en het verkrijgen van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruiksrecht van de aan de verkoper verstrekte inhoud. In het bijzonder zorgt hij ervoor dat er geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkenrecht en persoonsrechten.

9.2 The customer shall indemnify the seller against claims by third parties which the latter may assert against the latter in connection with a violation of their rights through the contractual use of the customer's content by the seller. The customer also assumes the reasonable costs of the necessary legal defense, including all court and attorney's fees in the statutory amount. This does not apply if the customer is not responsible for the infringement. In the event of a claim by a third party, the customer is obliged to provide the seller with all information that is necessary for the examination of the claims and a defense without delay, truthfully and completely.

9.3 The seller reserves the right to refuse processing orders if the content provided by the customer for this purpose violates legal or official prohibitions or offends common decency. This applies in particular to the provision of anti-constitutional, racist, xenophobic, discriminatory, insulting, youth-endangering and/or violence-glorifying content.

If, according to the content of the contract, the seller owes not only the delivery of the goods but also the assembly or installation of the goods at the customer's site and any corresponding preparatory measures (e.g. measurements), the following applies:

10.1 The seller provides his services at his own discretion or through qualified personnel selected by him. The seller can also use the services of third parties (subcontractors) who work on his behalf. Unless otherwise stated in the seller's service description, the customer has no right to choose a specific person to carry out the desired service.

10.2 The customer must provide the seller with the complete and truthful information required for the provision of the service owed, insofar as their procurement does not fall within the scope of the seller's responsibilities according to the content of the contract.

10.3 The seller will contact the customer after the conclusion of the contract in order to arrange an appointment for the service owed. The customer shall ensure that the seller or the personnel commissioned by the seller has access to the customer's relevant facilities on the agreed date.

10.4 The risk of accidental loss and accidental deterioration of the goods sold only passes to the customer upon completion of the assembly work and handover to the customer.

11.1 Waardebonnen die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers") kunnen alleen worden ingewisseld in de onlineshop van de verkoper en alleen in de aangegeven punt uit.

11.2 Actievouchers kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

11.3 Individuele producten kunnen van de voucheractie worden uitgesloten als uit de inhoud van de actievoucher een overeenkomstige beperking voortvloeit.

11.4 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

11.5 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

11.6 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Een eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

11.7 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden worden gekozen om het verschil te verrekenen.

11.8 Het saldo van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente betaald.

11.9 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de betaalde goederen geheel of gedeeltelijk met de actievoucher retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

11.10 De actievoucher is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop staat vermeld. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, om de materiële rechten van de respectieve voucherhouder te controleren.

12.1 Waardebonnen die kunnen worden gekocht via de online winkel van de verkoper (hierna "cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

12.2 Cadeaubonnen en tegoeden op cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de bon is gekocht. Het resterende tegoed wordt op de vervaldatum aan de klant bijgeschreven.

12.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

12.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

12.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om verdere Cadeaubonnen te kopen.

12.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden worden gekozen die door de verkoper worden aangeboden om het verschil te verrekenen.

12.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet contant uitbetaald en is ook niet rentedragend.

12.8 De cadeaubon is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. Een overdracht van de cadeaubon aan derden is uitgesloten. De verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, om de materiële rechten van de respectieve voucherhouder te controleren.

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

13.2 Verder geldt deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wiens enige woon- en afleveradres buiten het de Europese Unie op het moment dat het contract wordt gesloten.

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de plaats van het bedrijf van de verkoper. Indien de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit. In de bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter steeds het recht om beroep in te stellen op de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de deelnamevoorwaarden voor het e-commerce-initiatief "Fairness in trade", dat op internet kan worden bekeken op https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.

16.1 De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

16.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.