AGB Shop

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoud

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "GTC" genoemd) van Fitness Nation GmbH (hierna "verkoper" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de levering van goederen door een consument of ondernemer (hierna "klant" genoemd) met de verkoper ten aanzien van de verkoper voltooit zijn goederen weergegeven in zijn online shop. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Voor contracten voor de levering van goederen die worden getoond in de gedrukte catalogus van de verkoper, zijn deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij anders is bepaald.

1.3 Voor overeenkomsten voor de levering van vouchers zijn deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij anders is bepaald.

1.4 Voor overeenkomsten voor de levering van tickets zijn deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de verkoop van tickets voor bepaalde, in de objectbeschrijving van de door de verkoper opgegeven evenementen en niet op de uitvoering van deze evenementen. Voor de uitvoering van de evenementen zijn alleen de wettelijke bepalingen in de relatie tussen de klant en de organisator en, indien van toepassing, afwijkende voorwaarden van de organisator van toepassing. Tenzij de verkoper tegelijkertijd ook de organisator is, is hij niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van het evenement, waarvoor alleen de respectieve organisator verantwoordelijk is.

1.5 Consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch hun commerciële, noch hun onafhankelijke professionele activiteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, dat handelt in de uitvoering van een juridische transactie in de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindende aanbieding van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. In dit geval, nadat de klant de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen. Bovendien kan de klant het aanbod per telefoon, e-mail of online contactformulier bij de verkoper indienen.

2.3 In het geval van bestellingen voor goederen die worden weergegeven in de gedrukte catalogus van de verkoper, kan de klant zijn aanbieding per telefoon, fax, e-mail of post indienen bij de verkoper. Voor dit doel kan de klant het bestelformulier invullen dat is bijgevoegd bij de gedrukte catalogus van de verkoper en het terugsturen naar de verkoper.

2.4 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging bij de klant gezaghebbend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de toegang van de goederen tot de klant beslissend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt het contract gesloten op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. De periode voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de datum waarop het aanbod door de klant is verzonden en eindigt op de vijfde dag na verzending van het aanbod. Als de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde periode accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.5 Bij het plaatsen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen na het sluiten van het contract en verzonden naar de klant na het schriftelijk verzenden van zijn bestelling (bijv. E-mail, fax of brief). Verdere bepaling van het contract door de verkoper is niet mogelijk. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant worden opgehaald via zijn wachtwoordbeveiligde gebruikersaccount, met vermelding van de bijbehorende inloggegevens gratis

2.6 Voorafgaand aan de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectieve technische manier voor het beter herkennen van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.7 Het contract wordt gesloten in het Duits en Engels.

2.8 Orderverwerking en contact worden meestal uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat op dit adres de door de verkoper verzonden e-mails kunnen worden ontvangen. Bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant er met name voor zorgen dat alle e-mails die zijn verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met de orderverwerking, kunnen worden afgeleverd.

3.1 Consumenten hebben in beginsel recht op herroeping.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht vloeit voort uit het annuleringsbeleid van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van de Europese Unie en wiens enige woonplaats en afleveradres buiten de Europese Unie liggen.

3.4 Op grond van artikel 312g (2) nr. 9 BGB bestaat er, tenzij anders is overeengekomen, geen herroepingsrecht voor contracten voor het verlenen van diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten als het contract voorziet in een specifieke datum of periode voor de levering. Daarna wordt een herroepingsrecht ook uitgesloten voor contracten die de verkoop van tickets voor geplande recreatieve evenementen aan het object hebben.

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief wettelijke btw. Indien van toepassing, worden extra leverings- en verzendkosten afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 In geval van leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten worden gemaakt, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen worden gemaakt in verband met de overdracht van middelen, zelfs als de levering niet plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie (s) worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van het contract, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als de betaling wordt uitgevoerd door middel van een betaalmethode die wordt aangeboden door PayPal, wordt de betaling afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de PayPal Servicevoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragagement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de algemene voorwaarden van betalingen zonder een PayPal-account , beschikbaar op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5.1 De levering van goederen vindt plaats op de weg naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Voor goederen die door middel van verzending worden geleverd, is de levering "gratis", dwz tot aan de dichtstbijzijnde curbside op het afleveradres, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online shop van de verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de zending, als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Voor de retourkosten gelden in geval van effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant op de bepaling in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.4 Als de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de vervoerder, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending. Als de klant als consument optreedt, bestaat het risico van onopzettelijk verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen over het algemeen alleen bij de overdracht van de goederen aan de klant of een rechthebbende op ontvangst. Hiervan afwijkend, is het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de goederen die aan consumenten al bij de klant zijn verkocht, zodra de verkoper de zaak heeft afgeleverd aan de vervoerder, de vervoerder of de persoon of instelling anderszins bedoeld om de verzending uit te voeren, indien de De klant heeft de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zending opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren en de verkoper heeft de persoon of instelling niet eerder aan de klant aangewezen.

5.5 De verkoper behoudt zich het recht voor het contract op te zeggen in geval van onjuiste of onjuiste zelflevering. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de niet-levering niet verantwoordelijk is voor de verkoper en dit met de vereiste zorg, een specifieke afdekkingstransactie met de leverancier heeft voltooid. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.6 Ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.7 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • via download
 • via e-mail

5.8 Tickets worden als volgt aan de klant gegeven:

 • via download
 • via e-mail

6.1 De  consument behoudt zich het recht voor de eigendom van de geleverde goederen aan de consument te betalen tot volledige betaling van de verschuldigde aankoopprijs.

6.2 Met betrekking tot ondernemers blijft de verkoper eigenaar van de geleverde goederen tot volledige afwikkeling van alle claims die voortvloeien uit een lopende zakelijke relatie.

6.3 Als de klant als ondernemer optreedt, heeft hij het recht om de gereserveerde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering door te verkopen. Alle hieruit voortvloeiende vorderingen op derden worden door de klant vooraf aan de verkoper toegewezen voor het bedrag van de respectieve factuurwaarde (inclusief btw). Deze opdracht is van toepassing ongeacht of de gereserveerde goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De klant blijft bevoegd om de vorderingen ook na de toewijzing te innen. Het recht van de verkoper om de vorderingen zelf te innen, blijft onaangetast. De verkoper zal de vorderingen echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper nakomt, niet in gebreke blijft met betalen en geen insolventieprocedure heeft aangevraagd.

Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing. Hiervan afwijkend:

7.1 Handelt de klant als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende uitvoering;
 • voor nieuwe goederen is de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de overgang van risico;
 • in het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en claims voor gebreken in principe uitgesloten;
 • het statuut van beperkingen begint niet opnieuw als een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Als de klant als consument optreedt, is het volgende van toepassing op gebruikte goederen met de beperking van het volgende: Claims voor gebreken zijn uitgesloten als het defect pas optreedt na een jaar na levering van de goederen. Gebreken die zich voordoen binnen een jaar na levering van de goederen, kunnen worden gesteld binnen de wettelijke verjaringstermijn.

7.3 De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid en inperking van de tijd zijn niet van toepassing

 • voor dingen die zijn gebruikt voor een structuur in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • ook voor schadevergoedingen en claims van de klant
 • in het geval dat de verkoper het defect op frauduleuze wijze heeft verborgen.

7.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor het regresrecht volgens § 445b BGB onverlet.

7.5 Als de klant optreedt als handelaar in de zin van § 1 HGB, is hij onderworpen aan de verplichting om te inspecteren en kennis te geven overeenkomstig § 377 HGB. Als de klant de daarin gereguleerde meldingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij / zij verzocht geleverde goederen terug te vorderen met duidelijke transportschade aan de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele claims voor gebreken.

De verkoper is tegenover de klant aansprakelijk voor alle contractuele, contractuele en wettelijke bepalingen, inclusief onrechtmatige claims voor schadevergoeding en vergoeding van kosten als volgt:

8.1 De verkoper is volledig aansprakelijk voor juridische redenen

 • in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • in geval van opzettelijke of nalatige schade aan leven, lichaam of gezondheid,
 • op basis van een garantie, tenzij anders bepaald
 • vanwege verplichte aansprakelijkheid, zoals onder de Product Liability Act.

8.2 Als de verkoper een materiële contractuele verplichting nalatig schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade, tenzij onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard in overeenstemming met de bovenstaande clausule. Significante contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract op grond van de inhoud aan de verkoper oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de uitvoering in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en op wiens naleving de klant regelmatig kan vertrouwen.

8.3 Overigens is een aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.

8.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsregels zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

9.1 Als de verkoper naast de levering van goederen en de verwerking van de goederen volgens specifieke specificaties van de klant, de inhoud van het contract verschuldigd is, heeft de klant de exploitant alle benodigde informatie voor het verwerken van inhoud zoals tekst, afbeeldingen of grafische afbeeldingen in de door de exploitant opgegeven bestandsindelingen, opmaak, afbeelding - en bestandsgroottes om hem de nodige gebruiksrechten te geven en te geven. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de inkoop en het verwerven van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het recht om de aan de verkoper verstrekte inhoud te gebruiken. In het bijzonder zal hij ervoor zorgen dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, in het bijzonder auteursrechten, handelsmerkrechten en persoonlijke rechten.

9.2 De klant vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden die zij tegenover de verkoper kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten als gevolg van het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De klant draagt ​​ook de redelijke kosten van de nodige juridische verdediging, inclusief alle gerechtelijke en juridische kosten voor het wettelijke bedrag. Dit is niet van toepassing als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een claim door een derde is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verweer.

9.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren als de door de klant verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of moraal. Dit geldt met name voor het vrijgeven van anti-constitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, aanstootgevende, jeugdbedreigende en / of geweld verheerlijkende inhoud.

Als, naast de levering van goederen, de verkoper de inhoud van het contract betaalt, evenals de assemblage of installatie van de goederen bij de klant en, indien nodig, passende voorbereidende maatregelen (bijvoorbeeld overmaat), geldt het volgende:

10.1 De verkoper levert zijn diensten naar eigen keuze of door gekwalificeerd personeel dat door hem is geselecteerd. De verkoper kan ook gebruikmaken van de diensten van derden (onderaannemers) die namens hem handelen. Tenzij anders vermeld in de servicebeschrijving van de verkoper, heeft de klant niet het recht om een ​​specifieke persoon te kiezen om de gewenste service uit te voeren.

10.2 De klant moet de verkoper de informatie verstrekken die vereist is voor de uitvoering van de aan de verkoper verschuldigde dienst, volledig en naar waarheid, op voorwaarde dat de aanschaf ervan niet valt onder de verplichtingen van de verkoper volgens de voorwaarden van het contract.

10.3 De verkoper neemt na het sluiten van het contract contact op met de klant om een ​​afspraak te maken voor de verschuldigde service. De klant zorgt ervoor dat de verkoper of zijn toegewezen personeel op het afgesproken tijdstip toegang heeft tot de faciliteiten van de klant.

10.4 Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de verkochte goederen gaat pas over op de klant na voltooiing van de montagewerkzaamheden en overdracht aan de klant.

11.1 Vouchers die door de Verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna " Promotievouchers " genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper en voor de opgegeven periode.

11.2 Actievouchers kunnen alleen door klanten worden ingewisseld.

11.3 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsbonpromotie, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de kortingsbon.

11.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

11.5 Er kan slechts één promotiecoupon per bestelling worden ingewisseld.

11.6 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Het resterende saldo wordt niet door de verkoper terugbetaald.

11.7 Als de waarde van de promotiebon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de resterende betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden geselecteerd om het verschil te verrekenen.

11.8 Het saldo van een actiecoupon wordt niet contant of rente betaald.

11.9 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen geheel of gedeeltelijk terugbetaalt met de actievoucher als onderdeel van zijn wettelijke herroepingsrecht.

11.10 De Promotievoucher is alleen voor gebruik door de persoon die erop staat. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de inhoudelijke geschiktheid van de betreffende voucherhouder te controleren.

12.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna "cadeaubonnen" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

12.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden van cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de voucher. Resterende credits worden tot de vervaldatum bijgeschreven op de klant.

12.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

12.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

12.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van extra cadeaubonnen.

12.6 Als de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de resterende betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden gebruikt om het verschil te verrekenen.

12.7 Het tegoed van een cadeaubon wordt niet contant of in rente betaald.

12.8 De cadeaubon is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop staat. Een overdracht van de cadeaubon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de inhoudelijke geschiktheid van de betreffende voucherhouder te controleren.

13.1 De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten die de internationale aankoop van roerende goederen regelen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

13.2 Wat betreft het wettelijke herroepingsrecht is deze rechtskeuze bovendien niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wiens enige woonplaats en afleveradres buiten de Europese Unie liggen op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Als de klant optreedt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder fonds gevestigd op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van de verkoper. Als de klant zich buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland bevindt, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, als het contract of claims uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In de bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in elk geval het recht om de rechtbank te bellen naar de vestigingsplaats van de klant.

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de deelnamevoorwaarden voor het e-commerce-initiatief "Fairness in Commerce", dat op internet kan worden bekeken op https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ .

16.1 De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of servicecontracten waarbij een consument betrokken is.

16.2 De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.