Algemene voorwaarden voor online services

Algemene voorwaarden van Fitness Nation GmbH
Status: 16 februari 2021

Met de online diensten Fitness Nation (hierna de "Online Diensten") biedt Fitness Nation GmbH (hierna de "Operator") bedrijven in de fitnessbranche een uitgebreid, webgebaseerd online systeem dat fitnessbedrijven (hierna "Premium Partners") op het gebied van ledenbehoud en ledenwerving en omvat andere professionele diensten. Het type en de omvang van de online diensten zijn afhankelijk van de premium pakketten die door de premium partner zijn geboekt, zoals "Management", "Entertainment", "Support", "Marketing", "Shop" en "Fitness Nation Community - Premium Membership".

1 Reikwijdte

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op alle tussen de exploitant en de premium partner gesloten contracten voor de online diensten en eventuele aanvullende diensten in verband met de online diensten (bijv. aankoop of huur van hardware of fulfilmentdiensten) .

1.2 Het opnemen van de eigen algemene voorwaarden van de Premium Partner wordt hierbij afgewezen, tenzij in tekstvorm anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook uitsluitend van toepassing indien de exploitant de dienst/levering aan de premium partner uitvoert zonder enig speciaal voorbehoud met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de premium partner.

2 Voorwerp van het contract

2.1 Onderwerp van het contract is toegang tot de online diensten voor het beoogde gebruik door de premium partner via een internetverbinding via een browser of de app voor de online diensten tegen een vergoeding voor de overeengekomen duur.

Het type en de reikwijdte van de online diensten zijn afhankelijk van de premiumpakketten die door de premiumpartner zijn geboekt en hun inhoud in de Fitness Nation-servicebeschrijving. De exacte omvang van de services voor elk geboekt pakket en, indien besteld, aanvullende services, evenals de systeemvereisten, vloeien voort uit de servicebeschrijving, die als bijlage bij de betreffende contractaanbieding is gevoegd. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de servicebeschrijving en deze AV, zijn de bepalingen van de servicebeschrijving van toepassing.

De premium pakketten zijn afzonderlijk of samen te boeken. Optioneel kunnen aanvullende services in verband met de online services worden besteld in overleg met de operator (inclusief hardware-aankoop of uitvoeringsservices).

2.1.1 De premium partner krijgt de technische mogelijkheid om toegang te krijgen tot de geboekte online diensten, die worden gehost op een server van de exploitant of een derde partij in opdracht van de exploitant, via een internetverbinding via een browser of de app voor de online diensten en om de functionaliteiten te gebruiken in het kader van de contractuele afspraken voor de duur van de contractperiode. De premium partner krijgt toegang tot de online diensten met de geboekte premium pakketten via zijn persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde online account. Hij krijgt een persoonlijk, met een wachtwoord beveiligd administratieaccount (admin). Het geboekte functiebereik wordt geactiveerd. De admin kan extra "gebruikers" aanmaken voor medewerkers van de premium partner. Deze gebruikers hebben geen beheerdersrechten,

2.1.2 De kern van het platform is de online community met een aangesloten webshop en voordeelprogramma. De online community die fitnessliefhebbers, sporters en fitnessbedrijven bij elkaar brengt. Gebruikers die zijn geregistreerd voor de community hebben het recht om deze te gebruiken. De gebruikers zijn consumenten (bijvoorbeeld studioleden of andere mensen die geïnteresseerd zijn in sport) of ondernemers zoals fitnessstudio's en andere bedrijven in de fitnessbranche. Het lidmaatschap is over het algemeen gratis voor consumenten en tegen betaling voor ondernemers.

2.1.3 Premium-lidmaatschap omvat de mogelijkheid om de studio te laten zien en cursusschema's, nieuws en aanbiedingen enz. te plaatsen. De gebruiksvoorwaarden voor communityleden (hierna "gebruiksvoorwaarden") zijn van overeenkomstige toepassing op premium-partners. In geval van tegenstrijdigheden hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang op de hier gepresenteerde algemene voorwaarden voor het premiumpakket "Fitness Nation Community Premium Membership".

2.1.4De premium partner zal de online diensten gebruiken binnen de reikwijdte van de technische mogelijkheden in de huidige programmastatus als de wijziging redelijk is voor de premium partner, rekening houdend met de belangen van de exploitant. De premium partner heeft echter geen aanspraak op het gebruik van een nieuwe programmaversie. De operator activeert updates van de online diensten onder de bovenstaande voorwaarden voor de premium partner. Voor apps die de premium partner via platformen (iOS AppStore of Google Playstore) heeft gedownload, zal de operator enkel informatie verstrekken over dergelijke updates; in deze gevallen is de premium partner verantwoordelijk voor het downloaden en installeren van de updates van het betreffende platform op zijn hardware. Dit geldt niet als een betaalde updateservice uitdrukkelijk contractueel is overeengekomen tussen de premiumpartner en de operator. In het geval van een dergelijke overeenkomst zal de operator alle updates voor de premium partner importeren. als een betaalde updateservice uitdrukkelijk contractueel is overeengekomen tussen de premium partner en de operator. In het geval van een dergelijke overeenkomst zal de operator alle updates voor de premium partner importeren. als een betaalde updateservice uitdrukkelijk contractueel is overeengekomen tussen de premium partner en de operator. In het geval van een dergelijke overeenkomst zal de operator alle updates voor de premium partner importeren.

2.1.5 De ​​online diensten staan ​​de premium partner ter beschikking in het Duits, Italiaans, Nederlands of Engels, naar keuze.

2.1.6De set-up door de exploitant omvat de technische installatie en activering van het systeem voor de premium partner (activering van de online diensten voor het gebruik van de geboekte premium pakketten, d.w.z. de activering van de toegang voor de premium partner en de overdracht van de toegangsgegevens en wachtwoorden voor de premium partner). Na activatie zal de premium partner direct controleren of de toegang tot de online diensten functioneel is en of de online diensten de afgesproken functionaliteiten hebben. De premium partner bevestigt de succesvolle activering via de knop "Acceptatie onboarding en setup" binnen het ter beschikking gestelde content management systeem (CMS). Als tijdens deze test functionele beperkingen worden vastgesteld, is paragraaf 8 van overeenkomstige toepassing.

2.1.7 On-site services bij de premium partner zijn niet verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.

2.1.8 De exploitant verleent de Premium Partner opslagruimte op een virtuele server, dwz opslagruimte op een opslagmedium dat ook door andere Premium Partners wordt gebruikt en bruikbaar is, om zijn gegevens en inhoud op te slaan in het kader van het beoogde gebruik van de online Diensten.

2.2 Van de inhoud van de voor de premium partner bestemde opslagruimte wordt dagelijks een back-up gemaakt. Er wordt doorlopend een back-up van de gegevens gemaakt, zodat de back-up van de gegevens voor één dag van de week wordt overschreven wanneer de back-up van de gegevens voor de volgende dag van dezelfde week wordt gemaakt. De partner kan de operator vragen om een ​​dagelijkse back-up te maken of om het systeem te herstellen vanaf de laatst beschikbare gegevensback-up. Indien de omstandigheden die de teruggave of herstel noodzakelijk maken niet aan de ondernemer zijn toe te rekenen, is de ondernemer gerechtigd de daarvoor gemaakte kosten te berekenen volgens de op dat moment geldende prijslijst.

2.3 De Premium Partner Support staat de Premium Partner per e-mail en telefonisch ter beschikking voor gebruikersvragen en voor het ontvangen van storingsmeldingen op werkdagen ma-vr, met uitzondering van feestdagen in Noordrijn-Westfalen, van 9.00 tot 18.00 uur (CET ). Ondersteuning voor gebruikersvragen is inbegrepen voor maximaal een uur per week, eventuele extra gebruikersondersteuning wordt gefactureerd volgens de overeengekomen vergoeding.

2.4 De exploitant is gerechtigd diensten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meer onderaannemers. Dit geldt onverminderd de rechten van de premium partner uit artikel 28 DS-GVO, voor zover van toepassing.

2.5 Aanvullende diensten moeten apart worden overeengekomen en worden betaald volgens de huidige prijslijst (bijv. trainingen; individuele aanpassingen) of de aankoopprijs moet worden betaald bij de aankoop van hardware.

2.6 Fulfilmentdiensten. Als de premium partner de onlineshopmodule van de aangeboden online diensten gebruikt of als de premium partner zijn eindklanten op een andere manier goederen te koop wil aanbieden (bijv. directe verkoop in de studio), biedt de exploitant hiervoor fulfilmentdiensten aan in overeenstemming met de volgende bepalingen. Tenzij uitdrukkelijk anders geregeld in dit artikel 2.6, zijn de overige bepalingen van deze AV dienovereenkomstig van toepassing op het gebied van fulfilmentdiensten.

2.6.1 De Premium Partner is gerechtigd om het door de exploitant opgegeven adres voor de levering van goederen ook aan te wijzen als afleveradres voor fabrikanten, expediteurs, etc. Het soort goederen en de omvang en datum van elke geplande levering moeten minimaal twee weken voor de geplande leveringsdatum schriftelijk met de premium partner worden overeengekomen. Als de premium partner niet coördineert, of als de geleverde hoeveelheid de aangekondigde hoeveelheid overschrijdt, is de exploitant niet verplicht de levering te accepteren; Eventuele extra kosten die hierdoor ontstaan, zijn voor rekening van de premium partner.

2.6.2 De exploitant slaat geleverde goederen op voor de premium partner. Gezien de dagelijkse binnenkomende goederen kan de operator de kwaliteit of kwantiteit van de geleverde goederen niet controleren. In het bijzonder is de ondernemer niet verplicht om te onderzoeken of de voor de klant geleverde goederen ook voldoen aan de door hem gewenste eisen en of deze in de juiste hoeveelheid zijn geleverd. De exploitant zal de opgeslagen goederen verzekeren tegen brand/inbraak, diefstal, vandalisme/leidingwater/storm, hagel/natuurschade tot een bedrag van 50.000,00.

2.6.3 De premium partner kan individuele leveringen uit de magazijnvoorraad van de goederen van de exploitant opvragen. De operator stuurt de individuele levering naar het adres van de premium partner (of een van de door de premium partner geëxploiteerde studio's) die bij de oproep is opgegeven.

De premium partner kan de exploitant ook opdracht geven om namens de premium partner individuele bestellingen van de online shop van de premium partner naar zijn klanten te verwerken.

Voor de levering van de goederen aan de premium partner of zijn klanten is artikel 9.1 dienovereenkomstig van toepassing op de relatie tussen de partijen.

2.6.4 Ongeacht de aansprakelijkheidsregeling in artikel 14, maken de partijen duidelijk dat de exploitant niet aansprakelijk is jegens klanten van de premium partner als verkoper voor de geleverde goederen. De verkoper van de goederen is exclusief de premium partner. De premium partner blijft daarom als enige verantwoordelijk voor alle garantie- en aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot de klanten van haar webshop.

3 Contractafsluiting

3.1 Aanbiedingen voor de online diensten gelden uitsluitend voor ondernemers. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is elke natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het sluiten van een juridische transactie handelt in de uitoefening van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit (§ 14 BGB). Met het indienen van zijn verklaring van contractsluiting verklaart de premium partner dat hij handelt als ondernemer.

3.2 De productbeschrijvingen en prijslijsten van de exploitant zijn niet bindend zolang ze geen deel uitmaken van een contractuele overeenkomst of een als bindend gemarkeerd aanbod. In het bijzonder vormt het aanbieden van onlinediensten door de exploitant geen juridisch bindend contractaanbod, maar slechts een niet-bindend verzoek aan de premiumpartner om bindende aanbiedingen voor het sluiten van contracten in elektronische handel in te dienen (zie paragraaf 3.3).

3.3 De exploitant maakt het sluiten van een contract via de online diensten op verschillende manieren mogelijk. De premium partner kan ofwel een offerte aanvragen bij de operator, die vervolgens individueel in tekstvorm naar de premium partner wordt gestuurd (paragraaf 3.3.1). Of de premium partner dient een offerte in via de bestelformulieren die online door de exploitant ter beschikking worden gesteld (paragraaf 3.3.2.). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de beschreven processen voor het sluiten van het contract.

3.3.1 Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden. De aanbieder stuurt de premium partner op verzoek een offerte per e-mail, fax of brief. De premium partner kan dit aanbod accepteren door binnen 4 weken na ontvangst van het aanbod per fax, e-mail of brief een aanvaardingsverklaring in te dienen bij de exploitant. De dag van ontvangst van de offerte wordt niet meegerekend bij de berekening van de termijn. Het contract onder de geldigheid van deze voorwaarden komt tot stand met tijdige acceptatie door de premium partner. Indien de premium partner het aanbod niet binnen deze termijn accepteert, is de exploitant niet meer aan het aanbod gebonden.

3.3.2 Prijzen en de belangrijkste product- en service-informatie kunnen door de premium partner worden opgevraagd bij het gebruik van de online beschikbare bestelformulieren voordat ze hun aanbieding indienen. Alle prijzen worden weergegeven als nettoprijzen en zijn exclusief de respectievelijke wettelijke btw. Ze zijn van toepassing op leveringen van goederen af ​​fabriek en omvatten dus geen kosten voor verpakking, vracht, porto en verzekering of andere verzendkosten. Dergelijke extra kosten worden apart getoond voordat het bestelproces wordt afgerond.

Een contract in de elektronische handel komt als volgt tot stand bij gebruik van de online beschikbare bestelformulieren:

(1) De premium partner kan goederen voor aankoop en/of diensten uit het gebied van online services voor boeking selecteren door ze in een winkelmandje te plaatsen door op de overeenkomstige knop te klikken. Als de premium partner de bestelling wil afronden, kan hij naar de winkelwagen gaan, waar hij door de rest van het bestelproces wordt geleid. Onderdeel van dit verdere bestelproces is met name het opgeven van contact- en factuurgegevens van de premium partner. Alleen de weergegeven betaalmethoden zijn beschikbaar. Als er kosten in rekening worden gebracht voor afzonderlijke betaalmethoden, zal de exploitant deze afzonderlijk weergeven. Er is echter ten minste één gemeenschappelijke en redelijke gratis betalingsmethode beschikbaar voor de premium partner

(2) Na het klikken op de "Volgende" knop krijgt de premium partner de mogelijkheid om invoerfouten te corrigeren. Daar kan op elk moment het gewenste aantal artikelen worden gewijzigd of kunnen geselecteerde goederen of diensten volledig worden verwijderd. De ingevoerde gegevens kunnen worden gecorrigeerd door op de knop "Bewerken" te klikken.

(3) Door op de knop "Nu tegen betaling bestellen" te klikken, doet de premium partner een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten voor de geselecteerde online diensten of goederen.

(4) De exploitant bevestigt de ontvangst van dit aanbod onmiddellijk door een bevestigingsmail naar het opgegeven e-mailadres te sturen. De exploitant verklaart de aanvaarding van het contractaanbod in een afzonderlijke e-mail. Het contract komt pas tot stand wanneer deze tweede e-mail door de premium partner is ontvangen. De tekst van het contract wordt na het sluiten van het contract niet opgeslagen om deze toegankelijk te maken voor de premium partner.

4 schadevergoeding; betalingsregelingen

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de maandelijkse betaling te worden voldaan vanaf de overeengekomen ingangsdatum. Daarna dient de maandelijkse vergoeding per kalendermaand bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien over delen van een kalendermaand een prijs moet worden berekend, wordt deze berekend op 1/30 van de maandprijs voor elke dag.

4.2 De instelkosten zijn verschuldigd bij het sluiten van het contract en moeten binnen 10 dagen na het sluiten van het contract worden betaald. Dit geldt ook voor andere eenmalige betalingen die bij het sluiten van het contract zijn overeengekomen (bijv. voor trainingen, aankoop van hardware).

4.3 De exploitant heeft het recht om binnen het softwaresysteem reclame van derden uit te zenden en de in de software geïntegreerde advertentieruimte op de markt te brengen. Dit geldt met name voor het softwarepakket Community en Fitness Nation TV. Met het softwarepakket Fitness Nation TV is de mogelijke weergave van reclame door de operator beperkt tot maximaal 10 minuten per uur. Het adverteren van product- en merkpartners vindt over het algemeen plaats zonder enige vorm van vergoeding. Voor verdere advertentiemarketing ontvangt de premium partner een percentage van de door de exploitant gegenereerde inkomsten (bijv. deelname aan advertentie-inkomsten) tussen 2% en 30%. Een nauwkeurige en actuele lijst van advertentieruimtes, mediagegevens en advertentiepartners is beschikbaar op support.fitness-nation.combeschikbaar. De exploitant is te allen tijde gerechtigd de advertentieruimte en de vergoeding te wijzigen.

4.4 De vergoeding wordt bepaald volgens de prijzen geldig op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij anders is overeengekomen. De vermelde prijzen zijn nettoprijzen in euro's plus de wettelijke omzetbelasting. Verpakkings- en verzendkosten, laadkosten, verzekeringen (in het bijzonder transportverzekeringen voor hardware), douanerechten en heffingen worden indien gemaakt afzonderlijk in rekening gebracht.

4.5 Indien aanvullende diensten zijn overeengekomen, worden deze tegen kostprijs gefactureerd volgens het overeengekomen uur- of dagtarief, tenzij een vaste prijs is overeengekomen (bijv. eenmalige instelkosten, inkoopprijs). Uurtarieven worden gefactureerd in stappen van 6 minuten). Een dagtarief verwijst naar 8 uur.

4.6 Indien de premium partner in het kader van het gebruik van de online diensten een eigen webshop opzet, heeft de exploitant recht op een percentage van de netto-omzet die wordt gegenereerd in overeenstemming met de tussen partijen bereikte overeenkomst ("verkoopcommissie"). De premium partner is verplicht om de exploitant maandelijks een lijst van alle verkopen via zijn webshop in tekstvorm te sturen. De regel hierbij is dat de omzet van een maand uiterlijk de 5e van de volgende maand aan de exploitant moet worden gemeld. De operator factureert de premium partner voor de verkoopcommissie bij de volgende maandelijkse factuur.

4.7 De reguliere doorlopende vergoeding is verschuldigd zonder korting bij ontvangst van de factuur.

4.8 Indien de betaalwijze automatische incasso (automatische incasso) is overeengekomen, is de exploitant herroepelijk bevoegd om het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de premium partner te incasseren. Als de incasso niet wordt geïncasseerd omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat of omdat er onjuiste bankgegevens zijn opgegeven, of als de premiumpartner bezwaar maakt tegen de incasso terwijl hij daar niet toe gerechtigd is, moet hij de kosten die hierdoor ontstaan ​​dragen van de terugboeking van de betreffende bank als hij hiervoor verantwoordelijk is.

4.9 Een betaling wordt geacht te zijn ontvangen zodra de tegenwaarde is bijgeschreven op een rekening van de exploitant. Bij niet-tijdige betaling heeft de exploitant recht op achterstallige rente ter hoogte van 9 procentpunten boven de respectieve basisrentevoet. De wettelijke rechten van de exploitant bij wanbetaling door de premiumpartner blijven onaangetast.

4.10 Bij leveringen/services naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de exploitant niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de premiumpartner komen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door banken (bijv. overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de geldoverboeking als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de premiumpartner de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.11 De vorderingen van de premium partner mogen alleen met de vorderingen van de exploitant worden verrekend, als de vorderingen van de premium partner onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Dit geldt niet als de tegenvordering is gebaseerd op extra kosten voor het verhelpen van gebreken of voor extra productie.

5 Medewerking en verplichtingen van de Premium Partner

5.1De premium partner zorgt er op eigen kosten voor dat de voor de uitvoering van de contractuele prestaties benodigde medewerking tijdig beschikbaar is. In het bijzonder zal hij de exploitant tijdig de informatie verstrekken die nodig is voor het leveren van de contractuele diensten en ervoor zorgen dat zijn hardware, het benodigde besturingssysteem, de benodigde browser, zijn internettoegang, de online verbinding en de pre-installatie van noodzakelijke software zijn in de contractuele staat. Hij verleent de operator probleemloos toegang tot zijn router ter plaatse in de studio of een andere overeengekomen plaats van optreden en geeft toegang voor de noodzakelijke technische werkzaamheden door de operator. De Premium Partner zorgt voor eigen rekening dat een geschikte stroombron beschikbaar en bruikbaar is op de respectieve transmissiepunten die nodig zijn om de online services te laten werken. De premium partner is verantwoordelijk voor de dataverbinding tussen de voor gebruik bestemde werkstations/eindapparaten en het overstappunt (routeruitgang van het datacenter waarin de online diensten worden gehost). Verdere verplichtingen tot medewerking kunnen voortvloeien uit de dienstbeschrijving.

5.2 De premium partner is verplicht

5.3 De Premium Partner treft passende voorzorgsmaatregelen in het kader van zijn schadebeperkingsverplichtingen (bijv. door tijdige foutdiagnose, regelmatige controle van de gegevensverwerkingsresultaten) in het geval dat de online diensten niet goed werken.

5.4 De Premium Partner is verplicht ervoor te zorgen door middel van passende contractuele overeenkomsten met zijn werknemers dat de online diensten door hen worden gebruikt zoals bedoeld en in overeenstemming met het contract. Hij is er ook verantwoordelijk voor dat ze voldoen aan de paragrafen 5.1 tot 5.3. De premium partner is verantwoordelijk voor het naleven van commerciële en fiscale regelgeving, zoals het naleven van bewaartermijnen.

5.5 De ​​inhoud die door de premium partner op de voor hem bestemde opslagruimte wordt opgeslagen, kan door het auteursrecht en de wet op de gegevensbescherming worden beschermd. De premium partner verleent de exploitant hierbij het recht om de op de server opgeslagen inhoud voor vragen via internet aan de premium partner ter beschikking te stellen en in het bijzonder voor dit doel te reproduceren en over te dragen en te kunnen reproduceren voor gegevensback-up doeleinden. Dit geldt dienovereenkomstig voor het openbaar maken ervan bij opvraging door derden via internet.

6 Verlening van gebruiksrecht

6.1 De operator verleent de premium partner een eenvoudig (niet-exclusief) recht, beperkt tot de duur van dit contract, om toegang te krijgen tot de online diensten door middel van telecommunicatie (internetverbinding) en om de functionaliteiten van de online diensten te gebruiken zoals bedoeld voor de mate geboekt. De premium partner krijgt geen verdere rechten, met name op de software of de besturingssoftware van de online diensten.

6.2 Verhuur en andere overdracht of beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan, al dan niet tegen betaling. Bron-/objectcode van de software wordt niet verstrekt. Voor het gebruik van apps voor de online diensten is de premium partner echter gerechtigd om de app in objectcode op een device te installeren voor de geboekte duur en te gebruiken zoals bedoeld; in dit verband zijn de bij de betreffende app gevoegde app of de standaard licentievoorwaarden van de exploitant van het app-platform (iOS AppStore of Google Playstore) van toepassing.

6.3 De Premium Partner is niet gerechtigd de online diensten en/of opslagruimte buiten het volgens de contractuele overeenkomst toegestane gebruik te gebruiken of door derden te laten gebruiken of voor derden toegankelijk te maken.

7 Aansprakelijkheid

De exploitant is als volgt aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, inclusief onrechtmatige vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van onkosten:

7.1 De exploitant is om welke wettelijke reden dan ook onbeperkt aansprakelijk in geval van opzet, bedrieglijk opzet of grove nalatigheid, in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, op basis van een garantiebelofte, tenzij ter zake anders is overeengekomen. Bovendien is de aansprakelijkheid van de exploitant op grond van de Wet Productaansprakelijkheid onbeperkt.

7.2 Indien de exploitant door nalatigheid een essentiële contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typerend is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is in overeenstemming met artikel 7.1 hierboven. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract volgens de inhoud ervan aan de exploitant oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op basis waarvan de premium partner regelmatig kan bouwen op.

7.3 Voor het overige is aansprakelijkheid van de exploitant uitgesloten. In het bijzonder is er geen aansprakelijkheid voor aanvankelijke gebreken, tenzij aan de vereisten van 7.1 en 7.2 is voldaan.

7.4 Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de premium partner is niet verbonden aan bovenstaande bepalingen.

7.5 Behalve in de gevallen van 7.1 bedraagt ​​de verjaringstermijn voor aanspraken op schadevergoeding of vergoeding van onkosten door de premiumpartner tegen de exploitant één jaar vanaf het bekend worden van de omstandigheden die aanleiding geven tot de aanspraak.

7.6 Bovenstaande regels zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de exploitant voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

8 Onlineservices en garantie op huurhardware

8.1.1 De exploitant garandeert dat de aan de premium partner verhuurde online diensten en hardware in wezen functioneren in overeenstemming met de contractuele afspraken van de partijen bij gebruik in overeenstemming met de lijnbeschrijving en andere gebruiksinstructies.

8.1.2 Bij gebreken of storingen die te wijten zijn aan de exploitant, kan de exploitant eerst het gebrek verhelpen. Nakoming is naar keuze van de exploitant door het defect te verhelpen of door een defectvrije nieuwe online service of defectvrije nieuwe hardware aan te bieden. Latere prestaties omvatten ook de levering van updates of upgrades die het defect niet bevatten, of een patch die het defect verhelpt.

8.1.3 Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de premium partner ervoor kiezen om de prijs te verlagen of, als het defect het contractuele gebruik van de online diensten of de hardware niet slechts in geringe mate beïnvloedt, dit contract om gegronde redenen beëindigen en, indien nodig, verzoek om terugbetaling van de aanmaningsbetaling vooraf. De nakoming achteraf wordt echter pas als mislukt beschouwd als de premium partner de exploitant voldoende gelegenheid heeft gegeven om het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen zonder dat het nodige succes werd bereikt. Bij het bepalen van de deadline moet rekening worden gehouden met het bieden van een tijdelijke oplossing die het defect omzeilt (“workaround”).

8.2 Indien de premium partner kennis krijgt van een beschuldiging door een derde partij dat de levering en/of het gebruik van de online diensten inbreuk maakt op hun industriële eigendomsrechten of die van andere derden, is de premium partner verplicht de exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voor zover mogelijk zal de exploitant op eigen kosten de verdediging op zich nemen tegen vorderingen wegens vermeende inbreuk op eigendomsrechten en onderhandelingen voeren om het juridische geschil te beslechten. De premium partner zal de exploitant hierbij ondersteunen voor zover dit passend en bevorderlijk is voor verweer- en schikkingsgesprekken. De aansprakelijkheid van de exploitant voor juridische gebreken blijft onaangetast.

8.3Partijen zijn zich ervan bewust en erkennen dat de operator geen controle heeft over de overdracht van gegevens via communicatiefaciliteiten, waaronder internet, en dat de online diensten onderhevig kunnen zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die verband houden met het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten. Bovendien is de exploitant niet aansprakelijk als het gebruik van de onlinediensten wordt belemmerd door een ondeskundige installatie, bediening of onderhoud door de premiumpartner of een derde namens hem. Met name de garantie voor waardeverminderingen die voortvloeien uit het feit dat (a) de online services worden gebruikt onder omstandigheden die niet overeenkomen met de hardware- en softwareomgeving die in de servicebeschrijving is gespecificeerd, is uitgesloten,

9 Bijzondere voorwaarden voor koopcontracten voor hardware

Indien in verband met de onlinediensten (bijv. via een touch-stele / HDMI-stick / automaat) een koopovereenkomst voor hardware wordt gesloten, gelden voor de koopovereenkomst de volgende bijzondere bepalingen - naast en in geval van tegenstrijdigheden voorrang op de algemene bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Voorwaarden:

9.1 Leverings- en verzendingsvoorwaarden

9.1.1 Goederen worden geleverd op het door de premium partner opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. De premium partner stemt ermee in dat alle leveringen ofwel door de rederij in opdracht van de exploitant of rechtstreeks door de fabrikant of groothandel van de door de premium partner bestelde goederen worden gedaan ("dropshipping").

9.1.2 De exploitant heeft het recht om deelleveringen te doen als dit redelijk is voor de premium partner. Bij toegestane deelleveringen is de exploitant ook gerechtigd om deelfacturen uit te schrijven.

9.1.3 De exploitant behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ongepaste levering. Dit geldt alleen in het geval dat de exploitant niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de exploitant ondanks de nodige zorgvuldigheid geen specifieke indekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de premium partner onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

9.1.4 Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen gaat over op de premium partner zodra de ondernemer het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending. Dit geldt ook als de ondernemer de transportkosten draagt. Een transportverzekering wordt alleen op speciaal verzoek en op kosten van de premium partner verstrekt. Als de exploitant verantwoordelijk is voor de installatie en montage, gaat het risico na voltooiing van de installatie- en montagewerkzaamheden en oplevering over op de premium partner.

9.1.5 Voor zover levering niet mogelijk is om redenen waarvoor de Premium Partner verantwoordelijk is, bijvoorbeeld omdat de goederen niet door de voordeur, voordeur of het trappenhuis van de Premium Partner passen, of omdat de Premium Partner niet te vinden is op het afleveradres door hem opgegeven, hoewel de premium partner binnen een redelijke termijn op de hoogte werd gesteld van de levertijd, draagt ​​de premium partner de kosten voor de mislukte levering en is hij verplicht een forfaitaire vertragingsvergoeding te betalen. Deze bedraagt ​​1% voor elke volle week vertraging, maar niet meer dan 8% van de waarde van de totale levering of het niet-aangenomen deel van de totale levering. Het staat partijen vrij om hogere of lagere schade te bewijzen.

9.1.6 In het geval dat de verzending van de goederen naar de premium partner wordt vertraagd om redenen waarvoor de premium partner verantwoordelijk is, vindt de risico-overdracht plaats wanneer de premium partner wordt geïnformeerd dat de goederen gereed zijn voor verzending. Eventuele gemaakte opslagkosten dienen na de risico-overgang voor rekening van de Premium Partner te komen.

9.2 Huurkoop

9.2.1 Als de exploitant de premium partner de mogelijkheid geeft om de koopprijs in termijnen te betalen, geldt het daar overeengekomen betalingsplan voor de vervaldatum van de termijnen. Over de koopprijs is - onverminderd eventuele rente over achterstand - geen rente verschuldigd. De termijnen zijn betaalbaar aan de exploitant op de vervaldag.

9.2.2 Als de Premium Partner in gebreke blijft met de betaling van een termijn, wordt de volledige koopprijsvordering verminderd met de tot dan toe verrichte betalingen onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt ook als de koper achterstallig is met een deeltermijnbedrag.

9.3 Eigendomsvoorbehoud

9.3.1 De ondernemer behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald; dit geldt met name in de gevallen van paragraaf 9.2. Bovendien behoudt de exploitant het eigendom van de geleverde goederen totdat al zijn vorderingen uit de zakelijke relatie met de premiumpartner zijn voldaan.

9.3.2De premium partner verplicht zich tot de eigendomsoverdracht de aangekochte zaken goed en zorgvuldig te behandelen, schoon te maken en indien nodig te repareren. Hij meldt eventuele schade direct aan de exploitant. De premium partner draagt ​​het risico van beschadiging en verlies van het toestel. Totdat de koopprijs volledig is betaald, zal de premium partner de gekochte zaken niet uitlenen, verkopen, verhuren, verpanden of op andere wijze vervreemden. In het geval dat derden van plan zijn om de gekochte artikelen van de premium partner in beslag te nemen, zullen zij de exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het verwijderen van beslagen en retentierechten en voor het vervangen van de gekochte artikelen dienen door de premium partner aan de exploitant te worden vergoed.

9.4 Aansprakelijkheid voor gebreken / garantie Indien het gekochte artikel gebrekkig is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Desondanks geldt het volgende:

9.4.1 Aanspraken op gebreken ontstaan ​​niet bij natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overgang ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte uitrusting of door bijzondere invloeden van buitenaf die niet zijn voorzien voor in het contract. Indien de premium partner of derden ondeskundige wijzigingen of herstelwerkzaamheden uitvoeren, bestaat geen aanspraak op gebreken aan deze en de daaruit voortvloeiende gevolgen, tenzij de premium partner kan aantonen dat de gemelde storing niet door deze wijzigingen of herstelwerkzaamheden is veroorzaakt.

9.4.2 De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken bedraagt ​​één jaar vanaf de risico-overgang.

9.4.3 De hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid en verkortingen van de verjaringstermijn zijn niet van toepassing

  • voor items die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun gebruikelijke doel en de defecten hebben veroorzaakt,
  • voor bestaande aanspraken op schadevergoeding en onkostenvergoeding van de premium partner volgens 7.1,
  • in het geval dat de exploitant het defect op frauduleuze wijze heeft verborgen, evenals
  • voor het recht van verhaal volgens § 478 BGB.

9.4.4 Bij aanvullende prestatie heeft de ondernemer het recht om te kiezen tussen herstel of vervangende levering.

9.4.5 Indien in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering plaatsvindt, begint de verjaringstermijn niet opnieuw.

9.4.6 Indien de aanvullende prestatie heeft plaatsgevonden door middel van een vervangende levering, is de Premium Partner verplicht de eerst geleverde goederen binnen 30 dagen aan de ondernemer te retourneren.

9.4.7 Als de exploitant een artikel zonder gebreken levert met het oog op een aanvullende prestatie, kan de exploitant een gebruiksvergoeding eisen van de premiumpartner in overeenstemming met § 346 lid 1 BGB. Andere rechtsvorderingen blijven onaangetast.

9.5 Toewijzing van garantieclaims

Hierbij draagt ​​de exploitant de bestaande aanspraken wegens gebreken tegen de fabrikant van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde koopartikelen over en overhandigt hij het eventueel voor de koopartikelen afgegeven garantiebewijs aan de premiumpartner die deze opdracht aanvaardt.

9.6 Garanties bij aankoop automaten

9.6.1 Als de premium partner een automaat koopt van de exploitant als aanvullende service bij de online diensten, verleent de exploitant de premium partner een houdbaarheidsgarantie (§ 443 lid 2 BGB) in overeenstemming met de volgende bepalingen, onder voorbehoud van een afwijkende afspraken in individuele gevallen. Garantieaanspraken van de premium partner volgens paragraaf 9.4 blijven onaangetast.

9.6.2 De exploitant garandeert dat de geleverde automaten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van vier jaar vanaf de risico-overgang in overeenstemming met paragraaf 9.1.4 (“Garantieperiode”). Materiaal- of verwerkingsfouten aan de automaat ("garantieschade") die binnen de garantietermijn optreden, worden door de exploitant naar eigen goeddunken verholpen door reparatie of levering van nieuwe of gereviseerde onderdelen binnen een redelijke termijn, in sommige gevallen kosteloos ("garantiediensten").

9.6.3De exploitant stelt de premium partner gratis reserveonderdelen of noodzakelijke software-updates ter beschikking in geval van garantieschade. Noodzakelijke servicewerkzaamheden door de exploitant voor foutanalyse en correctie (hetzij op afstand of op de installatieplaats van de automaat) in het kader van garantieservices, evenals kosten voor de aankomst en vertrek van technici, ophalen van defecte automaten en de levering vervangende toestellen zijn niet gratis, maar worden door de exploitant in beslag genomen. De overeengekomen vergoedingen en kostentarieven zijn van toepassing; bij gebreke van een overeenkomstige overeenkomst moet een op de kosten afgestemde vergoeding door de premiumpartner worden betaald of moeten de kosten in passende mate worden vergoed. Andere vorderingen van de premiumpartner tegen de exploitant, met name voor schade wegens gederfde winst,

9.6.3 Garantieaanspraken van de Premium Partner volgens paragraaf 9.6.2 hierboven bestaan ​​niet voor schade die ontstaat na de risico-overdracht als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte uitrusting of als gevolg van bijzondere externe invloeden die contractueel niet vereist. Garantieclaims van de Premium Partner volgens artikel 9.6.2 hierboven zijn ook uitgesloten als de automaat kenmerken heeft die wijzen op reparaties of andere interventies door niet door de exploitant geautoriseerde werkplaatsen, niet door de exploitant geautoriseerde accessoires die door de Premium in de automaat zijn geïnstalleerd Partner of op diens instigatie is verwijderd of het serienummer van de automaat is verwijderd of onherkenbaar gemaakt.

9.6.4 Aanspraken van de Premium Partner op garantiediensten kunnen alleen binnen een termijn van twee maanden na het ontstaan ​​van de garantieschade of bij niet direct herkenbare fouten binnen twee maanden tegen de exploitant worden ingediend. van hun ontdekking op vertoon van de originele factuur met de aankoopdatum.

9.6.5 De ​​garantie geldt ook voor bovenvermelde omvang, voor de garantieperiode en onder bovenvermelde overige voorwaarden (waaronder het overleggen van aankoopbewijs bij doorverkoop) voor een eventuele volgende toekomstige eigenaar van de automaatbewoner in het woonland van de premiumpartner.

10 Contractduur en beëindiging

10.1 Het contract komt tot stand met het sluiten van het contract en heeft de in de bestelling vermelde looptijd vanaf het overeengekomen begin van de looptijd. Het contract kan voor de eerste keer worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de minimumduur. Het wordt aan het einde van de minimumtermijn of aan het einde van de respectieve periode van 12 maanden verlengd met nog eens 12 maanden als het niet eerder is opgezegd door een van de partijen met een opzegtermijn van 3 maanden tot het einde van de respectieve Periode van 12 maanden.

10.2 Het recht van beide partijen op buitengewone beëindiging om gewichtige redenen blijft onaangetast. De exploitant heeft in het bijzonder recht op buitengewone opzegging als de Premium Partner na de tweede aanmaning meer dan 30 dagen achterstallig is met betalen of derden in strijd met het contract toegang heeft verleend.

10.3 Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden, waarbij de overdracht van schriftelijke documenten per telefoon (bijv. fax, PDF in de e-mailbijlage) voldoende is (§ 127 lid 2 BGB).

10.4Met de beëindiging van het contract zijn de toegangsgegevens van de premium partner niet meer actief en wordt de toegang tot de online diensten geblokkeerd. Premium partnergegevens worden door de exploitant uiterlijk vier weken na het einde van het contract verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting voor de exploitant bestaat om deze te bewaren. Binnen deze wistermijn moet de premium partner een overeenkomstig verzoek tot teruggave naar de exploitant sturen, tenminste in tekstvorm, indien en voor zover hij gegevens nodig heeft na het einde van het contract. De operator zal de gegevens vervolgens in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat vrijgeven aan de premium partner of een door hen aangewezen derde partij. De exploitant heeft het recht om de hiervoor gemaakte kosten te berekenen in overeenstemming met de dan geldende prijslijst en kan de vrijgave van de gegevens afhankelijk maken van

10.5 Na afloop van de contractperiode dient de premium partner de gehuurde hardware binnen 10 dagen aan de exploitant te retourneren door deze per post terug te sturen naar de exploitant. Indien de hardware niet tijdig wordt geretourneerd, brengt de operator de premium partner voor de periode van inhouding voor elke kalenderdag of gedeelte daarvan de waarde van één dag, gerekend vanaf de overeengekomen periodieke vergoeding, in rekening als vergoeding en de kosten veroorzaakt door de retournering vertraging.

10.6Indien de premium partner gebruik maakt van de fulfilmentdiensten van de exploitant, geldt bij beëindiging het volgende: de exploitant informeert de premium partner over goederen die bij het einde van het contract nog door de exploitant zijn opgeslagen, mits de betrokken hoeveelheden niet onaanzienlijk zijn in verhouding tot naar de bestelling. De resterende goederen zullen ter beschikking worden gesteld aan de Premium Partner voor afhaling of, op diens uitdrukkelijk verzoek, als vracht worden verzonden naar het bedrijfsadres van de Premium Partner. Als de premium partner de goederen niet ophaalt en als de premium partner ook niet om verzending door de exploitant verzoekt, heeft de exploitant het recht om de resterende goederen 30 dagen na het einde van het contract te vernietigen na voorafgaande kennisgeving aan het laatst bekende adres van de premium-partner;

11 Vertrouwelijkheid

11.1 De exploitant en de premium partner zijn verplicht om alle in het kader van de contractuele relatie verkregen vertrouwelijke informatie, zaken- en handelsgeheimen geheim te houden, met name niet aan derden door te geven of voor andere dan contractuele doeleinden te gebruiken.

"Vertrouwelijke informatie" in de zin van deze AV betekent alle informatie die door of namens de Operator of de Premium Partner ("Bekendmakende Partij") in welke vorm of medium dan ook wordt verstrekt aan de respectieve andere partij ("Ontvangende Partij"). duidelijk geïdentificeerd als vertrouwelijk of bedrijfseigen op het moment van openbaarmaking. Geen van beide partijen zal informatie als vertrouwelijk of bedrijfseigen markeren waarvan niet te goeder trouw wordt aangenomen dat het vertrouwelijke of geprivilegieerde gegevens, handelsgeheimen of andere gegevens zijn die een dergelijke markering of bescherming verdienen.

11.2 De Ontvangende Partij: (a) zal alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te handhaven, (b) zal geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij bekendmaken aan andere personen dan zijn vertegenwoordigers die de Vertrouwelijke Informatie mogen gebruiken vanwege hun positie in het bedrijf van de Ontvangende Partij moeten op de hoogte zijn van en akkoord gaan met geheimhoudingsovereenkomsten die ten minste hetzelfde niveau van bescherming bieden voor de Vertrouwelijke informatie als deze Overeenkomst, openbaar maken of beschikbaar stellen, en (c) zal (de Vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij uitsluitend voor de doeleinden van de overeenkomst die het gebruik van de fitnessgebruiksnatie regelt.

11.3 De beperkingen op het gebruik of de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie uiteengezet in clausule 11.2 zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij die: (a) door de ontvangende partij is ontwikkeld zonder verband te houden met de vertrouwelijke informatie of die wettelijk vrij is van beperkingen die worden opgelegd door het bekendmaken van dergelijke vertrouwelijke informatie aan bevoegde derden; (b) algemeen beschikbaar is gemaakt voor het publiek zonder schending door de Ontvangende Partij van deze Overeenkomst; (c) al zonder beperking bekend was bij de Ontvangende Partij op het moment van bekendmaking aan de Ontvangende Partij; of (d) vrij zijn van dergelijke beperkingen na schriftelijke toestemming van de Openbaarmakende Partij.

11.4Als de ontvangende partij wettelijk of wettelijk verplicht is om vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij bekend te maken, zal de ontvangende partij de bekendmakende partij onmiddellijk op de hoogte stellen zodat de bekendmakende partij (a) een passend beschermingsbevel of een ander rechtsmiddel kan aanvragen ; (b) overleg plegen met de Ontvangende Partij over welke actie de Bekendmakende Partij kan ondernemen om een ​​dergelijk verzoek of dergelijke verplichting te voorkomen of te beperken; of (c) afstand doen van een of alle voorwaarden van deze Overeenkomst.

11.5Op schriftelijk verzoek van de Bekendmakende Partij zal de Ontvangende Partij alle Vertrouwelijke Informatie (van de Bekendmakende Partij) vrijgeven of vernietigen. Dit omvat alle kopieën, reproducties, samenvattingen, analyses of uittreksels (op papier of in elektronische vorm, zoals via e-mail of computerbestanden) gemaakt van de Vertrouwelijke Informatie die in het bezit is van de Ontvangende Partij. Dit moet eerst schriftelijk worden bevestigd door een rechtsgeldige (gemachtigde) vertegenwoordiger van de Ontvangende Partij, onder voorbehoud van de volgende bepalingen: (a) Als er een gerechtelijke procedure loopt waarin onthulling van de Vertrouwelijke Informatie wordt gevraagd, kan dergelijk materiaal blijven staan ​​in afwachting van de de resolutie van de procedure of de uitspraak van het definitieve vonnis wordt niet vernietigd;

11.6 In het geval van een toerekenbare schending van de bovenstaande verplichtingen, verbindt de ontvangende partij zich ertoe om de bekendmakende partij een contractuele boete te betalen die gepast is qua bedrag en volledig verifieerbaar door een rechtbank met betrekking tot de gepastheid ervan.

12 Privacybeleid

12.1 Voor de toepassing van dit artikel 12 hebben de termen "persoonsgegevens", "verwerkingsverantwoordelijke", "verwerker" en "verwerking" de betekenis die daaraan wordt gegeven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

12.2 In het kader van de dienstverlening door de exploitant kan het nodig zijn dat de exploitant persoonsgegevens verwerkt als verwerker voor de premium partner als verantwoordelijke op zijn eigen IT-systemen. Dit kan van invloed zijn op uitvoeringsdiensten in overeenstemming met clausule 2.6 van deze algemene voorwaarden.

De verwerking van persoonsgegevens door de exploitant vindt plaats op de wijze zoals vermeld in paragraaf 12.2. gevallen vermeld in overeenstemming met de overeenkomst over orderverwerking volgens artikel 28 DS-GVO, die hier beschikbaar is voor de premium partner in de vorm die beschikbaar is op het moment dat het contract wordt gesloten:

Het onderwerp van de orderverwerking in artikel 12.2. In de genoemde gevallen kunnen de volgende categorieën personen worden getroffen: eindklanten en leveranciers van de premium partner of hun werknemers, evenals de eigen werknemers van de premium partner. De orderverwerking betreft de volgende soorten persoonsgegevens van deze betrokkenen: persoonlijke stamgegevens, communicatiegegevens, contractstamgegevens, klantgeschiedenis, factuur- en betalingsgegevens, systeemtoegang, gebruiks- en registratiegegevens.

13 Slotbepalingen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van collisierecht en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

13.2 Plaats van nakoming is de zetel van de ondernemer, tenzij uit de aard van de zaak blijkt dat een andere plaats van nakoming is. Indien de Premium Partner optreedt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de zetel van de exploitant. Indien de premium partner zijn vestigingsplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de exploitant de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegerekend aan de professional of commerciële activiteit van de premium partner. In bovenstaande gevallen is de ondernemer echter in ieder geval ook gerechtigd

13.3 De contracttaal is Duits.

Stand: 16-02-2021