AGB CMS

Algemene voorwaarden - ZIVA DIGITAL voor premiumpartners

ZIVA DIGITAL (hierna "ZIVA" genoemd) biedt u een uitgebreid online-websysteem, de Fitness Company (hierna "Premium Partner" genoemd) op het gebied van klantenbinding en klantenverwerving en andere professionele diensten. De premium-pakketten zijn "ZIVAbeFit", "ZIVAgetFit", "ZIVAbeneFit", "ZIVAproFit" en "ZIVA Fitness Nation Community - Premium-lidmaatschap". Deze kunnen individueel of samen zijn. Toegang tot ZIVA DIGITAL Premium Premium-accounts, de premium-partners via hun persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde account.

ZIVA heeft een uitgebreid online informatieplatform op www.ziva-fitness-nation.de met uitgebreide informatie, aanbiedingen en diensten met betrekking tot fitness. Geïnteresseerde partijen hebben ongeveer voor toegang tot het platform

 • informeren over fitnessoefeningen, voedings- en gezondheidsthema's,
 • fitnessproducten kopen (zoals Nutrition, Equipment) in de online ZIVA-winkel,
 • Word lid van de ZIVA Fitness Nation Community en
 • Vind de sportscholen die op het platform zijn geregistreerd via de geïntegreerde zoekmachine.

De kern van het platform is de ZIVA Fitness Nation Community, een online gemeenschap die fitnessliefhebbers, sporters en fitnessbedrijven samenbrengt. Geautoriseerde gebruikers (leden) zijn geregistreerde gebruikers voor de community. De leden zijn consumenten (hierna "atleten" genoemd) en ondernemers zoeken naar sportscholen en andere bedrijven in de fitnesssector (hierna "premiumpartners" genoemd). ZIVA Fitness Nation Community Premium-lidmaatschapspakket Ondernemers hebben de mogelijkheid om lid te worden. ZIVA online shop via een [bonussysteem / loyaliteitsprogramma / affiliate-programma?] Met het premiumpakket "ZIVAproFit" en uw eigen merchandisingproducten.

1 Bereik

1.1 Aanvraag voor de online diensten ZIVA DIGITAL

Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op alle ZIVA- en ZIVA DIGITAL-services.

1.2 Speciale voorwaarden

Premium- en extra services (zie sectie 10.). In het geval van tegenstrijdigheden hebben de respectieve speciale voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden.

2 Contract

2.1 Het onderwerp van het contract is de toegang tot ZIVA DIGITAL voor het beoogde gebruik door de premium-partner via internet via een browser of de ZIVA-app tegen betaling van de overeengekomen looptijd.

De Premium Partner ontvangt de technische mogelijkheid om toegang te krijgen in het geboekte bedrag ZIVA DIGITAL, All die op een server van de ZIVA of een derde in opdracht van ZIVA wordt gehost, via internet verbinding via een browser of de ZIVA APP en de functionaliteiten binnen de contractuele overeenkomsten voor de duur van het contract. De premium partner Ontvangt toegang tot ZIVA DIGITAL met de premium pakketten geboekt telkens via zijn persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde online account. Unlocked is de geboekte functies.

Het type en de omvang van de online services die zijn geboekt door de premiumpartner. Deze omvatten "ZIVAbeFit", "ZIVAgetFit", "ZIVAbeneFit", "ZIVAproFit" en "ZIVA Fitness Nation Community - Premium lidmaatschap". Deze kunnen individueel of samen zijn. Optionele extra services kunnen worden besteld in verband met ZIVA DIGITAL (inclusief aankoop van hardware).

De reikwijdte van services per geboekte pakket en, indien in bedrijf gesteld, van aanvullende services, evenals de systeemvereisten die voortvloeien uit de servicebeschrijving ............u. ZIVA biedt de online services in de huidige programmastatus.

ZIVA DIGITAL is beschikbaar als premiumpartner naar eigen goeddunken in het Duits of Engels.

De opzet door ZIVA omvat de technische opzet en activering van de premiumpartners (activering van ZIVA DIGITAL voor het gebruik van de premium-pakketten). On-site services bij de Premium Partners zijn niet verschuldigd, tenzij overeengekomen.

ZIVA verlaat de opslagruimte van de premium partner op een server om de gegevens en inhoud op te slaan in het kader van het beoogde gebruik van ZIVA DIGITAL. De premiumpartner kan maximaal een volume van ... MB opslaan. ZIVA wil de premiumpartner informeren. De premiumpartner kan geschikte contingenten reserveren op basis van beschikbaarheid.

2.2 ZIVA biedt online services met 98% beschikbaarheid op een maandelijks gemiddeld minus onderhoud. ZIVA is gemachtigd om gedurende de kalendermaand tussen 15.00 uur en 03.00 uur Midden-Europese tijd (Midden-Europese tijd) in totaal vijf uur te werken. Tijdens onderhoud is ZIVA DIGITAL niet beschikbaar voor gebruik. Daarnaast kan ZIVA in overleg met de premiumpartner de beschikbaarheid gedurende een bepaalde periode opschorten om onderhoud uit te voeren. De Premium-partner kan de toestemming voor dergelijke onderbrekingen niet redelijkerwijs weigeren. Algemene voorwaarden; betere SLA?, gelieve rsp. (beschikbaarheid, reactietijden, servicetijden ...)

Onder voorbehoud van beschikbaarheid begrijpen de partijen de technische bruikbaarheid van ZIVA DIGITAL op het overdrachtspunt voor gebruik door de geautoriseerde gebruiker. Het verwijst naar de services die zijn opgegeven onder www .... / In de aanbieding / ... op het overdrachtspunt. Overdrachtspunt is de routeruitgang van het datacenter waar de software wordt gehost.

2.3 De premium partner ondersteuning is beschikbaar voor de premium partner via e-mail en via de telefoon voor de gebruiker vragen en te bekritiseren meldingen te ontvangen op weekdagen ma-vr behalve op feestdagen in xxx 21:00-07:00 (CET) beschikbaar ,

2.4 Aanvullende diensten moeten apart worden geleverd en worden vergoed op basis van uitgaven (bijvoorbeeld training, individuele aanpassingen) of de aankoopprijs.

3 Conclusion

3.1 Aanbiedingen voor ZIVA DIGITAL zijn alleen voor ondernemers. Aan een ondernemer in de uitoefening van zijn of haar uitvoering van een juridische transactie in een oefening in de uitoefening van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit (§ 14 BGB). Door het indienen van zijn verklaring om het contract te sluiten, verklaart de premiumpartner dat hij handelt als ondernemer.

3.2 Productrepresentaties en prijslijsten van ZIVA zijn niet bindend, zolang ze geen deel uitmaken van een contractuele overeenkomst.

3.3 Contracten gesloten door aanbieding en aanvaarding onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. ZIVA wil op aanvraag een aanbieding doen aan de premiumpartner per e-mail, fax of brief. 20 werkdagen na ontvangst van het aanbod. Voor de berekening van de deadline telt de dag van de aanbieding niet mee. Het contract onder de algemene voorwaarden komt met een tijdige acceptatie door de premiumpartner. Als de premiumpartner het aanbod niet binnen deze termijn accepteert, is de ZIVA niet langer gebonden aan het aanbod.

4 Compensatie; Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders overeengekomen, is de maandelijkse vergoeding verschuldigd pro rata voor de rest van de kalendermaand, ingaande op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Daarna wordt de maandelijkse vergoeding elke kalendermaand vooruitbetaald. Als het een maand is, wordt het in rekening gebracht tegen 1/30 van de maandelijkse prijs voor elke dag.

4.2 De instapkosten zijn betaalbaar bij het sluiten van het contract. Dit geldt ook voor andere eenmalige betalingen.

4.3 Het rapport is geldig op het moment van het sluiten van het contract, tenzij anders is overeengekomen. Prijzen zijn Euro-prijzen en exclusief btw.

4.4 Als aanvullende services zijn overeengekomen, bijvoorbeeld eenmalige setupkosten, aankoopprijs. De facturering van uurtarieven is voor elk kwartier (intervallen van 15 minuten). Een dagtarief van 8 uur.

Reiskosten, reistijd?

4.5 Betaling dient te geschieden na ontvangst van de factuur zonder korting.

4.6 Een betaling wordt geacht te zijn zodra de tegenwaarde is bijgeschreven op een ZIVA account. In geval van niet tijdige betaling heeft ZIVA recht op rente over achterstallige betalingen in de zin van 5 procentpunten boven de respectievelijke basisrente. De wettelijke rechten van ZIVA blijven onverminderd van kracht.

4.7 ZIVA is alleen toegestaan ​​als de aanspraken van de premium partners onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

5 Deelname en taken van de Premium Partner

5.1 De Premium Partner zorgt ervoor dat zijn deelname aan de uitvoering van de contractuele diensten tijdig voor zijn rekening beschikbaar is. ZIVA biedt met name het vereiste besturingssysteem, de vereiste browser, de internettoegang en de online verbinding.

De premiumpartner is verantwoordelijk voor de gegevensverbinding tussen de werkstations / terminals die hij wil gebruiken en het overdrachtspunt (routeruitgang van het datacenter waarin ZIVA DIGITAL wordt gehost).

Gegevensimport / andere concrete voorbeelden?

5.2 De premiumpartner is verplicht

5.3 De Premium Partner neemt redelijke voorzorgsmaatregelen (zoals dagelijkse back-ups minstens één keer per week, foutdiagnose, periodieke beoordeling van gegevensverwerkingsresultaten) in het geval dat ZIVA DIGITAL niet correct werkt.

5.4 De premiumpartner is verplicht ervoor zorg te dragen dat ZIVA DIGITAL zoals bedoeld en in overeenstemming met het contract wordt gebruikt door middel van passende contractuele afspraken met zijn werknemers. Hij zal er ook voor zorgen dat de paragrafen 5.1 tot 5.3 worden nageleefd.

5.5 De inhoud die door de Premium Partner is opgeslagen in de opslagruimte die daarvoor is aangewezen, kan worden beschermd door auteursrecht en gegevensbeschermingswetgeving. De premiumpartner verleent ZIVA hierbij het recht om de inhoud die op de server is opgeslagen toegankelijk te maken voor de premiumpartner tijdens zijn vragen via internet en in het bijzonder om het te kunnen dupliceren en verzenden voor dit doel en het te reproduceren ten behoeve van gegevens back-up. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van het publiek (bijvoorbeeld in het premiumpakket "ZIVA Fitness Nation Community - Premium-lidmaatschap") bij het bevragen van derden via internet.

6 Toegekende gebruiksrechten

6.1 ZIVA verleent de premiumpartner een eenvoudig (niet exclusief) recht, beperkt in de tijd tot de duur van dit contract, om via telecommunicatie (internetverbinding) toegang te krijgen tot ZIVA DIGITAL en om de functionaliteiten van de software te boeken zoals bedoeld Reikwijdte om te gebruiken. De premiumpartner ontvangt geen verdere rechten, met name software of besturingssoftware.

6.2 Verhuur en andere overdracht of ter beschikking stellen aan derden is niet toegestaan, hetzij tegen vergoeding, hetzij kosteloos. Bron / objectcode van de software is niet over. Voor het gebruik van ZIVA Apps heeft de premiumpartner echter het recht om de app voor de geboekte duur in de objectcode op een eindapparaat te installeren en deze te gebruiken zoals bedoeld.

6.3 ZIVA heeft de exclusieve gebruiksrechten voor speciale programmering en andere individuele aanpassingen. Voor de duur van het contract krijgt de premiumpartner de rechten volgens paragraaf 6.1 en 6.2. Paragraaf 6.4 is van overeenkomstige toepassing.

6.4 De Premium Partner is niet gerechtigd om ZIVA DIGITAL en / of opslagruimte te gebruiken buiten het gebruik dat is toegestaan ​​krachtens de contractuele overeenkomst, of om het te gebruiken door derden of om het beschikbaar te maken voor derden.

7 Aansprakelijkheid

ZIVA is aansprakelijk voor alle contractuele, contractuele en juridische, alsmede onrechtmatige aanspraken op schadevergoeding en onkostenvergoeding als volgt:

7.1 ZIVA is zonder beperking aansprakelijk voor elke wettelijke reden

7.2 Indien ZIVA nalatig een wezenlijke contractuele verplichting overtreedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de te voorziene schade die typisch is voor het contract, tenzij onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard in overeenstemming met paragraaf 7.1 hierboven. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst volgens de inhoud aan de leverancier oplegt ter verwezenlijking van het doel van de overeenkomst, waarvan de uitvoering de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de naleving door de premiumpartner kan worden gegarandeerd regelmatig vertrouwen.

7.3 Voor de rest is aansprakelijkheid van ZIVA uitgesloten.

7.4 Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de Premium Partner houdt geen verband met de bovenstaande bepalingen.

7.5 De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van ZIVA voor haar plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

8 Contractperiode en beëindiging

8.1 Het contract treedt in werking bij het sluiten van het contract en loopt voor onbepaalde tijd. Het heeft een minimumtermijn van 12 maanden vanaf de eerste dag van de maand volgend op het sluiten van het contract. Het contract kan voor de eerste keer worden beëindigd met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van de minimale looptijd. Het wordt met een periode van 12 maanden verlengd aan het einde van de minimale looptijd of aan het einde van de respectieve periode van 12 maanden, tenzij het op voorhand wordt opgezegd door een van de partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tot het einde van de periode respectieve periode van 12 maanden.

Andere premiumpakketten / aanvullende services kunnen altijd op elk gewenst moment worden geboekt of besteld.

8.2 Het recht van beide partijen op buitengewone beëindiging om reden blijft onaangetast. ZIVA heeft in het bijzonder recht op buitengewone opzegging indien de premiumpartner met meer dan 30 dagen in gebreke is met een betaling na de tweede aanmaning of derden in strijd met het contract toegang verleent tot het contract.

8.3 Opzeggingen moeten schriftelijk zijn.

8.4 Na beëindiging van het contract zijn de toegangsgegevens van de Premium Partner niet langer actief en wordt de toegang tot ZIVA DIGITAL geblokkeerd. Premium-partnergegevens worden door ZIVA uiterlijk vier weken na beëindiging van het contract verwijderd, zolang er geen wettelijke verplichting is om de administratie voor ZIVA bij te houden. De premiumpartner moet zijn gegevens exporteren voordat het contract wordt beëindigd en het zelf beveiligen als hij dit nodig heeft buiten de beëindiging van het contract.

9 Vertrouwelijkheid

ZIVA en de Premium Partner zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie, bedrijfs- en bedrijfsgeheimen die in het kader van de contractuele relatie zijn verkregen geheim te houden, in het bijzonder om deze niet aan derden bekend te maken of te gebruiken anders dan voor contractuele doeleinden.

10 Speciale voorwaarden

10.1Premium-pakketten onder ZIVA DIGITAL Online Services:

 • „ZIVAbeFit“
 • „ZIVAgetFit“
 • „ZIVAbeneFit“
 • „ZIVAproFit“
 • „ZIVA Fitness Nation Community Premium-lidmaatschap“

Fitness Nation GmbH (hierna "ZIVA") exploiteert een online platform opwww.ziva-fitness-nation.de met uitgebreide informatie, aanbiedingen en diensten met betrekking tot het onderwerp fitness. Geïnteresseerde partijen kunnen ongeveer naar het platform kijken

 • informeren over fitnessoefeningen, voedings- en gezondheidsthema's,
 • fitnessproducten kopen (zoals Nutrition, Equipment) in de online ZIVA-winkel,
 • Word lid van de ZIVA Fitness Nation Community en
 • Vind de sportscholen die op het platform zijn geregistreerd via de geïntegreerde zoekmachine.

Het hart van het platform is de ZIVA Fitness Nation Community, een online community die fitnessliefhebbers, sporters en fitnessbedrijven bij elkaar brengt. Geautoriseerde gebruikers (leden) zijn geregistreerde gebruikers voor de community. De leden zijn consumenten (hierna "sporters" genoemd) en ondernemers zoals sportscholen en andere bedrijven in de fitnesssector (hierna "premiumpartners" genoemd). Voor atleten is het lidmaatschap in principe gratis, voor ondernemers tegen betaling. Ondernemers hebben de mogelijkheid om lid te worden door een premium partnercontract af te sluiten met het Premium ZIVA Fitness Nation Community Premium-pakket.

[……] Verwijzing naar gebruiksvoorwaarden voor atleten

10.2 Voordelen

Aankoopcontracten onder de ZIVA DIGITAL Online Services

 • sterren
 • HDMI Stick

Andere aanvullende diensten

11 Slotbepalingen

11.1 Dit doet geen afbreuk aan de opname van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij ZIVA DIGITAL zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

11.2Alle rechtsbetrekkingen van de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van conflictregels en uitsluiting van de wetten die de internationale verkoop van goederen regelen (CISG).

11.3 De plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van ZIVA. Als de klant handelt als een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder fonds met publiek recht die zijn zetel heeft op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de statutaire zetel van de ZIVA. Als de klant zich buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland bevindt, is de zetel van ZIVA de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, als het contract of aanspraken op het contract kunnen worden toegeschreven aan de beroepsmatige of commerciële activiteit van de klant. In de bovengenoemde gevallen heeft ZIVA echter in ieder geval ook het recht om de rechtbank te raadplegen op de maatschappelijke zetel van de klant.

11.4 De contracttaal is Duits.