Algemene voorwaarden voor online services

Algemene voorwaarden - Fitness Nation voor Premium Partners

Met de onlinediensten Fitness Nation (hierna "Fitness Nation" of "Online Services") biedt Fitness Nation GmbH (hierna "Fitness Nation") bedrijven in de fitnessbranche een uitgebreid, webgebaseerd online systeem waarmee fitnessbedrijven (hierna als "premium partner") op het gebied van klantenbinding en klantenwerving en omvat andere professionele diensten. Het type en de omvang van de onlinediensten zijn afhankelijk van de door de premiumpartner geboekte premiumpakketten, zoals "Fitness Nation beFit", "Fitness Nation getFit", "Fitness Nation beneFit", "Fitness Nation proFit" en "Fitness Nation Community - Premie". -Lidmaatschap". Deze kunnen afzonderlijk of samen geboekt worden.

Fitness Nation exploiteert ook een online platform op www.fitness-nation.com met uitgebreide informatie, aanbiedingen en diensten met betrekking tot fitness. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op het platform

 • informeren over fitnessoefeningen, voeding en gezondheidsonderwerpen,
 • fitnessproducten (bijv. voeding, apparatuur) kopen in de Fitness Nation online shop,
 • Word lid van de Fitness Nation-community en
 • gebruik de geïntegreerde zoekmachine om de op het platform geregistreerde fitnessstudio's te vinden.

De kern van het platform is de Fitness Nation Community, een online community die mensen die geïnteresseerd zijn in fitness, sporters en fitnessbedrijven samenbrengt. Gebruikers (leden) die zijn geregistreerd voor de community hebben het recht om deze te gebruiken. De leden zijn consumenten (hierna "sporters") en ondernemers zoals fitnessstudio's en andere bedrijven in de fitnessbranche (hierna ook "premiumpartners"). Ondernemers hebben de mogelijkheid om lid te worden door een Premium Affiliate Overeenkomst aan te gaan met het Premium Pakket "Fitness Nation Community - Premium Lidmaatschap". Met het premium pakket "Fitness Nation proFit" heb je ook de mogelijkheid om

1 bereik

1.1 Toepasselijkheid op de Fitness Nation Online Services

De onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op alle tussen Fitness Nation en de Premium Partner gesloten overeenkomsten voor de online diensten Fitness Nation en eventuele aanvullende diensten in verband met Fitness Nation.

1.2 Bijzondere voorwaarden

Voor het betreffende premiumpakket en aanvullende diensten (bijv. aanschaf van hardware) gelden aanvullende bijzondere voorwaarden (zie punt 10 hieronder). In geval van tegenstrijdigheden hebben de respectieve bijzondere bepalingen voorrang op deze AV.

2 Onderwerp van het contract

2.1 Onderwerp van de overeenkomst is toegang tot Fitness Nation voor het beoogde gebruik door de premium partner via een internetverbinding via een browser of de Fitness Nation app tegen een vergoeding voor de overeengekomen duur.

De premium partner krijgt de technische mogelijkheid om toegang te krijgen tot Fitness Nation, dat wordt gehost op een Fitness Nation-server of een derde partij in opdracht van Fitness Nation, via een internetverbinding via een browser of de Fitness Nation APP voor zover geboekt en om de functionaliteiten in het kader van de contractuele afspraken voor de duur van de contractperiode. De premium partner krijgt toegang tot Fitness Nation met de premium pakketten die zijn geboekt via hun persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde online account. Het geboekte functiebereik is geactiveerd.

Het type en de omvang van de online diensten zijn afhankelijk van de door de premium partner geboekte premiumpakketten. Deze omvatten "Fitness Nation beFit", "Fitness Nation getFit", "Fitness Nation beneFit", "Fitness Nation proFit" en "Fitness Nation Community - Premium Membership". Deze zijn afzonderlijk of samen te boeken. Aanvullende diensten in verband met Fitness Nation kunnen optioneel worden besteld (inclusief aanschaf van hardware).

De omvang van de services voor elk geboekt pakket en, indien besteld, aanvullende services en de systeemvereisten volgen uit de servicebeschrijving ………….u. Fitness Nation stelt de online diensten beschikbaar in de huidige programmastatus.

Fitness Nation is beschikbaar voor Premium Partners in het Duits of Engels, naar keuze.

De inrichting door Fitness Nation omvat de technische installatie en activering van het systeem voor de premium partner (activering van Fitness Nation om de geboekte premium pakketten te gebruiken). On-site services bij de premium partner zijn niet verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.

Fitness Nation biedt de premium partner opslagruimte op een server om hun gegevens en inhoud op te slaan als onderdeel van het beoogde gebruik van Fitness Nation. De premium partner kan inhoud tot een volume van ... MB opslaan. Indien de opslagruimte voor het opslaan van de gegevens niet meer voldoende is, zal Fitness Nation de premium partner hiervan op de hoogte stellen. De premium partner kan overeenkomstige contingenten boeken op basis van beschikbaarheid.

2.2 Fitness Nation levert de online diensten met een beschikbaarheid van 98% op een maandelijks gemiddelde minus onderhoudstijden. Fitness Nation mag tussen 23:00 uur en 03:00 uur Central European Time (CET) onderhoud uitvoeren voor een totaal van vijf uur per kalendermaand. Fitness Nation is niet beschikbaar voor gebruik tijdens onderhoud. Daarnaast kan Fitness Nation de beschikbaarheid voor een bepaalde periode onderbreken om in overleg met de premium partner onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De Premium Partner zal de toestemming voor dergelijke onderbrekingen niet op onredelijke gronden onthouden. GTC-wet; betere SLA?, gelieve contact op te nemen (beschikbaarheid, responstijden, servicetijden...)

Onder beschikbaarheid verstaan ​​partijen de technische bruikbaarheid van Fitness Nation op het overstappunt voor gebruik door de geautoriseerde gebruikers. Het verwijst naar de diensten op het overdrachtspunt vermeld onder www..../in de aanbieding/... Het overdrachtspunt is de routeruitgang van het datacenter waar de software wordt gehost.

2.3 De premium partner support is beschikbaar voor de premium partner per e-mail en telefonisch voor gebruikersvragen en om foutmeldingen te ontvangen op werkdagen ma-vr behalve feestdagen in xxx van 9.00 uur tot 19.00 uur (CET) .

2.4 Aanvullende diensten worden afzonderlijk overeengekomen en worden vergoed volgens uitgaven (bijv. trainingen; individuele aanpassingen) of de aanschafprijs dient te worden betaald bij aanschaf van hardware.

3 Totstandkoming contract

3.1 Fitness Nation aanbiedingen zijn alleen geldig voor ondernemers. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit (§ 14 BGB). Door het indienen van zijn verklaring van contractsluiting verklaart de premiepartner dat hij handelt als ondernemer.

3.2 Productpresentaties en prijslijsten van Fitness Nation zijn vrijblijvend zolang ze geen onderdeel worden van een contractuele overeenkomst of een als bindend aangemerkt aanbod.

3.3 Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Fitness Nation stuurt de premium partner op verzoek een offerte per e-mail, fax of brief. De premium partner kan dit aanbod accepteren door binnen 20 werkdagen na ontvangst van het aanbod een acceptatieverklaring in te dienen bij Fitness Nation per fax, e-mail of brief. De dag van ontvangst van de aanbieding telt niet mee voor de berekening van de termijn. Het contract onder de geldigheid van deze voorwaarden komt tot stand bij tijdige aanvaarding door de premium partner. Indien de premium partner het aanbod niet binnen deze termijn accepteert, is Fitness Nation niet meer aan het aanbod gebonden.

4 vergoeding; betalingsregelingen

4.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt de maandelijkse vergoeding pro rata betaald voor de rest van de kalendermaand, ingaande op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Daarna dient de maandelijkse vergoeding elke kalendermaand vooruit te worden betaald. Indien voor delen van een kalendermaand een prijs moet worden berekend, wordt deze berekend op 1/30 van de maandprijs voor elke dag.

4.2 De set-up fee is verschuldigd bij het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt ook voor andere eenmalige betalingen die bij het sluiten van het contract zijn overeengekomen (bijvoorbeeld voor training).

4.3 De vergoeding wordt vastgesteld volgens de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen, tenzij anders is overeengekomen. Prijzen zijn in euro's en exclusief de geldende wettelijke omzetbelasting.

4.4 Indien aanvullende diensten zijn overeengekomen, worden deze tegen kostprijs in rekening gebracht volgens het overeengekomen uur- of dagtarief, tenzij een vaste prijs is overeengekomen (bijv. eenmalige set-up fee, koopsom). Uurtarieven worden gefactureerd voor elk begonnen kwartier (in stappen van 15 minuten). Een dagtarief verwijst naar 8 uur.

reiskosten, reistijd?

4.5 Betaling is verschuldigd bij ontvangst van de factuur zonder korting.

4.6 Een betaling wordt geacht te zijn ontvangen zodra de tegenwaarde is bijgeschreven op een Fitness Nation-account. In geval van wanbetaling heeft Fitness Nation recht op achterstallige rente ten bedrage van 5 procentpunten boven de betreffende basisrente. De wettelijke rechten van Fitness Nation in geval van wanbetaling door de Premium Partner blijven onaangetast.

4.7 De vorderingen van de premiumpartner kunnen alleen worden verrekend met vorderingen waar Fitness Nation recht op heeft, indien de vorderingen van de premiumpartner onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

5 Samenwerking en verplichtingen van de Premium Partner

5.1 De premiumpartner zorgt ervoor dat de voor de uitvoering van de contractuele diensten noodzakelijke medewerking op eigen kosten tijdig beschikbaar is. In het bijzonder zal hij Fitness Nation tijdig de informatie verstrekken die nodig is voor het leveren van de contractuele diensten en ervoor zorgen dat zijn hardware, het vereiste besturingssysteem, de vereiste browser, zijn internettoegang en de online verbinding in de contractuele staat verkeren.

De premium partner is verantwoordelijk voor de dataverbinding tussen de voor gebruik bestemde werkstations/eindapparaten en het overdrachtspunt (router output van het datacenter waarin Fitness Nation wordt gehost).

Gegevensimport / andere concrete voorbeelden?

5.2 De premium partner is verplicht

5.3 De Premium Partner zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen (bijv. dagelijks of ten minste eenmaal per week gegevensback-up, foutdiagnose, regelmatige beoordeling van de gegevensverwerkingsresultaten) in het geval dat Fitness Nation niet naar behoren werkt.

5.4 De Premium Partner is verplicht er door middel van passende contractuele afspraken met zijn medewerkers voor te zorgen dat Fitness Nation door hen wordt gebruikt zoals bedoeld en in overeenstemming met het contract. Hij is er ook verantwoordelijk voor dat ze voldoen aan de paragrafen 5.1 tot en met 5.3.

5.5 De ​​inhoud die door de premiumpartner op de voor hem bestemde opslagruimte is opgeslagen, kan worden beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake gegevensbescherming. De premiumpartner verleent Fitness Nation hierbij het recht om de op de server opgeslagen inhoud voor vragen via internet ter beschikking te stellen aan de premiumpartner en in het bijzonder om deze voor dit doel te reproduceren en te verzenden en om deze te kunnen reproduceren voor gegevensback-up doeleinden. Dit geldt dienovereenkomstig voor de openbare toegang (bijv. in het geval van het premiumpakket "Fitness Nation Community - Premium Membership") bij vragen van derden via internet.

6 Verlenen van gebruiksrecht

6.1 Fitness Nation verleent de premium partner een eenvoudig (niet-exclusief) recht, beperkt tot de duur van dit contract, om toegang te krijgen tot Fitness Nation door middel van telecommunicatie (internetverbinding) en om de functionaliteiten van de software te gebruiken zoals bedoeld voor zover geboekt . De premium partner krijgt geen verdere rechten, met name op de software of de besturingssoftware.

6.2 Verhuur en andere overdracht of terbeschikkingstelling aan derden is niet toegestaan, al dan niet tegen betaling. De bron-/objectcode van de software wordt niet verstrekt. Voor het gebruik van Fitness Nation-apps is de premiumpartner echter gerechtigd om de app in objectcode op een eindapparaat te installeren voor de geboekte duur en deze te gebruiken zoals bedoeld.

6.3 Fitness Nation heeft de exclusieve gebruiksrechten op speciale programmering en andere individuele aanpassingen. De Premium Partner krijgt de rechten overeenkomstig paragraaf 6.1 en 6.2 voor de duur van het contract. Artikel 6.4 is van overeenkomstige toepassing.

6.4 De Premium Partner is niet gerechtigd Fitness Nation en/of opslagruimte te gebruiken buiten het gebruik dat is toegestaan ​​volgens de contractuele overeenkomst of deze door derden te laten gebruiken of toegankelijk te maken voor derden.

7 Aansprakelijkheid

Fitness Nation is als volgt aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, inclusief onrechtmatige vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding:

7.1 Fitness Nation is om welke juridische reden dan ook onbeperkt aansprakelijk

7.2 Als Fitness Nation nalatig een essentiële contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is in overeenstemming met sectie 7.1 hierboven. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract naar zijn inhoud aan de aanbieder oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de nakoming essentieel is voor een goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de premium partner regelmatig kan bouwen op.

7.3 Afgezien daarvan is aansprakelijkheid van Fitness Nation uitgesloten.

7.4 Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de premium partner hangt niet samen met bovenstaande bepalingen.

7.5 Bovenstaande regelingen zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van Fitness Nation voor haar plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

8 Contractduur en beëindiging

8.1 De overeenkomst komt tot stand bij het sluiten van de overeenkomst en loopt voor onbepaalde tijd. Het heeft een minimale looptijd van 12 maanden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het sluiten van het contract. Het contract kan voor het eerst worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de minimale looptijd. Het wordt verlengd met nog eens 12 maanden aan het einde van de minimumduur of aan het einde van de respectieve periode van 12 maanden als het niet eerder is opgezegd door een van de partijen met een opzegtermijn van 3 maanden aan het einde van de respectieve periode van 12 maanden.

Extra premium-pakketten/aanvullende diensten kunnen in principe op elk moment worden geboekt of in gebruik worden genomen.

8.2 Het recht van beide partijen op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast. Fitness Nation heeft met name recht op buitengewone opzegging als de premium partner meer dan 30 dagen achterstand heeft met een betaling na de tweede aanmaning of derden toegang geeft in strijd met het contract en hiervoor verantwoordelijk is.

8.3 Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden.

8.4 Bij beëindiging van het contract zijn de toegangsgegevens van de premium partner niet meer actief en wordt de toegang tot Fitness Nation geblokkeerd. Premium partnergegevens worden door Fitness Nation uiterlijk vier weken na het einde van het contract verwijderd, tenzij Fitness Nation wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren. De premiumpartner moet zijn gegevens voor het einde van het contract exporteren en zelf een back-up maken als ze het na het einde van het contract nodig hebben.

9 Geheimhouding

Fitness Nation en de premiumpartner zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie, bedrijfs- en handelsgeheimen die in het kader van de contractuele relatie zijn verkregen, geheim te houden, in het bijzonder niet aan derden door te geven of voor andere dan contractuele doeleinden te gebruiken.

10 Bijzondere voorwaarden

10.1 Premium-pakketten als onderdeel van de Fitness Nation Online Services:

 • "Fitness Nation beFit"
 • "Fitness Nation getFit"
 • "Fitness Natie voordeel"
 • "Fitness Nation ProFit"
 • "Premium lidmaatschap van de Fitness Nation Community"

Fitness Nation GmbH (hierna "Fitness Nation") exploiteert een online platform op www.fitness-nation.com met uitgebreide informatie, aanbiedingen en diensten met betrekking tot fitness. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op het platform

 • informeren over fitnessoefeningen, voeding en gezondheidsonderwerpen,
 • fitnessproducten (bijv. voeding, apparatuur) kopen in de Fitness Nation online shop,
 • Word lid van de Fitness Nation-community en
 • gebruik de geïntegreerde zoekmachine om de op het platform geregistreerde fitnessstudio's te vinden.

De kern van het platform is de Fitness Nation Community, een online community die mensen die geïnteresseerd zijn in fitness, sporters en fitnessbedrijven samenbrengt. Gebruikers (leden) die zijn geregistreerd voor de community hebben het recht om deze te gebruiken. De leden zijn consumenten (hierna "sporters") en ondernemers zoals fitnessstudio's en andere bedrijven in de fitnessbranche (hierna ook "premiumpartners"). Het lidmaatschap is over het algemeen gratis voor sporters en voor ondernemers tegen betaling. Ondernemers hebben de mogelijkheid om lid te worden door een Premium Affiliate Overeenkomst aan te gaan met het Premium Pakket "Fitness Nation Community - Premium Lidmaatschap".

[……] Verwijzing naar gebruiksvoorwaarden voor atleten

10.2 Aanvullende diensten

Aankoopovereenkomsten als onderdeel van de Fitness Nation Online Services

 • sterren
 • HDMI-stick

Andere aanvullende diensten

11 Slotbepalingen

11.1 Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij Fitness Nation schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd.

11.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitzondering van wetsconflicten en met uitzondering van de wetten op de internationale verkoop van goederen (CISG).

11.3 De plaats van uitvoering is de statutaire zetel van Fitness Nation. Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de geregistreerde kantoor van Fitness Nation. Indien de klant zijn statutaire zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de statutaire zetel van Fitness Nation de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegerekend aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen is Fitness Nation echter ook gerechtigd beroep in te stellen bij de rechtbank op de maatschappelijke zetel van de klant.

11.4 De contracttaal is Duits.