AGB

AGB Winkel

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoud

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "GTC" genoemd) van Fitness Nation GmbH (hierna "verkoper" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de levering van goederen door een consument of ondernemer (hierna "klant" genoemd) met de verkoper ten aanzien van de verkoper voltooit zijn goederen weergegeven in zijn online shop. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Voor contracten voor de levering van goederen die worden getoond in de gedrukte catalogus van de verkoper, zijn deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij anders is bepaald.

1.3 Voor overeenkomsten voor de levering van vouchers zijn deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij anders is bepaald.

1.4 Voor overeenkomsten voor de levering van tickets zijn deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de verkoop van tickets voor bepaalde, in de objectbeschrijving van de door de verkoper opgegeven evenementen en niet op de uitvoering van deze evenementen. Voor de uitvoering van de evenementen zijn alleen de wettelijke bepalingen in de relatie tussen de klant en de organisator en, indien van toepassing, afwijkende voorwaarden van de organisator van toepassing. Tenzij de verkoper tegelijkertijd ook de organisator is, is hij niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van het evenement, waarvoor alleen de respectieve organisator verantwoordelijk is.

1.5 Consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch hun commerciële, noch hun onafhankelijke professionele activiteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, dat handelt in de uitvoering van een juridische transactie in de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindende aanbieding van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. In dit geval, nadat de klant de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen. Bovendien kan de klant het aanbod per telefoon, e-mail of online contactformulier bij de verkoper indienen.

2.3 In het geval van bestellingen voor goederen die worden weergegeven in de gedrukte catalogus van de verkoper, kan de klant zijn aanbieding per telefoon, fax, e-mail of post indienen bij de verkoper. Voor dit doel kan de klant het bestelformulier invullen dat is bijgevoegd bij de gedrukte catalogus van de verkoper en het terugsturen naar de verkoper.

2.4 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging bij de klant gezaghebbend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de toegang van de goederen tot de klant beslissend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt het contract gesloten op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. De periode voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de datum waarop het aanbod door de klant is verzonden en eindigt op de vijfde dag na verzending van het aanbod. Als de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde periode accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.5 Bij het plaatsen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen na het sluiten van het contract en verzonden naar de klant na het schriftelijk verzenden van zijn bestelling (bijv. E-mail, fax of brief). Verdere bepaling van het contract door de verkoper is niet mogelijk. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant worden opgehaald via zijn wachtwoordbeveiligde gebruikersaccount, met vermelding van de bijbehorende inloggegevens gratis

2.6 Voorafgaand aan de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectieve technische manier voor het beter herkennen van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.7 Het contract wordt gesloten in het Duits en Engels.

2.8 Orderverwerking en contact worden meestal uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat op dit adres de door de verkoper verzonden e-mails kunnen worden ontvangen. Bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant er met name voor zorgen dat alle e-mails die zijn verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met de orderverwerking, kunnen worden afgeleverd.

3.1 Consumenten hebben in beginsel recht op herroeping.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht vloeit voort uit het annuleringsbeleid van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van de Europese Unie en wiens enige woonplaats en afleveradres buiten de Europese Unie liggen.

3.4 Op grond van artikel 312g (2) nr. 9 BGB bestaat er, tenzij anders is overeengekomen, geen herroepingsrecht voor contracten voor het verlenen van diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten als het contract voorziet in een specifieke datum of periode voor de levering. Daarna wordt een herroepingsrecht ook uitgesloten voor contracten die de verkoop van tickets voor geplande recreatieve evenementen aan het object hebben.

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief wettelijke btw. Indien van toepassing, worden extra leverings- en verzendkosten afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 In geval van leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten worden gemaakt, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen worden gemaakt in verband met de overdracht van middelen, zelfs als de levering niet plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie (s) worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van het contract, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als de betaling wordt uitgevoerd door middel van een betaalmethode die wordt aangeboden door PayPal, wordt de betaling afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de PayPal Servicevoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragagement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de algemene voorwaarden van betalingen zonder een PayPal-account , beschikbaar op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5.1 De levering van goederen vindt plaats op de weg naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Voor goederen die door middel van verzending worden geleverd, is de levering "gratis", dwz tot aan de dichtstbijzijnde curbside op het afleveradres, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online shop van de verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de zending, als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Voor de retourkosten gelden in geval van effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant op de bepaling in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.4 Als de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de vervoerder, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending. Als de klant als consument optreedt, bestaat het risico van onopzettelijk verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen over het algemeen alleen bij de overdracht van de goederen aan de klant of een rechthebbende op ontvangst. Hiervan afwijkend, is het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de goederen die aan consumenten al bij de klant zijn verkocht, zodra de verkoper de zaak heeft afgeleverd aan de vervoerder, de vervoerder of de persoon of instelling anderszins bedoeld om de verzending uit te voeren, indien de De klant heeft de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zending opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren en de verkoper heeft de persoon of instelling niet eerder aan de klant aangewezen.

5.5 De verkoper behoudt zich het recht voor het contract op te zeggen in geval van onjuiste of onjuiste zelflevering. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de niet-levering niet verantwoordelijk is voor de verkoper en dit met de vereiste zorg, een specifieke afdekkingstransactie met de leverancier heeft voltooid. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.6 Ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.7 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • via download
 • via e-mail

5.8 Tickets worden als volgt aan de klant gegeven:

 • via download
 • via e-mail

6.1 De  consument behoudt zich het recht voor de eigendom van de geleverde goederen aan de consument te betalen tot volledige betaling van de verschuldigde aankoopprijs.

6.2 Met betrekking tot ondernemers blijft de verkoper eigenaar van de geleverde goederen tot volledige afwikkeling van alle claims die voortvloeien uit een lopende zakelijke relatie.

6.3 Als de klant als ondernemer optreedt, heeft hij het recht om de gereserveerde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering door te verkopen. Alle hieruit voortvloeiende vorderingen op derden worden door de klant vooraf aan de verkoper toegewezen voor het bedrag van de respectieve factuurwaarde (inclusief btw). Deze opdracht is van toepassing ongeacht of de gereserveerde goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De klant blijft bevoegd om de vorderingen ook na de toewijzing te innen. Het recht van de verkoper om de vorderingen zelf te innen, blijft onaangetast. De verkoper zal de vorderingen echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper nakomt, niet in gebreke blijft met betalen en geen insolventieprocedure heeft aangevraagd.

Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing. Hiervan afwijkend:

7.1 Handelt de klant als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende uitvoering;
 • voor nieuwe goederen is de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de overgang van risico;
 • in het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en claims voor gebreken in principe uitgesloten;
 • het statuut van beperkingen begint niet opnieuw als een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Als de klant als consument optreedt, is het volgende van toepassing op gebruikte goederen met de beperking van het volgende: Claims voor gebreken zijn uitgesloten als het defect pas optreedt na een jaar na levering van de goederen. Gebreken die zich voordoen binnen een jaar na levering van de goederen, kunnen worden gesteld binnen de wettelijke verjaringstermijn.

7.3 De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid en inperking van de tijd zijn niet van toepassing

 • voor dingen die zijn gebruikt voor een structuur in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • ook voor schadevergoedingen en claims van de klant
 • in het geval dat de verkoper het defect op frauduleuze wijze heeft verborgen.

7.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor het regresrecht volgens § 445b BGB onverlet.

7.5 Als de klant optreedt als handelaar in de zin van § 1 HGB, is hij onderworpen aan de verplichting om te inspecteren en kennis te geven overeenkomstig § 377 HGB. Als de klant de daarin gereguleerde meldingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij / zij verzocht geleverde goederen terug te vorderen met duidelijke transportschade aan de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele claims voor gebreken.

De verkoper is tegenover de klant aansprakelijk voor alle contractuele, contractuele en wettelijke bepalingen, inclusief onrechtmatige claims voor schadevergoeding en vergoeding van kosten als volgt:

8.1 De verkoper is volledig aansprakelijk voor juridische redenen

 • in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • in geval van opzettelijke of nalatige schade aan leven, lichaam of gezondheid,
 • op basis van een garantie, tenzij anders bepaald
 • vanwege verplichte aansprakelijkheid, zoals onder de Product Liability Act.

8.2 Als de verkoper een materiële contractuele verplichting nalatig schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade, tenzij onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard in overeenstemming met de bovenstaande clausule. Significante contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract op grond van de inhoud aan de verkoper oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de uitvoering in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en op wiens naleving de klant regelmatig kan vertrouwen.

8.3 Overigens is een aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.

8.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsregels zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

9.1 Als de verkoper naast de levering van goederen en de verwerking van de goederen volgens specifieke specificaties van de klant, de inhoud van het contract verschuldigd is, heeft de klant de exploitant alle benodigde informatie voor het verwerken van inhoud zoals tekst, afbeeldingen of grafische afbeeldingen in de door de exploitant opgegeven bestandsindelingen, opmaak, afbeelding - en bestandsgroottes om hem de nodige gebruiksrechten te geven en te geven. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de inkoop en het verwerven van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het recht om de aan de verkoper verstrekte inhoud te gebruiken. In het bijzonder zal hij ervoor zorgen dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, in het bijzonder auteursrechten, handelsmerkrechten en persoonlijke rechten.

9.2 De klant vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden die zij tegenover de verkoper kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten als gevolg van het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De klant draagt ​​ook de redelijke kosten van de nodige juridische verdediging, inclusief alle gerechtelijke en juridische kosten voor het wettelijke bedrag. Dit is niet van toepassing als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een claim door een derde is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verweer.

9.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren als de door de klant verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of moraal. Dit geldt met name voor het vrijgeven van anti-constitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, aanstootgevende, jeugdbedreigende en / of geweld verheerlijkende inhoud.

Als, naast de levering van goederen, de verkoper de inhoud van het contract betaalt, evenals de assemblage of installatie van de goederen bij de klant en, indien nodig, passende voorbereidende maatregelen (bijvoorbeeld overmaat), geldt het volgende:

10.1 De verkoper levert zijn diensten naar eigen keuze of door gekwalificeerd personeel dat door hem is geselecteerd. De verkoper kan ook gebruikmaken van de diensten van derden (onderaannemers) die namens hem handelen. Tenzij anders vermeld in de servicebeschrijving van de verkoper, heeft de klant niet het recht om een ​​specifieke persoon te kiezen om de gewenste service uit te voeren.

10.2 De klant moet de verkoper de informatie verstrekken die vereist is voor de uitvoering van de aan de verkoper verschuldigde dienst, volledig en naar waarheid, op voorwaarde dat de aanschaf ervan niet valt onder de verplichtingen van de verkoper volgens de voorwaarden van het contract.

10.3 De verkoper neemt na het sluiten van het contract contact op met de klant om een ​​afspraak te maken voor de verschuldigde service. De klant zorgt ervoor dat de verkoper of zijn toegewezen personeel op het afgesproken tijdstip toegang heeft tot de faciliteiten van de klant.

10.4 Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de verkochte goederen gaat pas over op de klant na voltooiing van de montagewerkzaamheden en overdracht aan de klant.

11.1 Vouchers die door de Verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna " Promotievouchers " genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper en voor de opgegeven periode.

11.2 Actievouchers kunnen alleen door klanten worden ingewisseld.

11.3 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsbonpromotie, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de kortingsbon.

11.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

11.5 Er kan slechts één promotiecoupon per bestelling worden ingewisseld.

11.6 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Het resterende saldo wordt niet door de verkoper terugbetaald.

11.7 Als de waarde van de promotiebon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de resterende betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden geselecteerd om het verschil te verrekenen.

11.8 Het saldo van een actiecoupon wordt niet contant of rente betaald.

11.9 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen geheel of gedeeltelijk terugbetaalt met de actievoucher als onderdeel van zijn wettelijke herroepingsrecht.

11.10 De Promotievoucher is alleen voor gebruik door de persoon die erop staat. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de inhoudelijke geschiktheid van de betreffende voucherhouder te controleren.

12.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna "cadeaubonnen" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

12.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden van cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de voucher. Resterende credits worden tot de vervaldatum bijgeschreven op de klant.

12.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

12.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

12.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van extra cadeaubonnen.

12.6 Als de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de resterende betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden gebruikt om het verschil te verrekenen.

12.7 Het tegoed van een cadeaubon wordt niet contant of in rente betaald.

12.8 De cadeaubon is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop staat. Een overdracht van de cadeaubon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de inhoudelijke geschiktheid van de betreffende voucherhouder te controleren.

13.1 De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten die de internationale aankoop van roerende goederen regelen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

13.2 Wat betreft het wettelijke herroepingsrecht is deze rechtskeuze bovendien niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wiens enige woonplaats en afleveradres buiten de Europese Unie liggen op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Als de klant optreedt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder fonds gevestigd op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van de verkoper. Als de klant zich buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland bevindt, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, als het contract of claims uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In de bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in elk geval het recht om de rechtbank te bellen naar de vestigingsplaats van de klant.

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de deelnamevoorwaarden voor het e-commerce-initiatief "Fairness in Commerce", dat op internet kan worden bekeken op https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ .

16.1 De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of servicecontracten waarbij een consument betrokken is.

16.2 De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

AGB CMS

Algemene voorwaarden - ZIVA DIGITAL voor premiumpartners

ZIVA DIGITAL (hierna "ZIVA" genoemd) biedt u een uitgebreid online-websysteem, de Fitness Company (hierna "Premium Partner" genoemd) op het gebied van klantenbinding en klantenverwerving en andere professionele diensten. De premium-pakketten zijn "ZIVAbeFit", "ZIVAgetFit", "ZIVAbeneFit", "ZIVAproFit" en "ZIVA Fitness Nation Community - Premium-lidmaatschap". Deze kunnen individueel of samen zijn. Toegang tot ZIVA DIGITAL Premium Premium-accounts, de premium-partners via hun persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde account.

ZIVA heeft een uitgebreid online informatieplatform op www.ziva-fitness-nation.de met uitgebreide informatie, aanbiedingen en diensten met betrekking tot fitness. Geïnteresseerde partijen hebben ongeveer voor toegang tot het platform

 • informeren over fitnessoefeningen, voedings- en gezondheidsthema's,
 • fitnessproducten kopen (zoals Nutrition, Equipment) in de online ZIVA-winkel,
 • Word lid van de ZIVA Fitness Nation Community en
 • Vind de sportscholen die op het platform zijn geregistreerd via de geïntegreerde zoekmachine.

De kern van het platform is de ZIVA Fitness Nation Community, een online gemeenschap die fitnessliefhebbers, sporters en fitnessbedrijven samenbrengt. Geautoriseerde gebruikers (leden) zijn geregistreerde gebruikers voor de community. De leden zijn consumenten (hierna "atleten" genoemd) en ondernemers zoeken naar sportscholen en andere bedrijven in de fitnesssector (hierna "premiumpartners" genoemd). ZIVA Fitness Nation Community Premium-lidmaatschapspakket Ondernemers hebben de mogelijkheid om lid te worden. ZIVA online shop via een [bonussysteem / loyaliteitsprogramma / affiliate-programma?] Met het premiumpakket "ZIVAproFit" en uw eigen merchandisingproducten.

1 Bereik

1.1 Aanvraag voor de online diensten ZIVA DIGITAL

Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op alle ZIVA- en ZIVA DIGITAL-services.

1.2 Speciale voorwaarden

Premium- en extra services (zie sectie 10.). In het geval van tegenstrijdigheden hebben de respectieve speciale voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden.

2 Contract

2.1 Het onderwerp van het contract is de toegang tot ZIVA DIGITAL voor het beoogde gebruik door de premium-partner via internet via een browser of de ZIVA-app tegen betaling van de overeengekomen looptijd.

De Premium Partner ontvangt de technische mogelijkheid om toegang te krijgen in het geboekte bedrag ZIVA DIGITAL, All die op een server van de ZIVA of een derde in opdracht van ZIVA wordt gehost, via internet verbinding via een browser of de ZIVA APP en de functionaliteiten binnen de contractuele overeenkomsten voor de duur van het contract. De premium partner Ontvangt toegang tot ZIVA DIGITAL met de premium pakketten geboekt telkens via zijn persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde online account. Unlocked is de geboekte functies.

Het type en de omvang van de online services die zijn geboekt door de premiumpartner. Deze omvatten "ZIVAbeFit", "ZIVAgetFit", "ZIVAbeneFit", "ZIVAproFit" en "ZIVA Fitness Nation Community - Premium lidmaatschap". Deze kunnen individueel of samen zijn. Optionele extra services kunnen worden besteld in verband met ZIVA DIGITAL (inclusief aankoop van hardware).

De reikwijdte van services per geboekte pakket en, indien in bedrijf gesteld, van aanvullende services, evenals de systeemvereisten die voortvloeien uit de servicebeschrijving ............u. ZIVA biedt de online services in de huidige programmastatus.

ZIVA DIGITAL is beschikbaar als premiumpartner naar eigen goeddunken in het Duits of Engels.

De opzet door ZIVA omvat de technische opzet en activering van de premiumpartners (activering van ZIVA DIGITAL voor het gebruik van de premium-pakketten). On-site services bij de Premium Partners zijn niet verschuldigd, tenzij overeengekomen.

ZIVA verlaat de opslagruimte van de premium partner op een server om de gegevens en inhoud op te slaan in het kader van het beoogde gebruik van ZIVA DIGITAL. De premiumpartner kan maximaal een volume van ... MB opslaan. ZIVA wil de premiumpartner informeren. De premiumpartner kan geschikte contingenten reserveren op basis van beschikbaarheid.

2.2 ZIVA biedt online services met 98% beschikbaarheid op een maandelijks gemiddeld minus onderhoud. ZIVA is gemachtigd om gedurende de kalendermaand tussen 15.00 uur en 03.00 uur Midden-Europese tijd (Midden-Europese tijd) in totaal vijf uur te werken. Tijdens onderhoud is ZIVA DIGITAL niet beschikbaar voor gebruik. Daarnaast kan ZIVA in overleg met de premiumpartner de beschikbaarheid gedurende een bepaalde periode opschorten om onderhoud uit te voeren. De Premium-partner kan de toestemming voor dergelijke onderbrekingen niet redelijkerwijs weigeren. Algemene voorwaarden; betere SLA?, gelieve rsp. (beschikbaarheid, reactietijden, servicetijden ...)

Onder voorbehoud van beschikbaarheid begrijpen de partijen de technische bruikbaarheid van ZIVA DIGITAL op het overdrachtspunt voor gebruik door de geautoriseerde gebruiker. Het verwijst naar de services die zijn opgegeven onder www .... / In de aanbieding / ... op het overdrachtspunt. Overdrachtspunt is de routeruitgang van het datacenter waar de software wordt gehost.

2.3 De premium partner ondersteuning is beschikbaar voor de premium partner via e-mail en via de telefoon voor de gebruiker vragen en te bekritiseren meldingen te ontvangen op weekdagen ma-vr behalve op feestdagen in xxx 21:00-07:00 (CET) beschikbaar ,

2.4 Aanvullende diensten moeten apart worden geleverd en worden vergoed op basis van uitgaven (bijvoorbeeld training, individuele aanpassingen) of de aankoopprijs.

3 Conclusion

3.1 Aanbiedingen voor ZIVA DIGITAL zijn alleen voor ondernemers. Aan een ondernemer in de uitoefening van zijn of haar uitvoering van een juridische transactie in een oefening in de uitoefening van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit (§ 14 BGB). Door het indienen van zijn verklaring om het contract te sluiten, verklaart de premiumpartner dat hij handelt als ondernemer.

3.2 Productrepresentaties en prijslijsten van ZIVA zijn niet bindend, zolang ze geen deel uitmaken van een contractuele overeenkomst.

3.3 Contracten gesloten door aanbieding en aanvaarding onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. ZIVA wil op aanvraag een aanbieding doen aan de premiumpartner per e-mail, fax of brief. 20 werkdagen na ontvangst van het aanbod. Voor de berekening van de deadline telt de dag van de aanbieding niet mee. Het contract onder de algemene voorwaarden komt met een tijdige acceptatie door de premiumpartner. Als de premiumpartner het aanbod niet binnen deze termijn accepteert, is de ZIVA niet langer gebonden aan het aanbod.

4 Compensatie; Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders overeengekomen, is de maandelijkse vergoeding verschuldigd pro rata voor de rest van de kalendermaand, ingaande op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Daarna wordt de maandelijkse vergoeding elke kalendermaand vooruitbetaald. Als het een maand is, wordt het in rekening gebracht tegen 1/30 van de maandelijkse prijs voor elke dag.

4.2 De instapkosten zijn betaalbaar bij het sluiten van het contract. Dit geldt ook voor andere eenmalige betalingen.

4.3 Het rapport is geldig op het moment van het sluiten van het contract, tenzij anders is overeengekomen. Prijzen zijn Euro-prijzen en exclusief btw.

4.4 Als aanvullende services zijn overeengekomen, bijvoorbeeld eenmalige setupkosten, aankoopprijs. De facturering van uurtarieven is voor elk kwartier (intervallen van 15 minuten). Een dagtarief van 8 uur.

Reiskosten, reistijd?

4.5 Betaling dient te geschieden na ontvangst van de factuur zonder korting.

4.6 Een betaling wordt geacht te zijn zodra de tegenwaarde is bijgeschreven op een ZIVA account. In geval van niet tijdige betaling heeft ZIVA recht op rente over achterstallige betalingen in de zin van 5 procentpunten boven de respectievelijke basisrente. De wettelijke rechten van ZIVA blijven onverminderd van kracht.

4.7 ZIVA is alleen toegestaan ​​als de aanspraken van de premium partners onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

5 Deelname en taken van de Premium Partner

5.1 De Premium Partner zorgt ervoor dat zijn deelname aan de uitvoering van de contractuele diensten tijdig voor zijn rekening beschikbaar is. ZIVA biedt met name het vereiste besturingssysteem, de vereiste browser, de internettoegang en de online verbinding.

De premiumpartner is verantwoordelijk voor de gegevensverbinding tussen de werkstations / terminals die hij wil gebruiken en het overdrachtspunt (routeruitgang van het datacenter waarin ZIVA DIGITAL wordt gehost).

Gegevensimport / andere concrete voorbeelden?

5.2 De premiumpartner is verplicht

5.3 De Premium Partner neemt redelijke voorzorgsmaatregelen (zoals dagelijkse back-ups minstens één keer per week, foutdiagnose, periodieke beoordeling van gegevensverwerkingsresultaten) in het geval dat ZIVA DIGITAL niet correct werkt.

5.4 De premiumpartner is verplicht ervoor zorg te dragen dat ZIVA DIGITAL zoals bedoeld en in overeenstemming met het contract wordt gebruikt door middel van passende contractuele afspraken met zijn werknemers. Hij zal er ook voor zorgen dat de paragrafen 5.1 tot 5.3 worden nageleefd.

5.5 De inhoud die door de Premium Partner is opgeslagen in de opslagruimte die daarvoor is aangewezen, kan worden beschermd door auteursrecht en gegevensbeschermingswetgeving. De premiumpartner verleent ZIVA hierbij het recht om de inhoud die op de server is opgeslagen toegankelijk te maken voor de premiumpartner tijdens zijn vragen via internet en in het bijzonder om het te kunnen dupliceren en verzenden voor dit doel en het te reproduceren ten behoeve van gegevens back-up. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van het publiek (bijvoorbeeld in het premiumpakket "ZIVA Fitness Nation Community - Premium-lidmaatschap") bij het bevragen van derden via internet.

6 Toegekende gebruiksrechten

6.1 ZIVA verleent de premiumpartner een eenvoudig (niet exclusief) recht, beperkt in de tijd tot de duur van dit contract, om via telecommunicatie (internetverbinding) toegang te krijgen tot ZIVA DIGITAL en om de functionaliteiten van de software te boeken zoals bedoeld Reikwijdte om te gebruiken. De premiumpartner ontvangt geen verdere rechten, met name software of besturingssoftware.

6.2 Verhuur en andere overdracht of ter beschikking stellen aan derden is niet toegestaan, hetzij tegen vergoeding, hetzij kosteloos. Bron / objectcode van de software is niet over. Voor het gebruik van ZIVA Apps heeft de premiumpartner echter het recht om de app voor de geboekte duur in de objectcode op een eindapparaat te installeren en deze te gebruiken zoals bedoeld.

6.3 ZIVA heeft de exclusieve gebruiksrechten voor speciale programmering en andere individuele aanpassingen. Voor de duur van het contract krijgt de premiumpartner de rechten volgens paragraaf 6.1 en 6.2. Paragraaf 6.4 is van overeenkomstige toepassing.

6.4 De Premium Partner is niet gerechtigd om ZIVA DIGITAL en / of opslagruimte te gebruiken buiten het gebruik dat is toegestaan ​​krachtens de contractuele overeenkomst, of om het te gebruiken door derden of om het beschikbaar te maken voor derden.

7 Aansprakelijkheid

ZIVA is aansprakelijk voor alle contractuele, contractuele en juridische, alsmede onrechtmatige aanspraken op schadevergoeding en onkostenvergoeding als volgt:

7.1 ZIVA is zonder beperking aansprakelijk voor elke wettelijke reden

7.2 Indien ZIVA nalatig een wezenlijke contractuele verplichting overtreedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de te voorziene schade die typisch is voor het contract, tenzij onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard in overeenstemming met paragraaf 7.1 hierboven. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst volgens de inhoud aan de leverancier oplegt ter verwezenlijking van het doel van de overeenkomst, waarvan de uitvoering de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de naleving door de premiumpartner kan worden gegarandeerd regelmatig vertrouwen.

7.3 Voor de rest is aansprakelijkheid van ZIVA uitgesloten.

7.4 Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de Premium Partner houdt geen verband met de bovenstaande bepalingen.

7.5 De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van ZIVA voor haar plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

8 Contractperiode en beëindiging

8.1 Het contract treedt in werking bij het sluiten van het contract en loopt voor onbepaalde tijd. Het heeft een minimumtermijn van 12 maanden vanaf de eerste dag van de maand volgend op het sluiten van het contract. Het contract kan voor de eerste keer worden beëindigd met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van de minimale looptijd. Het wordt met een periode van 12 maanden verlengd aan het einde van de minimale looptijd of aan het einde van de respectieve periode van 12 maanden, tenzij het op voorhand wordt opgezegd door een van de partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tot het einde van de periode respectieve periode van 12 maanden.

Andere premiumpakketten / aanvullende services kunnen altijd op elk gewenst moment worden geboekt of besteld.

8.2 Het recht van beide partijen op buitengewone beëindiging om reden blijft onaangetast. ZIVA heeft in het bijzonder recht op buitengewone opzegging indien de premiumpartner met meer dan 30 dagen in gebreke is met een betaling na de tweede aanmaning of derden in strijd met het contract toegang verleent tot het contract.

8.3 Opzeggingen moeten schriftelijk zijn.

8.4 Na beëindiging van het contract zijn de toegangsgegevens van de Premium Partner niet langer actief en wordt de toegang tot ZIVA DIGITAL geblokkeerd. Premium-partnergegevens worden door ZIVA uiterlijk vier weken na beëindiging van het contract verwijderd, zolang er geen wettelijke verplichting is om de administratie voor ZIVA bij te houden. De premiumpartner moet zijn gegevens exporteren voordat het contract wordt beëindigd en het zelf beveiligen als hij dit nodig heeft buiten de beëindiging van het contract.

9 Vertrouwelijkheid

ZIVA en de Premium Partner zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie, bedrijfs- en bedrijfsgeheimen die in het kader van de contractuele relatie zijn verkregen geheim te houden, in het bijzonder om deze niet aan derden bekend te maken of te gebruiken anders dan voor contractuele doeleinden.

10 Speciale voorwaarden

10.1Premium-pakketten onder ZIVA DIGITAL Online Services:

 • „ZIVAbeFit“
 • „ZIVAgetFit“
 • „ZIVAbeneFit“
 • „ZIVAproFit“
 • „ZIVA Fitness Nation Community Premium-lidmaatschap“

Fitness Nation GmbH (hierna "ZIVA") exploiteert een online platform opwww.ziva-fitness-nation.de met uitgebreide informatie, aanbiedingen en diensten met betrekking tot het onderwerp fitness. Geïnteresseerde partijen kunnen ongeveer naar het platform kijken

 • informeren over fitnessoefeningen, voedings- en gezondheidsthema's,
 • fitnessproducten kopen (zoals Nutrition, Equipment) in de online ZIVA-winkel,
 • Word lid van de ZIVA Fitness Nation Community en
 • Vind de sportscholen die op het platform zijn geregistreerd via de geïntegreerde zoekmachine.

Het hart van het platform is de ZIVA Fitness Nation Community, een online community die fitnessliefhebbers, sporters en fitnessbedrijven bij elkaar brengt. Geautoriseerde gebruikers (leden) zijn geregistreerde gebruikers voor de community. De leden zijn consumenten (hierna "sporters" genoemd) en ondernemers zoals sportscholen en andere bedrijven in de fitnesssector (hierna "premiumpartners" genoemd). Voor atleten is het lidmaatschap in principe gratis, voor ondernemers tegen betaling. Ondernemers hebben de mogelijkheid om lid te worden door een premium partnercontract af te sluiten met het Premium ZIVA Fitness Nation Community Premium-pakket.

[……] Verwijzing naar gebruiksvoorwaarden voor atleten

10.2 Voordelen

Aankoopcontracten onder de ZIVA DIGITAL Online Services

 • sterren
 • HDMI Stick

Andere aanvullende diensten

11 Slotbepalingen

11.1 Dit doet geen afbreuk aan de opname van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij ZIVA DIGITAL zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

11.2Alle rechtsbetrekkingen van de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van conflictregels en uitsluiting van de wetten die de internationale verkoop van goederen regelen (CISG).

11.3 De plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van ZIVA. Als de klant handelt als een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder fonds met publiek recht die zijn zetel heeft op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de statutaire zetel van de ZIVA. Als de klant zich buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland bevindt, is de zetel van ZIVA de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, als het contract of aanspraken op het contract kunnen worden toegeschreven aan de beroepsmatige of commerciële activiteit van de klant. In de bovengenoemde gevallen heeft ZIVA echter in ieder geval ook het recht om de rechtbank te raadplegen op de maatschappelijke zetel van de klant.

11.4 De contracttaal is Duits.

Gebruiksvoorwaarden community

A. Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van ZIVA Fitness Nation

1 Scope, definities

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden van ZIVA Fitness Europe GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (hierna "Operator" genoemd) zijn van toepassing op het gebruik van het online portaal dat wordt aangeboden door de exploitant op het internetadres www.ziva-fitness-nation .de (hierna "ZIVA Fitness Nation" genoemd) en de software die erin is opgenomen. De services die door de operator worden aangeboden, worden vermeld in sectie 4.

1.2 Gebruikers in termen van deze gebruiksvoorwaarden is de algemene term voor geregistreerde gebruikers en gasten. Gebruikers in de zin van deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts consumenten.

1.2.1 Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om ZIVA Fitness Nation te lezen en om bepaalde technische functies te gebruiken.

1.2.2 Gasten zijn gebruikers die alleen leestoegang hebben tot de delen van ZIVA Fitness Nation waarvoor geen registratie vereist is.

1.2.3 Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling doet voor doeleinden die overwegend commercieel noch zelfstandig zijn.

2 Recht op gebruik

2.1 Toegestaan ​​zijn natuurlijke personen die optreden als consumenten. Personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid (vooral minderjarigen) mogen ZIVA Fitness Nation alleen gebruiken met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. De exploitant behoudt zich het recht voor om het gebruik van ZIVA Fitness Nation afhankelijk te maken van het overleggen van een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Door zijn verklaring van toestemming voor deze gebruiksvoorwaarden in te dienen, bevestigt de gebruiker dat hij aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet bij het sluiten van het gebruikerscontract.

2.2 Elke gebruiker kan slechts één keer registreren. Zijn bevoegdheid om ZIVA Fitness Nation te gebruiken is persoonlijk voor hem en kan niet worden overgedragen.

3 Registratie, contractafsluiting

3.1 Met de succesvolle registratie of als onderdeel van de leestoegang als gast komt een gebruikersovereenkomst tot stand tussen de exploitant en de gebruiker over het gebruik van ZIVA Fitness Nation met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.

3.2 Na het invoeren van zijn gegevens in het daarvoor bestemde online formulier, kan de gebruiker inloggen door op de knop te klikken die het registratieproces voltooit. Het indienen van de registratiegegevens vertegenwoordigt het aanbod van de gebruiker om het gebruikerscontract te sluiten, dat de exploitant kan accepteren, maar niet hoeft te accepteren. De operator kan de aanbieding van de gebruiker accepteren binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvraag door een elektronische (e-mail) verzonden orderbevestiging of door activering van de gebruikersaccount. Als de operator het contractaanbod van de gebruiker niet binnen de bovengenoemde periode aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod.

3.3 De contracttekst wordt door de exploitant opgeslagen, maar kan door de gebruiker niet meer worden geopend na het indienen van zijn contractverklaring via de website van de exploitant.

3.4 Alvorens zijn contractverklaring in te dienen, kan de gebruiker zijn invoer continu corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

3.5 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

3.6 Het e-mailadres dient om de gebruiker te identificeren en te personaliseren. De gebruiker moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat door hem is opgegeven tijdens de online registratie correct is, zodat de e-mails die door de operator zijn verzonden, op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de gebruiker bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de exploitant of derden die met de verwerking zijn belast, kunnen worden afgeleverd.

3.7 De gevraagde gegevens tijdens de registratie moeten volledig en correct worden aangegeven door de gebruiker. De gebruiker is verplicht om deze gegevens (inclusief e-mailadressen) altijd up-to-date te houden. De verzonden gegevens worden door de operator niet gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

4 Prestaties van de operator

4.1 Met ZIVA Fitness Nation biedt de operator een online portal waarmee gebruikers gebruikersprofielen kunnen instellen en / of oproepen met behulp van de software die door de operator wordt aangeboden, en met andere gebruikers van de portal.

4.2Om ZIVA Fitness Nation te gebruiken, geeft de operator de gebruiker toegang tot zijn website en biedt hem passende software die op de server van de operator blijft. De functionaliteit en technische specificaties van de software worden in meer detail beschreven in de servicebeschrijving op de website van de exploitant. Van de exploitant is het maken en onderhouden van de gegevensverbinding tussen het IT-systeem van de gebruiker en de server van de exploitant niet verschuldigd.

4.4 ZIVA Fitness Nation wordt aangeboden op basis van beschikbaarheid. Een beschikbaarheid van 100 procent is technisch niet haalbaar en kan daarom niet door de gebruiker aan de gebruiker worden gegarandeerd. De operator streeft er echter naar om de service zo constant mogelijk te houden. In het bijzonder kunnen onderhouds-, beveiligings- of capaciteitsproblemen en gebeurtenissen buiten de controle van de operator (verstoringen van openbare communicatienetwerken, stroomstoringen, enz.) Leiden tot verstoring of tijdelijke stopzetting van de service. Voor zover mogelijk zal de exploitant de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in perioden van weinig gebruik.

4.5 De software zal door de operator met onregelmatige tussenpozen worden bijgewerkt. Dienovereenkomstig krijgt de gebruiker slechts één recht om de software in zijn huidige versie te gebruiken. De gebruiker heeft geen aanspraak op het bereiken van een bepaalde staat van de software.

5 Veranderingen in de prestaties

5.1 De exploitant behoudt zich het recht voor om de aangeboden diensten te wijzigen of om verschillende diensten aan te bieden, tenzij dit niet redelijk is voor de gebruiker.

5.2 De exploitant behoudt zich tevens voor om de aangeboden diensten te wijzigen of verschillende diensten aan te bieden,

 • voor zover zij daartoe verplicht is vanwege een verandering in de juridische situatie;
 • voor zover hij daarbij voldoet aan een rechterlijk bevel tegen hemzelf of een beslissing van de autoriteiten;
 • voor zover de respectieve verandering noodzakelijk is om bestaande beveiligingslacunes te dichten;
 • als de verandering alleen voordelig is voor de gebruiker; of
 • als de wijziging van puur technische of procedurele aard is zonder significante gevolgen voor de gebruiker.

5.3 Wijzigingen met slechts onbeduidende gevolgen voor de functies van ZIVA Fitness Nation vormen geen prestatiewijzigingen in de zin van deze sectie. Dit geldt in het bijzonder voor veranderingen van puur grafische aard en alleen voor het wijzigen van de volgorde van functies.

6 Taken van de gebruiker, verantwoordelijkheid voor de inhoud

6.1 Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die hij op ZIVA Fitness Nation plaatst, in het bijzonder vanwege zijn waarheidsgetrouwheid en rechtszekerheid. De gebruiker verzekert dat de door hem verstrekte gegevens overeenkomen met de waarheid. De gebruiker zorgt ervoor dat de inhoud die hij heeft gepost niet in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder is de publicatie verboden

 • auteursrechtelijk beschermde inhoud, indien niet geautoriseerd om het te gebruiken (bijvoorbeeld foto's die de fotograaf en / of een afgebeelde persoon niet hebben ingestemd met de publicatie op internet);
 • Verkeerde feitelijke verklaringen;
 • Bijdragen gericht op het persoonlijk aanvallen of belasteren van andere gebruikers;
 • Racistische, xenofobe, discriminerende of aanstootgevende inhoud;
 • Door de jeugd bedreigde inhoud;
 • Geweld van het verheerlijken van de inhoud;
 • Links naar pagina's die niet voldoen aan de wet of deze gebruiksvoorwaarden.

6.2 De inhoud die op ZIVA Fitness Nation is geplaatst, is uitsluitend toe te schrijven aan de betreffende gebruiker en weerspiegelt niet de mening van de exploitant. De exploitant garandeert niet de juistheid van de inhoud. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van inhoud.

6.3 Gebruikers zijn over het algemeen aansprakelijk voor alle activiteiten die worden gedaan met behulp van hun toegang, voor zover ze daarvoor verantwoordelijk zijn.

6.4 De gebruiker is niet verplicht om ZIVA Fitness Nation in één gebruik te gebruiken op een manier die de beschikbaarheid van de portal nadelig beïnvloedt (bijv. Het uploaden van grote bestanden, spam). ZIVA Fitness Nation behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid gegevens voor uploads te beperken om de beschikbaarheid van de portal te waarborgen. ZIVA Fitness Nation kan een beperking op gegevensuploads aangeven in de context van het referentiekader.

6.5 De gebruiker verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het hebben van het recht om de inhoud van zijn inzendingen te gebruiken. Hij ziet er met name op toe dat zijn vermeldingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met name auteursrechten, handelsmerken en persoonlijke rechten, alsmede op rechten van mededingingsrechtelijke aard.

6.6 De gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens. Hij moet ervoor zorgen dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. De gebruiker moet de exploitant onmiddellijk informeren als er aanwijzingen zijn dat zijn toegang door derden wordt gebruikt of is geworden.

7 Rechten van de exploitant

7.1 Indien de gebruiker de wettelijke voorschriften of deze gebruiksvoorwaarden schendt of indien de exploitant specifieke aanwijzingen heeft, is de exploitant gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving en nader onderzoek

 • verwijder gerelateerde items van de gebruiker,
 • Wijzig ingangen onder het bewerkingsrecht in paragraaf 9,
 • een waarschuwing uitspreken,
 • om de toegang van de gebruiker of tijdelijk of permanent te blokkeren
 • andere noodzakelijke en passende maatregelen nemen.

De actie van de operator is afhankelijk van het individuele geval en is ter beoordeling van de exploitant.

7.2 Als een gebruiker wordt geweerd, mag hij ZIVA Fitness Nation niet langer gebruiken en zich niet opnieuw registreren.

7.3 De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen schending door een gebruiker van wettelijke bepalingen of deze gebruiksvoorwaarden.

8 Verlening van gebruiksrechten door de exploitant

8.1 De exploitant verleent de gebruiker een eenvoudig, herroepelijk recht dat beperkt is tot de duur van de gebruiksovereenkomst, het online portaal dat wordt aangeboden door de exploitant en de software die erin is opgenomen volgens deze gebruiksvoorwaarden

8.2 Zonder de schriftelijke toestemming van de exploitant is het de gebruiker niet toegestaan ​​de inhoud beschikbaar te stellen aan derden. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij derden niet belet de toegang tot ZIVA Fitness Nation te omzeilen.

8.3 Indien de gebruiker de overeengekomen gebruiksrechten ernstig overtreedt, kan de exploitant het verlenen van de gebruiksrechten buitengewoon beëindigen en toegang tot ZIVA Fitness Nation blokkeren. Dit impliceert een niet-geslaagde waarschuwing met een redelijke termijn die is vastgesteld door de exploitant.

8.4 De overige wettelijke en contractuele bepalingen blijven onverminderd van kracht.

9 Verlening van gebruiksrechten door de gebruiker

De Operator heeft het recht om door de gebruiker verstrekte inhoud en informatie voor de ZIVA Fitness Nation-website en de ZIVA Fitness Nation-app te gebruiken of ter beschikking te stellen aan derden. De gebruiker verleent de exploitant niet uitsluitend en uitsluitend voor de duur van het gebruikscontract, en beperkt daartoe de gebruiksrechten, met name het recht op permanente opslag en opslag en voor openbare toegang, het reproductierecht en de publicatie als de verwerkings- en distributierechten en verzekert dit recht om rechten te gebruiken om recht te krijgen.

10 Vergoeding

Het gebruik van ZIVA Fitness Nation is gratis voor klanten.

11 Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart de operator voor alle claims die door andere gebruikers of andere derde partijen jegens de exploitant worden aangevoerd wegens schending van hun rechten door inhoud geplaatst door de gebruiker of voor enig ander gebruik van ZIVA Fitness Nation. De gebruiker neemt de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging inclusief alle gerechtelijke en juridische kosten in een redelijk bedrag op zich. Dit is niet van toepassing als de inbreuk niet aan de gebruiker te wijten is. De gebruiker is verplicht om de exploitant in geval van een claim van een derde partij onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verweer.

12 Aansprakelijkheid van de exploitant

De exploitant is jegens de gebruiker aansprakelijk voor alle contractuele, contractuele soortgelijke en wettelijke, zelfs onrechtmatige aanspraken op schadevergoeding en onkostenvergoeding als volgt:

12.1 De operator is volledig aansprakelijk voor elke juridische reden

 • in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • in geval van opzettelijke of nalatige schade aan het leven, lichaam of gezondheid,
 • op basis van een garantie, tenzij anders bepaald,
 • vanwege verplichte aansprakelijkheid zoals onder de wet op de productaansprakelijkheid.

12.2 Indien de exploitant nalatig een wezenlijke contractuele verplichting overtreedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de contractueel typische, te voorziene schade, indien niet in overeenstemming met het bovenstaande punt is de beperkte aansprakelijkheid. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract de exploitant volgens zijn inhoud oplegt ter verwezenlijking van het doel van het contract, waarvan de uitvoering de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de gebruiker deze regelmatig kan naleven vertrouwen.

12.3 In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van de exploitant uitgesloten.

12.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsregels zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de operator voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

13 Duur, beëindiging

13.1 De gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de gebruiker te allen tijde worden beëindigd zonder kennisgeving en door de exploitant met een opzegtermijn van twee weken.

13.2 Het recht op buitengewone beëindiging voor oorzaak blijft ongewijzigd.

Er is een belangrijke reden dat, met inachtneming van alle omstandigheden van het individuele geval en met afweging van de belangen van beide partijen, het opzeggingstermijn redelijkerwijs niet kan worden verwacht de overeenkomst voort te zetten tot de overeengekomen beëindiging of het einde van een opzegtermijn.

Een belangrijke reden is in het bijzonder:

 • een materiële inbreuk op enige materiële bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die niet wordt verholpen of herhaald, zelfs niet na de deadline en die de voortzetting van de overeenkomst onmogelijk of onredelijk maakt;
 • de herregistratie tijdens een doorlopende schorsing volgens paragraaf 7.1.

13.3 Annuleringen moeten schriftelijk of schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) worden gedaan.

14 Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

14.1 De Operator behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder opgave van redenen, omdat dit niet redelijk is voor de gebruiker. De exploitant zal de gebruiker tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker binnen een periode van vier weken na de kennisgeving geen bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe gebruiksvoorwaarden, worden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden geacht door de gebruiker te zijn aanvaard. De exploitant zal de gebruiker in kennis stellen van zijn recht van bezwaar en de betekenis van de oppositieperiode. Als de gebruiker bezwaar maakt tegen de wijzigingen binnen de bovengenoemde periode, blijft de contractuele relatie met de oorspronkelijke voorwaarden gelden.

14.2 De exploitant behoudt zich ook het recht voor om deze servicevoorwaarden te wijzigen

 • voor zover hij daartoe verplicht is vanwege een verandering in de juridische situatie;
 • voor zover het voldoet aan een rechterlijk bevel of een administratieve beslissing daartegen;
 • voorzover het aanvullende, volledig nieuwe diensten, diensten of dienstenelementen introduceert die een specificatie in de Gebruiksvoorwaarden vereisen, tenzij de eerdere gebruiksrelatie daardoor negatief wordt beïnvloed;
 • als de verandering alleen voordelig is voor de gebruiker; of
 • als de wijziging puur technisch of procedureel is, tenzij deze van materiële invloed is op de gebruiker. De exploitant behoudt zich het recht voor om

14.3 Het beëindigingsrecht van de Gebruiker volgens Artikel 13 blijft onverlet.

15 Toepasselijk recht

Voor alle rechtsverhoudingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

B. Deelnamevoorwaarden voor ZIVA Fitness Nation Actions

1 Scope

1.1 Deze Deelnemingsvoorwaarden van ZIVA Fitness Europe GmbH, Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen (hierna "Organisator") zijn van toepassing op de deelname van consumenten (hierna "Deelnemers") aan ZIVA Fitness Nation Actions zoals z. Dit omvat bijvoorbeeld foto-missies of video-uploads (hierna "Actie") georganiseerd via het online portaal van de organisator op www.ziva-fitness-nation.de (hierna "ZIVA Fitness Nation").

1.2 Acties in de zin van deze voorwaarden voor deelname zijn niet gelieerd aan Facebook en niet gesponsord of gesponsord door Facebook.

1.3 Door voor het eerst aan een evenement deel te nemen, accepteert de deelnemer de volgende deelnemingsvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van ZIVA Fitness Nation in de huidige versie.

Opmerking: Apple Inc. / Google Inc. is niet gelieerd aan of treedt op als sponsor van deze wedstrijden.

2 Geschiktheid

Deelname staat open voor natuurlijke personen die optreden als consumenten en die op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud zijn. Medewerkers van de organisator en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

3 Verloop van actie

De inhoud van ZIVA Fitness Nation-gebruikers wordt beoordeeld voor de duur van een actie. De geselecteerde inhoud van de deelnemers wordt gepubliceerd op de ZIVA Fitness Nation-website en de app, evenals op de Facebook-fanpagina van de organisator. Deelname gebeurt uitsluitend via de upload-functie op de website van de organisator op www.ziva-fitness-nation.de of rechtstreeks via de ZIVA Fitness Nation-App. De winnaar is de deelnemer wiens inhoud de meeste positieve beoordelingen heeft aan het einde van elke actieperiode. De duur van de promotie is het resultaat van de respectievelijke actiebeschrijving op de website van de organisator op www.ziva-fitness-nation.de.

4 Verlening van gebruiksrechten

4.1 De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn geselecteerde inhoud kan worden bekeken op de ZIVA Fitness Nation Facebook-pagina van de ZIVA Fitness Nation-gebruikersnaam. De deelnemer heeft geen recht op een specifiek tijdstip van publicatie. De deelnemer verleent de organisator kosteloos alle noodzakelijke gebruiksrechten voor de geleverde inhoud en zorgt ervoor dat hij recht heeft op een overeenkomstige verlening van het recht om de rechten te gebruiken.

4.2 De deelnemer verklaart zich in het licht van zijn algemene recht op privacy en ook zijn eigen recht komt overeen met een gratis publicatie van de voor deelname ingezonden inhoud, waarbij de naam wordt vermeld voor rapportage over de organisatie en uitvoering van de actie door de organisator in de volgende media:

 • Website www.ziva-fitness-nation.de
 • Website www.facebook.com/ZIVA.Fitness.Nation
 • Website www.instagram.com/ZIVA.Fitness.Nation
 • Website www.twitter.com/ZIVA_Fitness
 • Website www.youtube.com/c/liftandsquatde
 • Print medium „Fitnesszeitungen“.

5 Annulering van de actie

De organisator behoudt zich het recht voor om de actie op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk te annuleren. Dit is met name van toepassing als de actie niet correct kan worden uitgevoerd om redenen waarvoor de organisator niet verantwoordelijk is, zoals in geval van overmacht, fouten in de software en / of hardware en / of om andere technische en / of juridische redenen , die van invloed zijn op de administratie, de beveiliging, de integriteit en / of de regelmatige en correcte uitvoering van de actie.

6 Gegevensbescherming

De organisator verzamelt, verwerkt en gebruikt alleen persoonlijke gegevens van de deelnemer om de actie uit te voeren. Overigens is het privacybeleid van de organisator van toepassing.

7 Juridisch verhaal

Het rechtsmiddel is uitgesloten.